Likovni pedagozi: Nećemo generacije „pinkovih zvjezdica”


Udru­že­nje li­kov­nih pe­da­go­ga Cr­ne Go­re za­tra­ži­lo je u otvo­re­nom pi­smu od mi­ni­stra pro­svje­te Damira Šehovića da po­vu­če od­lu­ku o uki­da­nju nji­ho­vih pred­me­ta, kojom se uče­ni­ci­ma če­tvr­tog i pe­tog raz­re­da us­kra­ću­ju dva od tri iz­bor­na pred­me­ta – fi­zič­ko, mu­zič­ka kul­tu­ra i li­kov­no. Udru­že­nje li­kov­nih pro­fe­so­ra upo­zo­ra­va Še­ho­vi­ća da ne že­le ge­ne­ra­ci­je „pin­ko­vih zvi­je­zda“ na ko­ji­ma će ne­ko pro­fi­ti­ra­ti, ni­ti ze­mlju ki­ča i šun­da.

U pi­smu, ko­je je do­sta­vlje­no re­dak­ci­ji Da­na, a ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­ni­ca udru­že­nja Bu­di­mir­ka Du­bre­tić, is­ti­ču da je Na­ci­o­nal­ni sa­vjet za obra­zo­va­nje pred­lo­žio i usvo­jio da se umje­sto do­sa­da­šnja dva ča­sa sed­mič­no u pe­tom raz­re­du na­sta­va iz­vo­di sa jed­nim ča­som, kao i da sa­mo je­dan od na­ve­de­nih pred­me­ta mo­že da iz­vo­di na­stav­nik pred­met­ne na­sta­ve, a dru­ga dva na­stav­nik raz­red­ne na­sta­ve.

Smatraju da je to ne­do­volj­no, po­go­to­vo u tom uz­ra­stu ka­da uče­ni­ci­ma ni dva ča­sa ni­su do­volj­na da uspje­šno za­vr­še rad i sa­vla­da­ju pred­vi­đe­ne ci­lje­ve.

“Svje­do­ci smo ko­li­ko je mo­to­ri­ka da­na­šnjih ge­ne­ra­ci­ja ne­raz­vi­je­na pa će­mo u bu­duć­no­sti ima­ti ne­spo­sob­ne dok­to­re, ar­hi­tek­te, gra­đe­vi­na­re itd., sa ogra­ni­če­nim spo­sob­no­sti­ma. Či­nje­ni­ca da 70 od­sto in­for­ma­ci­ja usva­ja­mo vi­zu­el­no go­vo­ri i o to­me ko­li­ko je bit­no raz­vi­ja­ti vi­zu­el­ni je­zik, a to je je­di­no mo­gu­će kroz li­kov­nu kul­tu­ru”, upozoravaju iz Udru­že­nja.

Kažu da su re­for­mom, tj. pre­la­skom na de­ve­to­go­di­šnje ško­lo­va­nje već us­kra­će­ni za iz­vo­đe­nje na­sta­ve u če­tvr­tom raz­re­du, što su bi­la dva ča­sa, pri­je to­ga su im u še­stom raz­re­du sma­nji­li sa dva ča­sa na je­dan čas sed­mič­no. Do­dat­no, li­kov­na kul­tu­ra je uki­nu­ta u sred­njim ško­la­ma, osim u gim­na­zi­ja­ma u ko­ji­ma je sma­njen broj ča­so­va umjet­no­sti.

“Ogro­man broj uče­ni­ka sred­njih ško­la uop­šte ne do­bi­ja obra­zo­va­nje iz umjet­no­sti! Iz re­for­me u re­for­mu, na­stav­ni­ci i pro­fe­so­ri li­kov­ne kul­tu­re i umjet­no­sti osta­ju bez sve vi­še ča­so­va i nor­mi. S ovom re­for­mom do­sti­gao se vr­hu­nac, pro­sto ni­je­dan na­stav­nik li­kov­nog u ci­je­loj Cr­noj Go­ri ne­će ima­ti gdje da na­đe do­pu­nu nor­me”, is­ti­ču iz Udru­že­nja.

Uka­za­li su Še­ho­vi­ću da je Sa­vjet dao pred­log ili „rje­še­nje“ u vi­du sma­nje­nja nor­me sa 20 ča­so­va na 18.

Kako dodaju, pro­blem na­sta­je što u ško­la­ma u pe­tom raz­re­du imaju po dva ča­sa sed­mič­no, a npr. šest odje­lje­nja po dva ča­sa je 12 ča­so­va, ta­ko da gu­be šest ča­so­va ko­ji se ne mo­gu na­dok­na­di­ti sma­nje­njem nor­me za 2 ča­sa.

U za­vi­sno­sti od bro­ja odje­lje­nja pe­tog raz­re­da, od ško­le do ško­le, po­je­di­ni na­stav­ni­ci gu­be od tri do šest ili vi­še ča­so­va na pred­lo­že­nu nor­mu od 18 ča­so­va.

“Ovom re­for­mom sko­ro ni­je­dan na­stav­nik u Cr­noj Go­ri ne­će ima­ti nor­mu jer se u pe­tom da­je sa­mo jed­na vje­šti­na (li­kov­no, mu­zič­ko ili fi­zič­ko). Ko­ja će vje­šti­na to bi­ti za­vi­si uglav­nom od di­rek­to­ra i nji­ho­ve na­klo­nje­no­sti od­re­đe­nom na­stav­ni­ku”, upo­zo­ra­va­ju Še­ho­vi­ća u pi­smu.

Po­ru­ču­ju mi­ni­stru da se nji­hov rad ne mje­ri i ne na­gra­đu­je i ako su nji­ho­vi uče­ni­ci sa svo­jim ra­do­vi­ma naj­ve­ći am­ba­sa­do­ri Cr­ne Go­re ši­rom svi­je­ta.

“Mi kao men­to­ri li­še­ni smo bi­lo ka­kvog sti­mu­lan­sa i mo­ti­vi­sa­no­sti, a od nas se u ško­la­ma tra­ži ne sa­mo da smo pe­da­go­zi već i sce­no­gra­fi, da osli­ka­va­mo i kre­či­mo, či­sti­mo, do­tje­ru­je­mo, or­ga­ni­zu­je­mo… Mi kao men­to­ri ne mo­že­mo do­bi­ti nov­ča­nu na­gra­du od mi­ni­star­stva za po­stig­nu­te re­zul­ta­te, kao što to mo­gu na­stav­ni­ci dru­gih pred­me­ta”, ka­žu li­kov­ni pe­da­go­zi.

 

Comments

  1. Nije u pitanju samo sto nastavnici nece imati normu vec su to vjestine kojima bi djaci trebali biti izlozeni sto vise. Druga stvar je da te vjestine ne treba ocjenjivati, ali svakako ih mora imati u svakom razredu.

Leave a Reply