Pretučenog đaka ostavili bez pomoći

Dra­go­je­vić je is­pri­čao za Dan da je uče­nik dva sa­ta bio u ne­svi­je­sti, na­kon što je pre­tu­čen u po­ne­dje­ljak, 26. sep­tem­bra, oko 9 ča­so­va, od­no­sno po­sli­je ve­li­kog od­mo­ra. Pre­ma nje­go­vim tvrd­nja­ma, upra­va i na­stav­ni­ci ni­je­su po­zva­li Hit­nu po­moć, ni­ti su pri­ja­vi­li tu­ču. Opširnije