Savjet za prava djeteta usvojio set mjera za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima

Savjet za prava djeteta je, na danas održanoj drugoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, usvojio set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera, iako je država preduzela važne korake u unapređenju svojih institucionalnih, zakonodavnih i administrativnih kapaciteta kako bi se osiguralo poštovanje i zaštita prava djece, na sjednici je istaknuto da ova Vlada prepoznaje da i dalje postoji potreba za efikasnim odgovorom na izazove nasilja nad i među djecom, adolescentima i mladima.

Stoga je, na osnovu zaduženja sa prethodne hitne sjednice Savjeta, te pristiglih komentara, sugestija i ideja, kao i sprovedenih konsultacija sa različitim stranama, uključujući partnere iz UNICEF-a, koncipiran sljedeći set mjera:

– Razvoj i unapređenje strateškog okvira za prevenciju i zaštitu djece u slučajevima nasilja, finansiranje i monitoring

– Povećanje dostupnosti stručne podrške unutar školskih eskosistema za prevenciju, suzbijanje i djelovanje u slučajevima nasilja

– Osnaživanje sektora socijalne i dječje zaštite za efikasnu koordinaciju zaštite djece od nasilja

– Unapređenje sistema prevencije i zaštite zdravstvene dobrobiti djece, podrške mentalnom zdravlju djece i mladih i žrtvama nasilja

– Obezbjeđivanje veće dostupnosti pravosuđa po mjeri djeteta

– Unapređenje društvene akcije za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz kreativne, sportske i naučne programe za djecu i adolescente

– Unapređenje zaštite djece u korišćenju elektronskih i digitalnih medija

– Unapređenje djelovanja sektora policije u cilju prevencije i suzbijanja nasilja među i nad djecom i mladima.

“Savjet se rukovodio ciljem da se, do donošenja strateških dokumenata čija izrada je u toku, osmisle mjere kratkoročnog djelovanja i najkasnije do početka naredne školske godine stvori ambijent u kojem se djeca osjećaju sigurno i bezbijedno, te snažnije doprinese ostvarivanju kvalitetnih uslova za njihov rast i razvoj, prije svega u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i šire”, navodi se u saopštenju.

Dodali su da paket kratkoročnih mjera ne zamjenjuje niti umanjuje značaj kreiranja dugoročnih sistemskih rješenja od kojih su neka i obuhvaćena predloženim paketom mjera, već doprinosi njihovom kontinuiranom ostvarivanju.

“Dokumentom se direktno prepoznaju one institucije sistema koje moraju intenzivirati napore unutar svojih nadležnosti, te identifikuju situacije u kojima je neophodno unaprijediti međuresornu i međusektorsku saradnju, kako bi se doprinijelo kreiranju održivog sistema u kojem se potrebe djece pravovremeno prepoznaju i smisleno adresiraju, te ostvarivanje dječjih prava dostiže svoj puni potencijal”, saopšteno je nakon sjednice, na kojoj je usvojen i poslovnik o radu Savjeta, a razgovaralo se i o Garancijama za djecu za finansiranje kroz IPA III Operativni program za period 2025-2027.

“Pored ostalog, zadužen je Sekretarijat Savjeta da nastavi intenzivnu saradnju sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i stručnjacima iz oblasti dječjih prava i zaštite prava djeteta, kao i da formira radnu grupu koja bi pružala ekspertsku podršku radu Savjeta”, zaključuje se u saopštenju.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply