Ne znaju koliko je građana ostalo ove godine bez socijalne pomoći

naknada

Ministarstvo rada i socijalnog staranja ne raspolaže podacima na koliko je adresa poslato rješenje o ukidanju materijalnog obezbjeđenja porodice, koje je omogućeno izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, usvojenim prije dvije godine i pored velikog protivljenja javnosti.

Zakonom je propisano da roditeljima sposobnim za rad, koji izdržavaju dijete, izuzev ako je ono korisnik dodatka za njegu i pomoć, pripada materijalno obezbjeđenje u trajanju do devet mjeseci u toku jedne godine, ako ispunjava propisane uslove odnosno da im se na tri mjeseca u toku godine to pravo ukida. Ova odredba se ne odnosi na roditelje koji su na školovanju, obuci ili nekoj drugoj vrsti socijalnog angažovanja u skladu sa individualnim planom aktivacije.

Ova odredba zakona počela je da se primjenjuje početkom ove godine od kada je u funkciji kompjuterski program koji objedinjuje sve podatke o korisnicima materijalne pomoći, tzv. ,,socijalni karton”. U Ministarstvu su ovim projektom, kako su kazali MNEMagazinu, željeli da spriječe zloupotrebe primanja socijalne pomoći.

Na adrese nekih korisnika su zato poslali rješenja da im se ukida primanje materijalnog obezbjeđenja ali nijesu mogli da kažu na koliko. Objasnili su da informacioni sistem, odnosno socijalni karton još nije u fazi da se mogu obezbijediti statistički podaci. Umjesto toga su objavili podatke o pristiglim žalbama na rješenja o ukidanju materijalnog obezbjeđenja.

“U postupku po žalbi na pravo na materijalno obezbjeđenje urađeno je 435 rješenja od kojih je 431 žalba odbijena,  a četiri su usvojene i predmeti su vraćeni na prvostepeni postupak”, kazali su iz Ministarstva.

Žalbe su usvojene s obzirom na to da su u prvostepenom postupku utvrđeni formalni nedostaci koje je potrebno ispraviti, što ne znači da će u ponovnom postupku prvostepeni organ priznati pravo.

U skladu sa Zakonom, u Crnoj Gori materijalno obezbjeđenje porodice se kreće od 63 do 120 eura. Visina materijalnog obezbjeđenja za pojedinca koji nemaju prihoda iznosi 63,73 eura. Porodica sa dva člana prima 76,54 eura, sa tri člana 91,85 eura, dok je za porodicu sa četiri člana predviđeno 108,45 eura. Porodicu sa pet i više članova prima 121,16 eura, a osoba koja je bilo dijete bez roditeljskog staranja 121,16 eura. Kada je riječ o dječjim dodacima korisnika dodatka za njegu i pomoć primaju 25,71 eura, a korisnici lične invalidnine 31,92 eura. Djeca bez roditeljskog staranja dobijaju 31,92 eura.

Comments

Leave a Reply