Likovni pedagozi: Nećemo generacije „pinkovih zvjezdica”


Udru­že­nje li­kov­nih pe­da­go­ga Cr­ne Go­re za­tra­ži­lo je u otvo­re­nom pi­smu od mi­ni­stra pro­svje­te Damira Šehovića da po­vu­če od­lu­ku o uki­da­nju nji­ho­vih pred­me­ta, kojom se uče­ni­ci­ma če­tvr­tog i pe­tog raz­re­da us­kra­ću­ju dva od tri iz­bor­na pred­me­ta – fi­zič­ko, mu­zič­ka kul­tu­ra i li­kov­no. Udru­že­nje li­kov­nih pro­fe­so­ra upo­zo­ra­va Še­ho­vi­ća da ne že­le ge­ne­ra­ci­je „pin­ko­vih zvi­je­zda“ na ko­ji­ma će ne­ko pro­fi­ti­ra­ti, ni­ti ze­mlju ki­ča i šun­da.

U pi­smu, ko­je je do­sta­vlje­no re­dak­ci­ji Da­na, a ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­ni­ca udru­že­nja Bu­di­mir­ka Du­bre­tić, is­ti­ču da je Na­ci­o­nal­ni sa­vjet za obra­zo­va­nje pred­lo­žio i usvo­jio da se umje­sto do­sa­da­šnja dva ča­sa sed­mič­no u pe­tom raz­re­du na­sta­va iz­vo­di sa jed­nim ča­som, kao i da sa­mo je­dan od na­ve­de­nih pred­me­ta mo­že da iz­vo­di na­stav­nik pred­met­ne na­sta­ve, a dru­ga dva na­stav­nik raz­red­ne na­sta­ve.

Smatraju da je to ne­do­volj­no, po­go­to­vo u tom uz­ra­stu ka­da uče­ni­ci­ma ni dva ča­sa ni­su do­volj­na da uspje­šno za­vr­še rad i sa­vla­da­ju pred­vi­đe­ne ci­lje­ve.

“Svje­do­ci smo ko­li­ko je mo­to­ri­ka da­na­šnjih ge­ne­ra­ci­ja ne­raz­vi­je­na pa će­mo u bu­duć­no­sti ima­ti ne­spo­sob­ne dok­to­re, ar­hi­tek­te, gra­đe­vi­na­re itd., sa ogra­ni­če­nim spo­sob­no­sti­ma. Či­nje­ni­ca da 70 od­sto in­for­ma­ci­ja usva­ja­mo vi­zu­el­no go­vo­ri i o to­me ko­li­ko je bit­no raz­vi­ja­ti vi­zu­el­ni je­zik, a to je je­di­no mo­gu­će kroz li­kov­nu kul­tu­ru”, upozoravaju iz Udru­že­nja.

Kažu da su re­for­mom, tj. pre­la­skom na de­ve­to­go­di­šnje ško­lo­va­nje već us­kra­će­ni za iz­vo­đe­nje na­sta­ve u če­tvr­tom raz­re­du, što su bi­la dva ča­sa, pri­je to­ga su im u še­stom raz­re­du sma­nji­li sa dva ča­sa na je­dan čas sed­mič­no. Do­dat­no, li­kov­na kul­tu­ra je uki­nu­ta u sred­njim ško­la­ma, osim u gim­na­zi­ja­ma u ko­ji­ma je sma­njen broj ča­so­va umjet­no­sti.

“Ogro­man broj uče­ni­ka sred­njih ško­la uop­šte ne do­bi­ja obra­zo­va­nje iz umjet­no­sti! Iz re­for­me u re­for­mu, na­stav­ni­ci i pro­fe­so­ri li­kov­ne kul­tu­re i umjet­no­sti osta­ju bez sve vi­še ča­so­va i nor­mi. S ovom re­for­mom do­sti­gao se vr­hu­nac, pro­sto ni­je­dan na­stav­nik li­kov­nog u ci­je­loj Cr­noj Go­ri ne­će ima­ti gdje da na­đe do­pu­nu nor­me”, is­ti­ču iz Udru­že­nja.

Uka­za­li su Še­ho­vi­ću da je Sa­vjet dao pred­log ili „rje­še­nje“ u vi­du sma­nje­nja nor­me sa 20 ča­so­va na 18.

Kako dodaju, pro­blem na­sta­je što u ško­la­ma u pe­tom raz­re­du imaju po dva ča­sa sed­mič­no, a npr. šest odje­lje­nja po dva ča­sa je 12 ča­so­va, ta­ko da gu­be šest ča­so­va ko­ji se ne mo­gu na­dok­na­di­ti sma­nje­njem nor­me za 2 ča­sa.

U za­vi­sno­sti od bro­ja odje­lje­nja pe­tog raz­re­da, od ško­le do ško­le, po­je­di­ni na­stav­ni­ci gu­be od tri do šest ili vi­še ča­so­va na pred­lo­že­nu nor­mu od 18 ča­so­va.

“Ovom re­for­mom sko­ro ni­je­dan na­stav­nik u Cr­noj Go­ri ne­će ima­ti nor­mu jer se u pe­tom da­je sa­mo jed­na vje­šti­na (li­kov­no, mu­zič­ko ili fi­zič­ko). Ko­ja će vje­šti­na to bi­ti za­vi­si uglav­nom od di­rek­to­ra i nji­ho­ve na­klo­nje­no­sti od­re­đe­nom na­stav­ni­ku”, upo­zo­ra­va­ju Še­ho­vi­ća u pi­smu.

Po­ru­ču­ju mi­ni­stru da se nji­hov rad ne mje­ri i ne na­gra­đu­je i ako su nji­ho­vi uče­ni­ci sa svo­jim ra­do­vi­ma naj­ve­ći am­ba­sa­do­ri Cr­ne Go­re ši­rom svi­je­ta.

“Mi kao men­to­ri li­še­ni smo bi­lo ka­kvog sti­mu­lan­sa i mo­ti­vi­sa­no­sti, a od nas se u ško­la­ma tra­ži ne sa­mo da smo pe­da­go­zi već i sce­no­gra­fi, da osli­ka­va­mo i kre­či­mo, či­sti­mo, do­tje­ru­je­mo, or­ga­ni­zu­je­mo… Mi kao men­to­ri ne mo­že­mo do­bi­ti nov­ča­nu na­gra­du od mi­ni­star­stva za po­stig­nu­te re­zul­ta­te, kao što to mo­gu na­stav­ni­ci dru­gih pred­me­ta”, ka­žu li­kov­ni pe­da­go­zi.

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply