Djeca u Crnoj Gori nezadovoljna na više polja

djecapravaDjeca u Crnoj Gori najčešće su nezadovoljna obrazovnim sistemom, neuključivanjem u odlučivanje o pitanjima koja ih se tiču u školi i porodici, ali i sve učestalijim vršnjačkim nasiljem.

Žale se često na nasilno ponašanje nastavnika, siromaštvo, problem nedovoljnog sadržaja za igru, rekreaciju i provođenje slobodnog vremena, diskriminaciju i na zaštitu od različitih oblika zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja.

U svijetu se danas obilježava Dan prava djeteta  koji treba da bude dan svjetskoj jedinstva i razumijevanja među djecom. Na današnji dan je 1989. godine usvojen najznačajniji dokument za prava djeteta Konvencija o pravima djeteta u Ujedinjenim nacijama 1989. godine, a gotovo sve zemlje na planeti su se dogovorile da prava sadržana u njoj pretoče u svoje pozitivne zakone.

Svoje nezadovoljstvo ali stavove o dječijim pravima, djeca su u toku godine prosljeđivala Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Akciji za ljudska prava, u okviru projekta Djeco pišite Ombudsmanu. Cilj ovog projekta je da djecu obavijesti o pravu da pišu Ombudsmanu o svemu što prepoznaju kao kršenje njihovih prava i da na to pismo dobiju odgovor.

Zaštitnik je u toku ove godine primio ukupno 37 pisanih obraćanja djece, od kojih 16 konkretnih pritužbi po kojima je pokrenut ispitni postupak. Obraćanja djece koja nisu klasifikovana kao pritužbe bili su dječji predlozi, pozivi za zajedničke aktivnosti i pozdravi Ombudsmanu ili pisma koja nisu potpisana, niti su u njima dostavljeni podaci o školi na osnovu kojih bi Ombudsman mogao da pokrene postupak. Djeca su se predstavnicima Ombudsmana obraćala i neposredno, prilikom radionica održanih u školama.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Akcija za ljudska prava pozivaju djecu da im pišu o svemu što prepoznaju kao nepravdu i kršenje svojih prava na [email protected] ili adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1/A, 81000 Podgorica.

U skladu sa  Konvencijom Ujedinjenih nacija, čiji je potpisnik i Crna Gora,osnovna dječja prava su: pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard); razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet); pravo učestvovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama); pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:

– Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog pola, boje kože, jezika ili religije;
– Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite kao i zdravstvne preventive i medicinske brige;
– Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga im se mora obezbijediti posjeta školama koje bi ih mogle dalje obrazovati;
– Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i učešće u kulturnim i umjetničkim manifestacijama;
– Djeca i mladi imaju pravo da se informišu, da slobodno kažu svoje mišljenje i da budu saslušani;
– Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili vaspitači ne smiju primjenjivati silu i zloupotrebu, zlostavljanje je zabranjeno;
– Djeca i mladi imaju pravo da u ratu i bjegstvu prime posebnu pomoć i zaštitu;
– Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i od seksualnog zlostavljanja;
– Djeca i mladi imaju pravo da žive sa svojim roditeljima i da imaju kontakt sa oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno;
– Djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje kao i na aktivno učešće u društvenom životu.

 

Leave a Reply