Inspekcija utvrdila da su uslovi u domu učenika u Baru loši

Uprava za inspekcijske poslove i Ombudsman su utvrdili da učenicima nijesu obezbijeđeni adekvatni uslovi za boravak u Domu učenika “Dušan Marović” u Baru, koji se tiču bezbjednosti, sigurnosti i zaštite zdravlja.

U mišljenju zamjenice ombudsmana Snežane Mijušković, u koje je Dan imao uvid, ističe se da im je korisnik JU Doma učenika “Dušan Marović” Bar, čije je ime poznato Zaštitniku, dostavio pritužbu u kojoj se, između ostalog, navodi da su uslovi u Domu veoma loši, počev od dotrajale stolarije, do loše higijene i hrane i da su se učenici-korisnici tim povodom više puta obraćali upravi ustanove, ali bez uspjeha.

“Predstavnici Institucije Zaštitnika, 26.2.2020. godine, obišli su Dom učenika “Dušan Marović”. Učenici su istakli da su uslovi u domu loši i nezadovoljavajući, da hrana nije dobra i da su jednom prilikom vidjeli pacova u prostoriji gdje se služi hrana”, navodi Mijušković.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, 27. februara ove godine, dostavila je izjašnjenje u kojem se navodi da je nakon inspekcijskog nadzora utvrđeno da postoji visok rizik po bezbjednost hrane koja se sprema i služi u objektu, a samim tim može biti ugroženo i zdravlje učenika Doma koji se hrane u kuhinji.

“U zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru od 26. februara 2020. godine, kojem je prisustvovao direktor Doma, navodi se da objekat nije upisan u registar objekata Uprave za bezbjednost hrane, da je ulaz sirovina kroz restoran, kuhinju u magacin za sirovine nebezbjedan za skladištenje hrane, zato što podovi nijesu od materijala koji se lako čisti i održava (neravni beton), zidovi su neokrečeni, prozori bez komarnika, police nijesu od materijala koji se lako čisti i na njima je puno nepotrebnih stvari”, ističe se u mišljenju.

Prepoznato je i da nedostaju procedure o načinu prijema hrane, nije ustrojena lista dobavljača hrane na osnovu koje bi se obavljao prijem, niti ima pisanog traga kako se prima hrana i kontrola transportnih vozila te da se hrana prima bez prethodne provjere temperature na hladnjačama koje donose hranu koja podliježe temperaturnom režimu.

Ombudsman ističe da je Zavod za školstvo u ranijem izvještaju utvrdio da postojeći smještajni uslovi ne ispunjavaju minimalne standarde, da uslovi za učenje i slobodne aktivnosti u zajedničkim prostorijama ne zadovoljavaju minimalne potrebe učenika i da, prema mišljenju 80,95 odsto učenika, domski prostor i oprema ne pružaju dobre mogućnosti za život i učenje.

“Učenici su naveli česti problem pojave mrava u hrani i miševa u sobama”, ističe Mijušković.

U izjašnjenju Ministarstva prosvjete navodi se da je Dom učenika u Baru, izgrađen 1974. godine i raspolaže sa 150 mjesta, da su uslovi života i rada u domu poboljšani nakon sanacionih i adaptacionih mjera, koje su urađene u toku januara/februara 2007. godine.

“U januaru 2010. godine i u julu 2015. godine izvršena je rekonstrukcija elektroinstalacija i mokrih čvorova i da je imajući u vidu da Dom učenika ima nedostataka u infrastrukturnom smislu, ministarstvo prošle godine izradilo tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju fasade, zamjenu unutrašnje i spoljašnje bravarije, kao i prioritetnih infrastrukturnih nedostataka na objektu. Naveli su i da se s obzirom na stanje objekta radi o velikim finansijskim sredstvima te da su u komunikaciji sa Opštinom Bar upoznati da je DUP-om predviđeno da se dom učenika gradi na drugoj lokaciji, kao novi objekat, a postojeću lokaciju koristi u komercijalne svrhe”, navodi Ombudsman.

Izvor: Dan

Leave a Reply