Dobili ste bebu – ovo su vaša prava i obaveze

Objavljeno: 08.10.2019, 13:47h

Prvi dani nakon rođenja djeteta, osim radosti i sreće, donose i obaveze roditeljima koje se odnose na prijavljivanje nadležnim institucijama kako bi dijete dobilo svoj matični broj, zdravstvenu knjižicu, novčanu nadoknadu kao i poklon paket ili pomoć u novcu od opštine u kojoj žive, pod uslovom da je obezbjeđuju.

Prvi dani nakon rođenja djeteta, osim radosti i sreće, donose i obaveze roditeljima koje se odnose na prijavljivanje nadležnim institucijama kako bi dijete dobilo svoj matični broj, zdravstvenu knjižicu, novčanu nadoknadu kao i poklon paket ili pomoć u novcu od opštine u kojoj žive, pod uslovom da je obezbjeđuju.

Svi koraci ka ostvarenju tog cilja su vrlo jednostavni, a da biste bili brzi, efikasni, informisani i da ne gubite vrijeme, treba da znate sljedeće:

I KORAK Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rođenje djeteta u porodilištu ili drugoj zdravstvenoj ustanovi, ta zdravstvena ustanova je obavezna da prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od tri dana. Nakon toga, jedan od roditelja koji živi u bračnoj zajednici, odlazi sa svojom i ličnom kartom drugog roditelja u MUP odnosno u područnu jedinicu ili filijalu za upravne unutrašnje poslove u bilo kojoj opštini, bez obzira na mjesto rođenja djeteta. Predlažemo da sa sobom ponesete i otpusne liste iz zdravstvene ustanove jer se može dogoditi da dođete da prijavite dijete prije nego zdravstvena ustanova dostavi MUP-u potrebnu dokumentaciju o rođenju djeteta.

Na jednom mjestu prijavljujete rođenje djeteta, dajete mu ime, upisujete ga u registre rođenih, crnogorskih državljana i prebivališta, pri čemu obrazac zahtjeva dobijate na šalteru MUP-a. Vaše dijete, rođeno u Crnoj Gori, biće upisano u registar crnogorskih državljana ukoliko je bar jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin.

Ako je dijete rođeno u vanbračnoj zajednici, oba roditelja dolaze na šalter MUP-a, majka daje izjavu o tome ko je otac djeteta, otac priznaje očinstvo, a ostatak procedure u vezi sa upisom u registre je isti kao za djecu rođenu u braku.

Prava i dužnosti roditelja i drugih srodnika prema djeci, kao i prava i dužnosti djece prema roditeljima i srodnicima, jednaka su bez obzira na to da li su djeca rođena u braku ili van braka.

Ocem djeteta koje nije rođeno u braku smatra se muškarac koji ga prizna za svoje ili čije je očinstvo utvrđeno odlukom suda. Kada predate prijavu sljedećeg radnog dana dobijate izvod iz matičnog registra rođenih i uvjerenje iz registra državljana na trajnom obrascu, bez obaveze plaćanja troškova.

II KORAK Fond za zdravstveno osiguranje

Nakon što ste dijete prijavili Ministarstvu unutrašnih poslova, procedura za dobijanje zdravstvene knjižice je naredni korak, jer je prva posjeta savjetovalištu doma zdravlja predviđena 15 dana nakon rođenja.

Dijete stiče status osiguranog lica Fonda za zdravstveno osiguranje preko jednog od roditelja, kao član porodice. Da bi to pravo i ostvarili, osim u Fond za zdravstveno osiguranje dio procedure je potrebno da odradite i u Poreskoj upravi, ali samo u nekim slučajevima.

Ako su roditelji zaposleni, ovlašćeno lice njihovog poslodavca (zaposleni u kadrovskim službama, agencijama koje vodi pravne poslove poslodavaca i sl) predaće Poreskoj upravi na posebnom obrascu JPR, prijavu djeteta člana porodice.

Za roditelje koji su korisnici socijalno zaštitnog prava i prijavljeni su na osiguranje, prijavu podnose ovlašćena lica centara za socijalni rad, a roditelji koji su privatni preduzetnici, poljoprivrednici ili inostrani penzioneri sami podnose prijavu Poreskoj upravi.

Kao dokaz za prijavljivanje djeteta podnosi se i izvod iz matične knjige rođenih za dijete.

Kada Poreska uprava završi obradu JPR prijave, roditelj odlazi u filijalu Fonda zdravstva sa kupljenom zdravstvenom knjižicom gdje je službenici ispunjavaju i ovjeravaju i na kraju izadaju.

III KORAK Centar za socijalni rad

Prema Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti, jedan od roditelja, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje može ostvariti pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete. To pravo se može ostvariti do navršene jedne godine života djeteta.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, potrebno je Centru za socijalni rad dostaviti:

  • Kopije ličnih karata roditelja;
  • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta;
  • Uvjerenje o prebivalištu – samo u slučaju ako oba roditelja nemaju  prebivalište u istoj opštini.

Iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete je 953 eura, a za porodice koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja 1.059 eura.

Službenici Centra će vas obavijestiti o tome kada i gdje možete preuzeti novac, a procedura podrazumijeva da tu vrstu podrške donosi poštar.

Ukoliko ne dođe do uručenja, naknadu je moguće podići u Podgorici u pošti  81 102 (pošta kod Željezničke stanice), i u glavnim gradskim poštama: Bar (85 000), Ulcinj (85 360), Petrovac (85 300), Budva (85 310), Kotor (85 330), Tivat (85 320),  Herceg Novi (85 340), Cetinje (81 250), Danilovgrad (81 410), Kolašin (81 210), Mojkovac (84 205), Berane (84 300), Petnjica (84 312), Gusinje (84 326), Rožaje ( 84 310), Plav (84 325), Bijelo Polje (84 000), Nikšić (81 402), Žabljak (84 220), Pljevlja (84 210).

IV KORAK Sekretarijati nadležni za socijalno staranje

Sve lokalne samouprave, osim Rožaja, obezbjeđuju dodatnu pomoć za novorođenčad rođenu u njihovoj opštini, a uslov je da barem jedan od roditelja ima prebivalište u toj opštini. S obzirom na to da se procedure u lokalnim samoupravama razlikuju, provjerite kod opštinskih sekretarijata nadležnih za socijalno staranje da li možete da očekujete ovu vrstu pomoći i šta trebate da im dostavite za njeno dobijanje.

Pomoć po opštinama 

Plužine Za prvorođeno dijete roditeljima se daje jednokratna pomoć u  iznosu od 500 eura, za drugo 1.000, a za treće 2.000 eura. Ovi iznosi biće dvostruko uvećavani ako je podnosilac zahtjeva vlasnik registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na seoskom području.

Uslovi za dobijanje pomoći su da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji Opštine u vrijeme rođenja djeteta, kao i da je prebivalište jednog roditelja – podnosioca zahtjeva na teritoriji Opštine najmanje 5 godina prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno do isplate pomoći u potpunosti. Drugi roditelj može imati privremeno prebivalište na teritoriji Opštine.

Pomoć se uplaćuje na tekući račun podnosioca zahtjeva:

– Za prvo dijete u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva,
– Za drugo dijete u dvije jednake rate: prva rata u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva i druga kada dijete navrši godinu dana,
– Za treće i svako naredno dijete u 4 jednake rate: prva rata u roku mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva, druga rata kada dijete navrši godinu dana, treća rata kada dijete navrši dvije godine i četvrta rata kada dijete navrši tri godine.

Pravo na pomoć ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Plužine u roku 3 mjeseca od rođenja djeteta.

Uz zahtjev se prilaže: Izvod iz knjige rođenih za novorođenče, Uvjerenje o prebivalištu oba roditelja, Uvjerenje o prebivalištu novorođenčeta, Uvjerenje o kućnoj zajednici, Tekući račun podnosioca zahtjeva i izjava podnosioca zahtjeva ovjerenu od strane nadležnog Sekretarijata, koja sadrži tačnu adresu podnosioca zahtjeva, saglasnost da Komisija lokalne uprave može provjeriti adresu stanovanja na teritoriji Opštine i obavezu podnosioca zahtjeva da ukoliko se preseli u vrijeme primanja pomoći obavijesti Sekretarijat u roku 7 dana od nastale promjene.

Podnosioci zahtjeva koji su vlasnici registrovanog poljoprivrednog gazdinstva uz zahtjev prilažu: Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Rješenje o upisu u Registar registrovanih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Podnosioci zahtjeva koji imaju dvoje ili više djece uz zahtjev prilažu i izvode iz knjige rođenih za svako dijete.

U slučaju kada se pomoć daje u više jednakih rata podnosilac zahtjeva je dužan mjesec dana prije isplate rate dostaviti uvjerenje o prebivalištu djeteta i oba roditelja.

Ova opština pomaže i nezaposlenim majkama kojima isplaćuje po 100 eura mjesečno do 2. godine djeteta. Da bi ostvarile ovo pravo majkama od dokumentacije treba zahtjev za naknadu, izjava o prebivalištu i tačnoj adresi, potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, uvjerenje o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih za dijete. Kontakti:  040/271-103 i 271-102;

Podgorica Nakon rođenja najmlađi stanovnici Glavnog grada dobijaju novčanu nadoknadu u iznosu od 100 eura i poklon paket, čija je vrijednost od oko 50 eura. Ovdje pročitajte šta taj poklon sadrži! 

Pravo na ovaj poklon paket ima novorođeno dijete pod uslovom da jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji Glavnog grada.

Pravo na poklon paket za novorođeno dijete ostvaruje: jedan od roditelja, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte i dokaz o upisu novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih, dokaz o prebivalištu i kopiju žiro računa jednog od roditelja. Dokumentacija se dostavlja Sekretarijatu za socijalno staranje, koji se nalazi u Ulici Vuka Karadžića br.16, u blizini restorana Ribnica. Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 067 709 570.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poklon paket za novorođenče (20 downloads)

Pravo na poklon paket novorođenom djetetu pripada do navršene jedne godine života.

Nikšić – u ovoj opštini novorođene bebe dobijaju naknadu od 100 eura ukoliko jedan od roditelja ima prebivalište u njoj. 

Pljevlja Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima jedan od roditelja svakog novorođenog djeteta sa područja Pljevalja, koji ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine do rođenja djeteta, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u drugoj opštini na teritoriji Crne Gore u slučaju kada drugi roditelj ima prebivalište u drugoj opštini.

Naknada za novorođeno dijete je jednokratna i za prvorođeno dijete iznosi 150 eura, za drugorođeno 250, trećerođeno 400, četvrtorođeno i svako sljedeće 500 eura. Naknada za novorođene blizance iznosi 1.500, a za trojke 3.000 eura.

Pravo na naknadu roditelj može ostvariti do navršene jedne godine života djeteta/djece i to podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na propisanom obrascu, uz koji se dostavlja:

– izvod iz matične knjige rođenih novorođenog djeteta;
– kopija lične karte oba roditelja;
– dokaz o prebivalištu oba roditelja;
– potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini u slučaju da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u drugoj opštini u Crnoj Gori;
– žiro račun podnosioca zahtjeva.

Plav  – prvorođena beba u porodicu čiji je jedna od roditelja sa prebivalištem u Plavu ostavaruje pravo na 100 eura novčane pomoći, dok je za drugorođeno predviđeno 150 eura, a svako naredno po 200.

Cetinje Novčana naknada za novorođeno dijete iznosi 500 eura, a ovo pravo se može ostvariti do navršene godine dana djeteta.

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji je crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice Cetinje ili strani državljanin sa prijavljenim stalnim boravkom u Prijestonici Cetinje od najmanje 2 godine, pod uslovom da to pravo nije ostvario u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, u slučaju da drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na propisanom obrascu uz sljedeću dokumentaciju: – Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete – fotokopija lične karte oba roditelja – uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja – potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini ukoliko drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini – žiro račun podnosioca zahtjeva.

DanilovgradZa novorođene bebe ova opština obezbjeđuje poklon pakete poklon-paket vrijednosti 100 eura (50 eura poklon-paket i 50 eura u novcu). Korisnici poklon paketa utvrđuju se na osnovu zahtjeva roditelja i lica pod uslovom da jedan od roditelja, usvojilac, staratelj, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu ima prebivalište na teritoriji opštine Danilovgrad i podnijete dokumenacije: izvod iz registra rodjenih za novorođeno dijete, potvrda o prebivalištu  i uvida u  ličnu kartu. Potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za dijete i fotokopiju lične karte.

Berane – Na području ove opštine pravo na naknadu u iznosu od 100 eura ima svako novorođenče. Ranije je ova opština izdvajala 300 eura za svako trećerođeno dijete, četvrto novorođeno 400, a peto dijete 500 eura, dok za šesto i više novorođene djece dodjeljuje se, u vidu sredstava za poboljšanje uslova za život na selu i razvoja poljoprivrednih domaćinstava kroz adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta, iznos od 10.000 eura, čije namjensko korišćenje kontroliše opštinska Komisija.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju majke koje su državljanke Crne Gore sa prebivalištem u trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, i to u sledećim naseljima na teritoriji opštine Berane: Babino, Bastahe, Bubanje, Buče, Budimlja, Crni Vrh, Crvljevine, Dapsiće, Donja Ržanica, Donje Zaostro, Dragosava, Glavaca, Goražde, Gornje Zaostro, Jašovići, Kaludra, Kurikuće, Lazi, Lubnice, Lužac, Mašte, Mezgale, Orah, Petnjik, Praćevac,Radmuževići, Rovca, Rujišta, Skakavac, Štitari, Tmušići, Veliđe, Vinicka, Vuča, Zagorje, Zagrad i Zagrađe.

Uz zahtjev, u roku od 30 dana od rođenja djeteta, potrebno je priložiti: izvode iz knjige rođenih za djecu, fotokopiju lične karte i uvjerenje o prebivalištu majke, zatim uvjerenje o kućnoj zajednici i uvjerenje mjesne zajednice da majka ima prebivalište u toj MZ i to godinu dana prije rođenja djeteta, kao i broj žiro računa.

Andrijevica – Novorođenčad u Andrijevici dobijaju 200 eura.

Bar Bebe u ovoj opštini sljeduje novčana naknada od 450 eura.

Ulcinj  – Iznos koji dobijaju roditelji novorođenčeta sa područja ulcinjske opštine je 70 eura.

Bijelo Polje – Visina jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta iznosi 250 eura. Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete mogu ostvariti roditelji koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Bijelo Polje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći roditelji podnose Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, na posebnom obrascu. Uz zahtjev se prilažu sljedeća dokumenta: fotokopija lične karte jednog roditelja, uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja, izvod iz Matične knjige rođenih za novorođeno dijete, naziv banke i tekući račun jednog od roditelja.

Nakon sprovedenog postupka Sekretarijat izdaje rješenje o odobravanju  isplate jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete i dostavlja ga Sekretarijatu za finansije i  roditeljima djeteta.

Naknada se isplaćuje jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, na tekući račun roditelja.

Iznos naknade za novorođene blizance je 1.000, a za trojke je 3.000 eura.

Tivat Postoji naknada za novorođene bebe u visini obračunske vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru koja iznosi 63 eura. Od novembra 2017. godine ova opština isplaćuje i naknadu za četvrto i svako naredno rođeno dijete u visini dvije obračunske vrijednosti koeficijenta odnosno 126 eura. Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje na teritoriji opštine Tivat, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore. Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj ili lice kome je djete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu, uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte (na uvid) potvrdu o prebivalištu , odnosno odobrenom stalnom nastanjenju (za oba roditelja), izvod iz matične knjige rođenih za dijete,kao i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta/odobrenog stalnog nastanjenja u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori. Za četvrto i svako naredno rođeno dijete prilažu se i izvodi za prvo troje djece.

Herceg NoviOva opština roditeljima novorođene djece daje jednokratnu novčanu pomoć od 500 eura za jedno dijete, za blizanace u iznosu od 2.000, a za trojke 5.000 eura.

Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje: jedan od roditelja, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte i dokaz o upisu novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih.

Pravo na novčanu pomoć novorođenom djetetu pripada do navršene jedne godine života.

Mojkovac – Naknada od 100 eura je poklon za novorođenčad u Mojkovcu. Da bi se dobila ova novčana pomoć potrebno je predati zahtjev, i priložiti izvod iz matične knjige rođenih i lične karte roditelja.

Kolašin – U ovoj opštini jednokratna naknada za prvorođeno dijete iznosi 150 eura, za drugo 200, trećerođeno 250, četvrto 300 eura a za petorođeno i svako naredno dijete 350 eura. Za novorođene blizance roditelji će dobiti 500 dok će za trojke ova naknada iznositi 1.000 eura.

Uz zahtjev dostavlja: izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, kopija lične karte oba roditelja, dokaz o prebivalištu oba roditelja, potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini u slučaju da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u drugoj opštini u Crnoj Gori i žiro račun podnosioca zahtjeva.

Žabljak – Ova opština od januara 2024. godine predjeljuje 700 eura za novorođene bebe. Pravo na naknadu za novorođeno dijete sa prebivalištem u Žabljaku, ima jedan od roditelja takođe sa prebivalištem u Žabljaku, do navršenih šest mjeseci starosti djeteta. Da bi se ostvarilo pravo potrebno je ispuniti posebni obrazac koji se može pronaći na sajtu Opštine, a uz njega se dostavljaju i izvod iz matičnog registra rođenih za novorođeno dijete, dokaz o prebivalištu novorođenog djeteta, dokaz o prebivalištu roditelja koji podnosi zahtjev, potvrda da roditelji nijesu koristili pravo po osnovu rođenja djeteta od strane druge Opštine/lokalne samouprave, ukoliko je dijete mijenjalo prebivalište u periodu od rođenja do dana podnošenja ovog zahtjeva.

Šavnik Umjesto ranijeg iznosa od 300 eura jednokratne novčane pomoći za rođenje djeteta, roditelji sa teritorije opštine Šavnik, od 15. februara 2021. godine dobijaju novčanu pomoć u iznosu od 500 eura za prvo dijete. Za novorođeno drugo dijete naknada iznosi 1.000 eura, a za treće i svako naredno, kao i blizance, trojke, četvorke 1.500 po djetetu.

Pravo na naknadu se ostvaruje ukoliko je prebivalište oba roditelja na teritoriji opštine Šavnik u vrijeme rođenja djeteta, od čega je prebivalište jednog roditelja najmanje tri godine neprekidno prije rođenja djeteta.

Ova pomoć se ostvaruje na osnovu zahtjeva koji se, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, podnosi organu lokalne uprave Opštine Šavnik u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta.

Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima i usvojitelj, staratelj, hranitelj ili lice kome je dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, koje u opštini Šavnik ima prebivalište neprekidno tri godine prije rođenja djeteta, a uslov je i da je novorođenčetu prebivalište u toj opštini.

Budva Pravo na novčanu naknadu od 500 eura, može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji kumulativno uspunjavaju uslove i to:

– da je crnogorski državljanin i ima prijavljeno  prebivalište u Budvi od najmanje dvije godine;
– da je strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom koji ima boravište u opštini Budva, od najmanje dvije godine,
– da  to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Pravo  na novčanu nadoknadu za novorođeno dijete ostvaruju se  podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za društvene djelatnosti uz prilaganje dokumentacije i to izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, fotokopiju fotokopiju  lične karte roditelja koji podnosi zahtjev, potvrdu o prebivališu, odnosno odobrenom stalnom boravku kao i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj u slučaju pijavljenog prebivališta (odobrenog stalnog boravka u nekoj drugoj opštini Crne Gore.

Zahtjev za isplatu naknade nalazi se na sajtu opštine Budva u dijelu Obrasci za građane, a roditeljima ga mogu odštampati i zaposleni u Sekretarijatu za društvene djelatnosti. Ovo pravo može se ostvariti do navršene godine dana djeteta.

Kotor – Opština Kotor za svako novorođeno dijete opredjeljuje 450 eura. Pravo na ovu jednokratnu naknadu se može ostvariti do navršene jedne godine djeteta.

Pravo na naknadu ima jedan od roditelja, usvojilac, staratelj ili hranitelj koji ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje na teritoriji opštine Kotor, pod uslovom da ovo pravo nije ostvario u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor.

Uz zahtjev je potrebno da priložiti uvjerenje o prebivalištu u opštini Kotor, kopiju lične karte roditelja djeteta (na uvid), izvod iz Matičnog registra rođenih za dijete, uvjerenje za roditelja koji ima prebivalište u drugoj opštini da nije ostvareno pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete i naziv banke i broj žiro računa na koji se uplaćuje naknada.

Gusinje – Pravo na novčanu naknadu za novorođenu djecu od 100 eura može ostvariti jedan od roditelja koji ima prijavljeno prebivalište ili stalno nastanjenje na teritoriji opštine Gusinje, pod uslovom da nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj ili lice kome je djete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Gusinje, uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte, potvrdu o prebivalištu, odnosno potvrdu o stalnom boravku, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, kao i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta/odobrenog stalnog boravka u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori. Ovo pravo može se ostvariti do navršene godine dana djeteta.

Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 0082-67-610-335.

Zeta- Lokalna samouprava za svaku novorođenu bebu na području Zete izdvaja 150 eura.

Tuzi – Roditelji iz Tuzi će za svako novorođeno dijete na teritoriji te opštine dobijaju pomoć od 200 eura.

Petnjica – Ova opština ima jednokratnu naknadu za novorođeno dijete u iznosu od 200 eura. Pravo na dodjelu ove naknade mogu ostvariti roditelji koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Petnjica, kao i roditelji od kojih jedan ima crnogorsko državljanstvo i prebivalište u opštini Petnjica a drugi ima prijavljen boravak u opštini Petnjica.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane naknade roditelji podnose Sekretarijatu za lokalnu upravu na posebnom obrascu. Zahtjev se podnosi u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

Uz zahtjev se prilažu sljedeća dokumenta:

– fotokopija lične karte za oba roditelja,
– uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja,
– uvjerenje o prijavljenom boravku u opštini Petnjica (za supružnike koji nemaju regulisano prebivalište)
– izvod iz MK rođenih za novorođeno dijete,
– naziv banke i tekući račun jednog od roditelja.

Naknada se isplaćuje jednokratno, na tekući račun roditelja.

Naknada za nezaposlene roditelje

U Crnoj Gori jedan od roditelja može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta do navršene jedne godine života, ukoliko se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Visina naknade po osnovu rođenja djeteta iznosi 79,03 eura mjesečno.

Zahtjev za naknadu zarade po osnovu rođenja djeteta potrebno je predati Centru za socijalni rad, uz sljedeća dokumenta:

– Kopije ličnih karata oba roditelja;
– Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja;
– Uvjerenje o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje;
– Dvije kopije izvoda iz matične knjige rođenih za dijete;
– Kopija otpusne liste od izabranog ljekara, ukoliko ovo pravo ostvaruje majka.

Ovo pravo ne isključuju druga davanja iz socijalne i dječje zaštite što znači da pravo na mjesečnu naknadu u istom iznosu imaju i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, lične invalidnine, tuđe njege i pomoći…

Ministarstvo tumači: Ne može refundacija i naknada za nezaposlene roditelje

Ukoliko je zahtjev predat u roku od 30 dana od porođaja, isplata naknade teče od dana porođaja, a ukoliko je zahtjev predat poslije navedenog roka, naknada se isplaćuje od dana podnošenja zahtjeva Centru za socijalni rad.

Roditelj koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ne može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta ukoliko podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pripadalo pravo na naknadu.

Ažurirano 23.01.2024.

Komentari

Leave a Reply

Gledaj