Pretučenog đaka ostavili bez pomoći

njegos

Otac pe­ta­ne­sto­go­di­šnjeg uče­ni­ka V.D., Pre­drag Dra­go­je­vić, pod­nio je ju­če pri­ja­vu Pro­svjet­noj in­spek­ci­ji pro­tiv upra­ve OŠ „Nje­goš” iz Spu­ža, jer je, ka­ko tvr­di, po­ku­ša­la da za­ta­ška tu­ču se­dam uče­ni­ka osmog i de­ve­tog raz­re­da, u ko­joj je nje­gov sin za­do­bio te­že po­vre­de i ko­me ni­je­su omo­gu­ći­li me­di­cin­sku po­moć.

Dra­go­je­vić je is­pri­čao za Dan da je uče­nik dva sa­ta bio u ne­svi­je­sti, na­kon što je pre­tu­čen u po­ne­dje­ljak, 26. sep­tem­bra, oko 9 ča­so­va, od­no­sno po­sli­je ve­li­kog od­mo­ra. Pre­ma nje­go­vim tvrd­nja­ma, upra­va i na­stav­ni­ci ni­je­su po­zva­li Hit­nu po­moć, ni­ti su pri­ja­vi­li tu­ču. Ka­že da ga ni­ko iz ško­le ni­je oba­vi­je­stio o tu­či i da je od mla­đeg si­na sa­znao da mu je sin po­vri­je­đen, na­kon če­ga je sa po­sla iz Nik­ši­ća mo­rao da do­đe u Spuž.

“Tre­ba­lo je da mi sin na­stra­da da bi upra­va ško­le re­a­go­va­la. Kad sam do­šao u ško­lu, di­je­te je bi­lo iz­u­da­ra­no po gla­vi i ti­je­lu, če­ka­ju­ći me dva sa­ta. Na­la­zi su po­ka­za­li po­sle­di­ce tu­če dje­ča­ka, u ko­joj su ga na­pa­la še­sto­ri­ca uče­ni­ka iz dru­gog odje­lje­nja, a ško­la ni­šta ni­je pred­u­ze­la da to spri­je­či. Pi­tao sam u upra­vi za­što ni­šta ni­je­su pred­u­ze­li, spri­je­či­li tu­ču ili po­zva­li Hit­nu po­moć. Po­moć­nik di­rek­to­ra Mi­lo­rad Pa­vi­će­vić ka­zao mi je da ih to ne in­te­re­su­je. Raz­o­ča­ran sam po­na­ša­njem pro­svjet­nih rad­ni­ka, ko­ji su do­zvo­li­li da do­đe do ova­kvog in­ci­den­ta i pu­sti­li di­je­te sa po­vre­da­ma i bez svi­je­sti da tr­pi bo­lo­ve”, ob­ja­šnja­va otac dje­ča­ka.

On ka­že da je na­kon do­la­ska u ško­lu od­veo si­na u Hit­nu po­moć u Da­ni­lov­gra­du, oda­kle je upu­ćen u Ur­gent­ni cen­tar Kli­nič­kog cen­tra u Pod­go­ri­ci.

“Do ve­čer­njih ča­so­va bi­li smo u Ur­gent­nom, gdje su utvr­di­li da ima po­sje­ko­ti­ne i ma­sni­ce po gla­vi i ti­je­lu. Na­kon to­ga smo oti­šli u po­li­cij­sku sta­ni­cu u Da­ni­lov­gra­du, gdje smo pri­ja­vi­li tu­ču. Re­kli su nam da će is­pi­ta­ti uče­sni­ke i upu­ti­li nas da Pro­svjet­noj in­spek­ci­ji pri­ja­vi­mo ne­mar­nost i pro­pust ško­le. Pri­ja­vu sam ju­če uju­tru pod­nio toj in­sti­tu­ci­ji, ko­ja će, na­dam se, ubu­du­će spri­je­či­ti ova­kve in­ci­den­te”, re­kao je Dra­go­je­vić.

On ka­že da će tra­ži­ti da se sank­co­ni­še upra­va OŠ „Nje­goš”, ka­ko bi se spri­je­či­la nji­ho­va ne­mar­nost.

“Ne de­ša­va se pr­vi put da se ne vo­di ra­ču­na o bez­bjed­no­sti dje­ce u ško­li i dvo­ri­štu. Na­stav­ni­ci i re­da­ri ne vo­de ra­ču­na o di­sci­pli­ni, a pri­čao mi je sin da je bi­lo još ova­kvih slu­ča­je­va ko­ji ni­je­su sank­ci­o­ni­sa­ni. Is­pri­čao sam u Pro­svjet­noj in­spek­ci­ji sve de­ta­lje i obe­ća­li su mi da će spro­ve­sti po­stu­pak pro­tiv ško­le i is­pi­ta­ti šta se de­si­lo”, ka­zao je otac dje­ča­ka.

Po­moć­nik di­rek­to­ra OŠ „Nje­goš“ u Spu­žu Mi­lo­rad Pa­vi­će­vić po­tvr­dio je za Dan da je u po­ne­dje­ljak u tu­či po­vri­je­đen nji­hov uče­nik (V.D). On je sa­op­štio da tu­ča u ko­joj je uče­stvo­va­lo de­se­tak uče­ni­ka osmog i de­ve­tog raz­re­da ni­je bi­la u kru­gu ško­le, već u dvo­ri­štu pre­ko pu­ta. Pa­vi­će­vić na­gla­ša­va da su pred­stav­ni­ci ško­le ura­di­li sve što za­kon na­la­že u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma i da su od­mah oba­vi­je­sti­li ro­di­te­lje, ali i po­li­ci­ju i Hit­nu po­moć.

“Zna­li smo da će do­ći do tu­če, jer su je đa­ci za­ka­za­li pu­tem dru­štve­ne mre­že. Za vri­je­me ve­li­kog od­mo­ra u po­ne­dje­ljak u dvo­ri­štu ško­le bi­la su na­ša če­ti­ri na­stav­ni­ka, pa su se đa­ci po­tu­kli van ško­le. Čim smo sa­zna­li da su se po­tu­kli, pro­fe­so­ri i za­po­sle­ni u ško­li po­šli su da smi­re uče­ni­ke i da ih raz­dvo­je. Na­ža­lost, V.D. je već za­do­bio po­vre­de i od­mah smo ga odvo­ji­li i smje­sti­li u kan­ce­la­ri­ju di­rek­to­ra. Istog mo­men­ta ka­da smo vi­dje­li da je naš uče­nik po­vri­je­đen po­zva­li smo ro­di­te­lje. Nje­gov otac do­šao je na­kon iz­vje­snog vre­me­na i po­veo ga u bol­ni­cu”, po­ja­šnja­va Pa­vi­će­vić.

Izvor: Portal Analitika

Comments

  1. Toga sam se nagledala u skolama ,skupe se par njih zena ,koje na zalost tu predaju,nemaju kad da nadziru djecu sto rade po dvoristu ,a kad im se to kaze ,gledaju kao lude,ono u smislu o cemu ti?Toliko trtljaju da je to stravicno,stvarno sramota ,ko se sve naziva prosvjetnim radnikom..UZASSSSSSSSSSS.

Leave a Reply