Približite matematiku djeci još u predškolkom uzrastu

matematika

Kada krenu u školu, djeca najviše strahuju za ocjenu iz matematike. Sabiranje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i usvajanje ostalih matematičkih koncepata mališanima često djeluje kao nemoguća misija.

Zato je važno da ih vaspitači u vrtiću i roditelji od najranijeg uzrasta postepeno uvode u svijet matematike. Kroz primjere iz svakodnevnog života i kreativne i zabavne aktivnosti predškolci mogu da nauče da prepoznaju geometrijske oblike, uoče sličnosti i razlike među njima, kao i da odrede položaj predmeta u prostoru koristeći odrednice ispod, iznad, ispred ili iza. Kada savladaju ove osnovne matematičke pojmove, oni će brže i jednostavnije preći na one složenije. Potrebno je da odrasli konstantno podstiču interesovanje prema ovoj prirodnoj nauci kako bi je mališani ne samo lakše razumjeli već i zavoljeli.

Slijedi nekoliko aktivnosti i metoda pomoću kojih vaspitači i roditelji mogu da približe osnovne matematičke koncepte djeci predškolskog uzrasta:

Razlikovanje oblika – Mališani svakodnevno dolaze u kontakt sa geometrijskim oblicima. Iskoristite predmete kao što su posteri, kocke ili knjige kako biste djecu predškolskog uzrasta naučili da prepoznaju krug, trougao, kvadrat, pravougaonik. Neka sami pronađu što više stvari istog oblika kako bi ga lakše zapamtili. Takođe možete da ih naučite da naprave razliku između različitih verzija istog oblika. Pokažite im nekoliko vrsta trouglova, kao što su jednakostranični, jednakokraki, raznostranični, pravougli i tupougli. Djeca onda mogu da oiviče različite vrste trouglova trakama u boji. Na primjer, za pravougli trougao mogu da koriste traku crvene boje, a za raznostranični plavu.

Poređenje oblika – Podstaknite djecu da uporijede različite veličine istog oblika. Na primjer, neka  potraže pravougaonike kao što su prozor, vrata, knjige, police, ormarići. Zatim pomozite djeci da uporede njihove veličine. Vrata su veća od ormarića. Ormarić je veći od knjige, ali su svi oni pravougaonog oblika.

Usvajanje matematičkog rječnika – Dok djeca prepoznaju i prave razliku između geometrijskih oblika, podstaknite ih da koristeći odgovarajuće termine imenuju ono što su naučila. Na taj način će ne samo proširiti svoj fond riječi, već će im dalje učenje i razumijevanje matematike biti znatno olakšano. Kako biste im pomogli da povežu oblike sa njihovim nazivima, ekoristite crteže, fleš kartice ili druge ilustracije i napravite pano sa šareno ispisanim riječima iz matematike kako bi ih djeca brzo uočila i okačite ga na zid.

Razlikovanje dvodimenzionalnih od trodimenzionalnih oblika – Objasnite djeci razliku između dvodimenzionalnih oblika (koji leže u ravni) kao što je list papira i trodimenzionalnih (čvrstih) oblika kao što je knjiga. Ovako složene matematičke koncepte možete da približite predškolcima kroz nekoliko interesantnih aktivnosti. Sakupite trodimenzionalne predmete kao što su konzerve, kartonske kutije i loptice i zajedno sa mališanima napravite maketu. Djeca mogu da upotrijebe cilindrične predmete (rolne od toalet papira) za stablo drveta, okrugle predmete (loptice) za krošnju drveta i pravougaone (kutije od pahuljica) za zgrade. Zatim imenujte ono što ste napravili, prebrojte oblike koje ste koristili i osmislite dodatne elemente za maketu. Takođe djeca mogu da umoče limenke ili čaše u različite boje i naprave njihov otisak na papiru. Tako će trodimenzionalni predmet koji su koristili postati dvodimenzionalan.

Pronađite primjere iz svakodnevnog života. Najbolji i najlakši način da djeca nauče nove koncepte je pomoću stvari sa kojima se svaki dan susrijeću. Podstaknite mališane da pronađu i identifikuju oblike u različitim okruženjima, bilo da su kod kuće, u učionici ili parku. Izvedite djecu u šetnju i uslikajte različite predmete na koje nailazite kao što su saobraćajni znaci, šahtovi, prozori. Zajedno napravite interesantan album i dok ga prelistavate neka mališani imenuju oblike sa fotografija i odrede da li su dvodimenzionalni ili trodimenzionalni. Kroz primjere iz svakodnevnog života djeca dobijaju priliku da praktično primijene svoja znanja iz matematike, uvide koliko takva znanja mogu da budu korisna i razviju motivaciju za učenje od ranog uzrasta.

Omogućite djeci da nauče osnove matematike na zabavan i interesantan način. Uključite oblike u igre koje su djeci poznate i pretvorite učenje novih i potencijalno komplikovanih matematičkih koncepata u zabavnu aktivnost. Odigrajte igru pogađanja sa oblicima. Rasporedite djecu u parove. Neka jedno dijete sakrije predmet određenog oblika iza leđa dok drugo dijete postavlja pitanja i pogađa koji je oblik u pitanju. Iskoristite mozaik tablu i bockalice preko kojih djeca stavljaju šarene gumice kako bi napravila različite oblike. Modifikujte igru Hoki Poki tako što će mališani umjesto da krug dodirnu rukom ili nogom u njega staviti predmet određenog oblika.

Izvor: Fondacija Novak Đoković

Leave a Reply