Smanjenje fonda časova ili potpuno ukidanje nekih predmeta loše utiče na kvalitet obrazovanja

Promjene iz 2017. godine kojima je vrijeme izučavanja predmeta društveno-humanističke i umjetničke grupe u osnovnom i srednjem obrazovanju smanjeno ili su ovi predmeti ukinuti, proizvešće neželjene posljedice na kvalitet obrazovanja i razvoja sadašnje generacije djece i mladih u Crnoj Gori, opšti je zaključak sa tri okrugla stola koje je organizovao Odbor za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). Odbor je ova tri okrugla stola, na kojima su analizirani mjesto i uloga društveno-humanističke i umjetničke grupe predmeta (Istorija, Geografija, Filozofija, Sociologija, Etika, Logika, Građansko vaspitanje/Građansko obrazovanje, Likovna kultura i Muzička kultura) u nastavnim planovima osnovnog i srednjeg obrazovanja u Crnoj Opširnije