Sindikalna potrošačka korpa iznosi 1.900 eura

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za I kvartal 2024. godine, čija je vrijednost 1.900 eura.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno četvrtim kvartalom 2023. godine (oktobar-decembar 2023), sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50 eura, odnosno oko tri odsto.

“Od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane Metodologijom za izradu SPK-a, u ovom kvartalu zabilježen je rast u okviru četiri kategorije troškova i to: Trošak prehrambenih proizvoda – 4,31 odsto, Trošak tekućeg održavanja domaćinstva – pet odsto, Troškovi stanovanja i komunalija – 6,82 odsto i Troškovi nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja – 3,85 odsto”, ističe se u saopštenju.

Pojašnjeno je da prikupljanjem novih cijena iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori za 135 namirnica koje ulaze u sastav kategorije troškova prehrambenih proizvoda, odnosno 130 namirnica u ovom kvartalu s obzirom na sezonski karakter nekih od njih, utvrđeno je da izdatak za prehrambene proizvode u I kvartalu 2024. godine iznosi 605 eura.

“Ovo je iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici da zadovolji potrebe za hranom i pićem na mjesečnom nivou, odnosno da obezbijedi adekvatan unos kalorija za sva četiri člana domaćinstva koji imaju umjerenu fizičku aktivnost na dnevnom nivou (prosječan dnevni unos posmatranog četvoročlanog domaćinstva je 10.680 kcal, odnosno 2.670 kcal po članu). U poređenju sa prethodnim kvartalom, došlo je do povećanja u iznosu od 25 eura”, pojašnjeno je u saopštenju.

Proizvodi koje domaćinstvo nabavlja u okviru tekućeg održavanja istog poskupili su pet eura pa u ukupnom iznosu za ovaj kvartal čine izdatak od 105 eura na mjesečnom nivou.

“Situacija je ista kada govorimo o kategoriji troškova nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja u okviru koje je evidentirano povećanje od takođe pet eura na mjesečnom nivou, pa tako ova kategorija troškova iznosi 135 eura”, navodi se u saopštenju.

Napominje se da je rast navedenih troškova rezultat ukidanja akcije Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma “STOP INFLACIJI 100+” koja je imala za cilj ublažavanje inflacije i zaštitu građana od poskupljenja.

“Kako je pomenuta akcija prestala da važi 01. januara 2024. godine, došlo je do povećanja navedenih kategorija troškova SPK-a, s obzirom da isti datum označava i početak referentnog perioda za računanje nove SPK, odnosno SPK za I kvartal ove godine. Kako se prvo tromjesečje 2024. godine odlikovalo pojačanom potrošnjom električne energije s obzirom na potrebu grijanja domaćinstava u zimskom periodu, te kako je došlo i do poskupljenja usluga vodosnabdijevanja, troškovi stanovanja i komunalija u ovom periodu iznose 235 eura na mjesečnom nivou što predstavlja uvećanje od 15 eura”, piše u saopštenju.

Ostalih šest kategorija troškova SPK-a nijesu zabilježile promjene u odnosu na prethodni kvartal.

Metodologija

Metodologija za izradu SPK-a bazirana je na uporednim iskustvima i analizama sindikata iz okruženja, čije su potrebe i način života slični kupovnim navikama potrošača u Crnoj Gori. Prilikom utvrđivanja metodologije korišćeni su uporedni podaci sa brojnih međunarodnih sajtova koji se bave statistikom i analizom potreba potrošača u Evropi i svijetu, a vodilo se računa da se zadovolje relevantni međunarodni standardi. Konsultacije sa stručnom javnošću i rad na terenu u cilju prikupljanja tačnih podataka o različitim vrstama troškova domaćinstva bile su neophodan segment i uporište prilikom pripreme metodologije i izrade SPK-a.

SPK obuhvata troškove života četvoročlanog domaćinstva – dvoje odraslih i dvoje djece školskog uzrasta, odnosno jednog/e desetogodišnjaka/kinje koji/a pohađa osnovnu školu i jednog/e petnaestogodišnjaka/kinje koji/a pohađa srednju školu. Ista se sastoji od 10 kategorija troškova i to:

• Troškovi prehrambenih proizvoda koji uključuju meso, ribu, jaja i prerađevine od mesa, mlijeko i mliječne proizvode, žitarice, masnoće, voće i povrće kao i ostale prehrambene proizvode i dodatke jelima. Za potrebe računanja ovih troškova, prikupljene su cijene iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori nakon čega je određen spisak od 135 ukupnih namirnica.

• Troškovi tekućeg održavanja domaćinstva sadrže sve proizvodi i usluge koji se odnose na svakodnevno čišćenje i održavanje stambenog prostora, ali i sitne kvarove i popravke sa kojima se domaćinstvo susrijeće;

• Troškovi imputirane rente kao važan dio potrošnje građana uključeni su u sadržaj SPK-a s obzirom da preko 10 odsto domaćinstava imaju status podstanara, dok svaki treći punoljetni građanin/ka ima stambene ili neke druge vidove kreditnog zaduženja;

• Troškovi stanovanja i komunalija uključuju troškove koje domaćinstvo izdvaja za kupovinu kućanskih aparata i namještaja kada istima istekne vijek trajanja, odnosno režijske troškove (električne energije, vodovoda, čistoće, pretplatu za kablovsku televiziju i internet, održavanje ulaza…)

• Troškovi obuće i odjeće uključuju najneophodnije odjevne predmete za četvoročlano domaćinstvo;

• Troškovi nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja obuhvataju troškove kućne apoteke i najosnovnijih proizvoda neophodnih za održavanje lične higijene članova domaćinstva, te preventivnu njegu zdravlja (sredstva za kućnu apoteku u slučajevima prehlade, virusa i sl.);

• Troškovi prevoza obuhvataju trošak dvije mjesečne karte za gradski saobraćaj kao i jednu kartu u toku mjeseca za domaćinstvo u međugradskom saobraćaju;

• Troškovi obrazovanja i kulture koji obuhvataju sredstva neophodna da domaćinstvo u toku mjeseca barem jednom posjeti bioskop ili pozorište, nabavku knjige ili edukativne štampe, ali i nabavku neophodnog školskog pribora i troškova koje djeca imaju u školi;

• Troškovi sporta i rekreacije podrazumijevaju troškove članarine za bavljenje fizičkim aktivnostima oba djeteta, kao i neki vid rekreacije odraslih osoba;

• Troškovi sedmodnevnog ljetovanja obuhvataju odlazak domaćinstva na more u hotelu niže kategorije na bazi polupansiona.

Izvor: CDM

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply