Pripremljeni obrasci tužbi protiv umanjenja naknada za majke

Žene korisnice naknada za majke troje i više djece, koje nisu saglasne sa umanjenem njihovog stečenog prava, od danas imaju na raspolaganju obrasce tužbi protiv rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja koje je pripremila Unija slobodnih sindikata u saradnji sa nekoliko nevladinih organizacija i advokata.

Pravni timovi Unije slobodnih sindikata Crne Gore, nevladinih organizacija Građanska alijansa i Udruženje roditelji, advokatske kancelarije Goran Rodić, Milan Radulović – Boris Ćorsović, advokati dr Aleksandra Kovačević i Milica Kadović, sačinili su tekst Tužbe protiv rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja kao drugostepenog organa kojima je odlučivano po njihovim žalbama na rješenja centara za socijalni rad kojima je neustavno umanjeno njihovo stečeno pravo.

Tužba je rezultat zajedničkih napora u želji da se pomogne korisnicama doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece u odbrani njihovog stečenog prava.

Tekst Tužbe se može preuzeti u kancelarijama ili na sajtovima Unije slobodnih sindikata Crne Gore,  Građanske alijanse i udruženja Roditelji.

Tužba je urađena u dvije verzije:

–  Obrazac Tužbe br. 1 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada u iznosu od 336 eura (346 downloads)

–  Obrazac Tužbe br. 2 - za korisnice kojim pripada doživotna naknada u iznosu od 192 eura (233 downloads)

Obrasci Tužbe su sačinjeni u word dokumentu tako da svaka korisnica popunjava onaj obrazac koji odgovara pravu na doživotnu naknadu koju je ostvarila, na način što u polja označena žutom bojom unosi odgovarajuće podatke.

Tužba se podnosi u tri primjerka Upravnom sudu Crne Gore, s tim što jedan primjerak Tužbe zaveden od strane Upravnog suda, zadržava korisnica kao dokaz o podnijetoj Tužbi. Uz druga dva primjerka Tužbe, koji zadržava Upravni sud, potrebno je priložiti fotokopije dobijanog Rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Posebno napominjemo da sve koleginice – korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece koje se odluče za podnošenje Tužbe, imaju obavezu plaćanja sudskih taksi u iznosu od 30 eura, u skladu sa Zakonom o sudskim taksama.

Za sve informacije u vezi sa popunjavanjem i podnošenjem Tužbe, možete se obratiti Stručnoj službi USSCG, na tel. 020 23 23 15, mob. tel. 067 418 991, ili na e-mail: [email protected].

Comments

Leave a Reply