Poziv za eksperta za izradu nacionalnog plana protiv vršnjačkog nasilja

Udruženje Roditelji, u okviru projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama, koji finansira Evropska unija, raspisuje poziv za eksperta ili tim (2) za izradu nacionalnog plana prevencije i djelovanja protiv vršnjačkog nasilja.

Projekat Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama ima za cilj razvoj kapaciteta i odgovora u stvaranju zaštitnih mehanizama od vršnjačkog nasilja za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Uz to, u okviru ovog projekta, predviđena je i realizacija različitih aktivnosti koje kao efekat imaju: Procjenu institucionalnih mehanizama za prevenciju vršnjačkog nasilja i socijalnih servisa koji se nude učenicima; Izradu Nacionalnog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja i relevantnih podzakonskih akata; Unaprijeđenje kvaliteta lokalnih politika i socijalnih servisa za žrtve / počinitelje vršnjačkog nasilja, kroz zajedničku koaliciju lokalnih vlasti, roditeljskih/učeničkih organizacija/savjeta i NVO u tri pilot opštine; Unaprijeđen cjelokupni sistem i servisi za zaštitu djece i mladih u školama, uključujući servise za djecu sa socijalno neprlagođenim ponašanjem; Unaprijeđeni kapaciteti NVO u vezi sa vršnjačkim nasiljem kroz subgrantove i obuke.

Uloga eksperta:

Angažovani ekspert/i će pripremiti Nacionalni plan za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori. Za ovu svrhu, eksperti će koristiti sve relevantne strategije, zakone i podzakonske akte. Uz to, za izradu Naconalnog plana eksperti će se koristiti nalazima sprovedenog Istraživanja na temu Vršnjačko nasilje u crnogorskim školama iz perspektive učenika, roditelja i nastavnog osoblja, kao i Analize zakonodavnog okvira i politika iz oblasti vršnjačkog nasilja. Osim toga, neophodno je da sa članovima Savjetodavnog odbora projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja (predstavnici institucija i organizacija koje su direktno uključene u pitanja koja se tiču vršnjačkog nasilja) kao i Mreže organizacija protiv vršnjačkog nasilja uradi fokus grupe/intervjue o tome šta smatraju važnim koracima, ali i ostalim pojedincima i ustanovama/institucijama za koje se procijeni da mogu dati svoj doprinos ovoj temi.

Ukoliko se prijavljuje tim eksperata, poželjno je da jedan član tima bude prosvjetni radnik.

Kriterijumi:

  • Ekspert/i treba da budu upoznati sa aktuelnim zakonodavnim okvirima iz oblasti prevencije vršnjačkog nasilja u školama;
  • Espert/i treba imati iskustvo u izradi nacionalnih planova ili drugih dokumenata koji ih preporučuju za ovu poziciju;
  • Poželjno je učešće u radnim grupama za izradu zakona, strategija ili drugih nacionalnih dokumenata.

Način prijave i rok:

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 24.12.2018. godine slanjem CV–ija sa odgovarajućim propratnim dokumentima (referencama) na email: [email protected]

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply