Likovni pedagozi: Nećemo generacije „pinkovih zvjezdica”

Udru­že­nje li­kov­nih pe­da­go­ga Cr­ne Go­re za­tra­ži­lo je u otvo­re­nom pi­smu od mi­ni­stra pro­svje­te Damira Šehovića da po­vu­če od­lu­ku o uki­da­nju nji­ho­vih pred­me­ta, kojom se uče­ni­ci­ma če­tvr­tog i pe­tog raz­re­da us­kra­ću­ju dva od tri iz­bor­na pred­me­ta – fi­zič­ko, mu­zič­ka kul­tu­ra i li­kov­no. Opširnije