Ministarstvo tumači: Ne može refundacija i naknada za nezaposlene roditelje

U Crnoj Gori, ukoliko zaposlena majka koristi porodiljsko, odnosno, roditeljsko odsustvo njen nezaposleni partner nema pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta, iako to Zakonom nije precizirano, ali takve odluke donose centri za socijalni rad na osnovu tumačenja Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Prema Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti jedan od roditelja može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta do navršene godine života, ukoliko se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ako je student. Visina naknade po osnovu rođenja djeteta iznosi 79,03 eura mjesečno.

Udruženju Roditelji obratilo se više roditelja iz nekoliko crnogorskih opština da ukažu na to nijesu uspjeli da ostvare prava definisana ovim Zakonom. Kazali su da su od centara za socijalni rad obavještavani da su njihovi zahtjevi odbijeni uz obrazloženje da jedna porodica ne može da dobije i refundaciju zarade u toku porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (pravo poslodavca na osnovu Zakona o radu) i nadoknadu za nezaposlenog roditelja (pravo roditelja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zašiti). Objašnjeno im je i da očevi mogu da dobiju ovu naknadu jedino kada se majke vrate na posao, odnosno majke kada njihovi partneri prekinu roditeljsko odsustvo.

Iz svega navedenog proizilazi da naknadu može dobiti nezaposlena majka, čiji partner radi (što se najčešće i dešava u praksi), odnosno nezaposleni otac čija partnerka ne koristi roditeljsko odsustvo tj. vratila se na posao.

Udruženje Roditelji je u oktobru prošle godine pisalo Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kako bi razjasnilo na osnovu čega centri odgovaraju roditeljima na ovaj način, i nakon više dopisa, i na kraju pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu infomacijama, odgovor je stigao u aprilu ove godine.

U odgovoru Ministarstva rada i socijalnog staranja se navodi da smatraju da nema zakonskog osnova da, u slučajevima kada je jedan roditelj u radnom odnosu, a drugi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, oba roditelja istovremeno ostvaruju pravo po osnovu rođenja djeteta bez obzira da li se radi o odsustvu ili o pravu na naknadu. Osim toga ukazuju i na diskriminaciju.

“Naime, zaposleni roditelj ima pravo na naknadu zarade, a za njegu i staranje o djetetu mu je potrebno odsustvo sa rada i Zakon o radu je procijenio da je za njegu i staranje dovoljan jedan od roditelja, ukoliko su oba u radnom odnosu”, kazali su iz Ministarstva.

Oni navode da, kada su u pitanju nezaposleni roditelji, oba roditelja zbog svog statusa mogu da njeguju i staraju se o djetetu, a pravo na naknadu u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite može da ostvari samo jedan od nezaposlenih roditelja.

Smatraju da bi, ukoliko oba roditelja istovremeno ostvaruju prava po osnovu rođenja, a kada je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen, dovelo u neravnopravan položaj roditelje u slučajevima kada su oba zaposlena i samo jedan može ostvariti pravo na roditeljsko odsustvo i naknadu zarade. Diskriminaciju vide i u stuaciji kada su oba roditelja nezaposlena pa samo  jedan od njih može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta.

Prema riječima advokatice Milice Kadović, ravnopravnost građana ne može se ostvariti na način što će se ograničiti nečije pravo kao što to, kako kaže, ovakvim tumačenjem Zakona čini Ministarstvo rada.

“Naprotiv, ovakvim tumačenjem Ministarstvo ograničava prava roditelja kojima je supružnik nezaposlen, a koji takav status nije skrivio. Možemo se složiti da neko jeste doveden u neravnopravan položaj, a to su roditelji kojima supružnik nije u radnom odnosu. U konačnom sama činjenica da Zakon nije predvidio ovakvo rješenje dovoljno govori da je ovakvo tumačenje Ministarstva pogrešno”, kazala je Kadović.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply