Otvoren dom za nezbrinutu djecu u Rožajama: Vrpcu presjekli, pa će da traže dozvolu

Foto: Radio Fatih

Islamska zajednice Crne Gore svečano je otvorila jetimhanu, dom za nezbrinutu djecu, u Rožajama, ali to nije ujedno i njen početak rada, jer od države nisu tražili niti dobili dozvolu.

Iz Informativne službe Mešihata Islamske zajednice, u odnosu na dobijanje licence za rad, kažu da tek predstoje upiti prema nadležnima kako bi rad u potpunosti uskladili sa zakonskom regulativom, “na dobrobit krajnjih korisnika”.

U pozivu koji je objavljen na društvenim mrežama, naveli su da će jetimhana biti “mjesto gdje će se pružati podrška i pomoć siromašnim porodicama, udovicama, siročićima i drugim osobama u nevolji”.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja koje vodi Admir Adrović, Vijestima nisu odgovorili na pitanja u vezi sa otvaranjem jetimhane.

Iz Institucije Zaštitnika za ljudska prava i slobode ostali su pri ranijem stavu da je uspostavljanje tog servisa od vjerske zajednice “u suprotnosti sa važećim propisima”.

“A samim tim i sa poštovanjem prava i najboljeg interesa djeteta”, rekli su Vijestima.

Kako su rekli, pokrenuće i postupak u cilju ispitivanja okolnosti u odnosu na otvaranje jetimhane.

Fatih, radio Islamske zajednice, 22. avgusta objavio je da je toga dana u Rožajama otvorena jetihmana, “dom za nezbrinutu djecu, prvi objekat takve vrste u Crnoj Gori”.

Kako su naveli, izgradnju tog objekta pomogla je država Kuvajt, u saradnji sa Islamskom zajednicom.

“Jetimhana je objekat koji sadrži sve neophodne uslove za prihvat, smještaj i brigu o djeci bez jednog ili oba roditelja”, prenio je Radio Fatih.

Iz IZ Vijestima su kazali da “dan simboličnog otvaranja jetimhane u Rožajama nije ujedno i njen početak rada”.

“S obzirom na to da su većinski donatori projekta dobrotvorne organizacije iz Kuvajta, samim tim smo rokovima obavezani da u predviđenom roku ozvaničimo okončanje izgradne objekta, što je na svečan način i učinjeno. Dakle, zgrada je samo svečano otvorena i nije počela sa radom”, rekli su redakciji.

Na pitanja o tome da li je ustanova licencirana za pružanje usluga dječije i socijalne zaštite, kad je podnijet zahtjev za licencu i kad je licenca dodijeljena, kao i za koje usluge, kako će funkcionisati takva ustanova u praksi… kazali su da komunikacija sa nadležnima tek predstoji.

“Koraci koji predstoje su upiti u pravcu nadležnih, kako bi na najvaljaniji način valorizovali objekat ovakve namjene, u skladu sa zakonskom regulativom. S obzirom na to da se radi o veoma senzitivnoj kategoriji društva, želimo da humanu misiju ovog projekta u potpunosti uskladimo sa zakonskom regulativom na dobrobit krajnjih korisnika”, piše u odgovorima koje su Vijestima dostavili iz Informativne službe Mešihata IZ u Crnoj Gori.

Kada je u medijima 2019. objavljeno da je u Rožajama postavljen kamen temeljac za gradnju doma za nezbrinutu djecu, Zaštitnik je pokrenuo ispitni postupak po sopstvenoj inicijativi.

I danas su pri istom stavu u odnosu na taj projekat.

“Imajući u vidu činjenicu da su iz institucije Zaštitnika prilikom najave otvaranja ovog objekta i uspostavljanja takve vrste usluga 2019. godine utvrdili povredu prava i dali mišljenje sa preporukama nadležnim organima u cilju obezbjeđivanja poštovanja prava djeteta u skladu sa Ustavom, nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama i standardima u ovoj oblasti, jasan je stav institucije – da je uspostavljanje ovog servisa od strane vjerske zajednice u suprotnosti sa važećim propisima, a samim tim i sa poštovanjem prava i najboljeg interesa djeteta”, kazali su Vijestima iz Sektora za prava djece, mladih i socijalnu zaštitu institucije Zaštitnika.

Kako su rekli, u skladu sa važećim međunarodnim i domaćim propisima, kao i strateškim dokumentima Crne Gore, djeca bez roditeljskog staranja prepoznata su kao posebna ranjiva grupa i njihova je zaštita u direktnoj nadležnosti države.

“Nesporno je da je biološka porodica najbolje okruženje za razvoj svakog djeteta, međutim, u situacijama kada djeca iz različitih razloga ostanu bez roditeljskog staranja, država je dužna da brine o njima, odnosno da im pruži posebnu zaštitu i pomoć. Ovo prije svega podrazumijeva alternativno staranje o djeci: smještanje u hraniteljsku porodicu, usvajanje, a u izuzetnom slučaju smještaj u odgovarajuću instituciju za brigu o djeci. Uloga države je da kroz nadležne organe osigura nadzor nad sigurnošću, razvojem i dobrobiti svakog djeteta koje koristi neki oblik alternativnog zbrinjavanja, kao i da sprovodi redovne provjere radi utvrđivanja prikladnosti pruženog aranžmana zbrinjavanja”, rekli su i dodali da Zaštitnik “u potpunosti ostaje pri ranije donesenom mišljenju”.

Zaštitnik će, kako su kazali, u narednom periodu pokrenuti postupak u cilju ispitivanja okolnosti u odnosu na otvaranje jetimhane u okviru IZ “i u skladu sa svojim nadležnostima preduzeti radnje i mjere na osnovu utvrđenih činjenica”.

U prethodnom postupku, Zaštitnik je kod donošenja mišljenja zatražio i dobio izjašnjenje Ministarstva rada i socijalnog staranja. Iz tog resora, tada su, pored ostalog, naveli da “aktivnosti nisu u skladu sa strateškim opredjeljenima Crne Gore u oblasti zaštite djece”.

Prema navodima Fatih radija, svečanom otvaranju jetimhane u Rožajama, prisustvovali su reis Rifat Fejzić, članovi Mešihata IZ, predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović, predsjednik Skupštine Opštine Rožaje Almir Avdić, bivši predsjednik opštine Ejup Nurković, predsjednik Odbora direktora CEDIS-a Mirsad Džudžević, ”kao i budući korisnici usluga novootvorenog objekta”.

Kamen temeljac za jetimhanu u Rožajama postavljen je u novembru 2019. godine. Kako su tada objavili mediji, kamen temeljac svečano su postavili tadašnji predsjednik Opštine Rožaje Ejup Nurković i reis IZ Rifat Fejzić.

Zaštitnik je u ranijem mišljenju naveo da je, prema izjašnjenju koje su dobili, rožajski Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine IZ izdao urbanističko-tehničke uslove (UTU) u februaru 2016. za izgradnju stambeno-poslovnog objekta za kolektivno stanovanje, da je SO Rožaje u julu te godine donijela odluku o ustupanju nepokretnosti IZ Rožaje na korišćenje, kao i da se u izdatim UTU i odluci “ne pominje izgradnja doma za djecu bez roditeljskih staranja u Rožajama na ustupljenim parcelama”.

Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u izjašnjenju Zaštitniku navodi isto, te da po izdatim UTU nije izdata građevinska dozvola, niti je urbanističko-građevinskoj inspekciji dostavljena prijava građenja objekta.

Tada je, kako se navodi u izjašnjenju Zaštitniku, provjereno da je na predmetnoj lokaciji postavljen kamen temeljac, te utvrđeno da se ne izvode građevinski radovi, što bi bio predmet kontrole te inspekcije.

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, koje je nasljednik nekadašnjeg MORT-a, nisu odgovorili Vijestima na pitanja o već izgrađenom objektu jetimhane.

Urbanistička parcela na kojoj je građeno, površine je 1.600 metara kvadratnih.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply