Opština Bar izdvojila 30 hiljada eura za medicinski potpomognutu oplodnju

Opština Bar objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za medicinsku potpomognutu oplodnju. Ukupan iznos opredijeljen budžetom iznosi 30.000 eura, a ovaj vid podrške podrazumijeva naknadu troškova u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti postupkom medicinski potpomognute oplodnje.

“Shodno propisanim kriterijumima, sredstva u iznosu do 3.000 eura mogu biti dodijeljena bračnim odnosno vanbračnim supružnicima, odnosno ženi koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, sa prebivalištem u opštini Bar, koji su iskoristili zakonsko pravo na liječenje neplodnosti postupcima MPO na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja.  Osim toga, onim bračnim odnosno vanbračnim supružnicima, tj. ženi koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, sa prebivalištem u opštini Bar, a koji započinju ili su već započeli liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO, mogu biti dodijeljena sredstva u iznosu do 1.500 eura“, precizira se u pozivu.

Prijava na javni poziv se podnosi na propisanom obrascu, koji je dostupan na sajtu Opštine www.bar.me.

“Uz prijavu je neophodno dostaviti: fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu; izvod iz matične knjige vjenčanih kao dokaz bračne zajednice ili izjavu ovjerenu od ovlašćenog notara za dokazivanje vanbračne zajednice; ovjerenu izjava o broju zajedničke djece; izvještaj izabranog ginekologa; medicinsku dokumentaciju o liječenju neplodnosti (potvrda o broju obavljenih postupaka MPO, nalaz AMH…); predugovor ili ponudu ovlašćene zdravstvene ustanove kojom se stiče uvid u iznos troškova i predračun za nabavku ljekova i druge dopunske terapije za potrebe MPO“, stoji u pozivu.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se šalje putem e-mail adrese [email protected] ili predaje Građanskom birou Opštine Bar, sa naznakom „Za Komisiju za MPO“, a rok za dostavljanje je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 časova u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu (kancelarija br. 209), putem telefona 030/301-493 ili mail adrese [email protected].

Izvor: primorski.me

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply