Zapošljavamo službenika/cu za finansije i administraciju

Udruženje Roditelji raspisuje oglas za zapošljavanje:

Službenika/ce za finansije i administraciju

Potrebna znanja i kompetencije:

–          Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije, organizacijskog menadžmenta ili javne administracije ili ekvivalentno iskustvo u datoj oblasti

–          Poznavanje zakonskih pravila i propisa, uključujući finansijske prakse kod upravljanja na projektnom nivou.

–          Najmanje 3 godine iskustva u samostalnom vođenju finansija I administracije;

–          Iskustvo u organizaciji posla i logistici;

–          Minimum 1 godina iskustva rada na finansijskom planiranju, upravljanju i izvještavanju za projekte finansirane od strane međunarodnih organizacija.

–          Profesionalan nivo znanja engleskog jezika

–          Visok stepen kompjuterskih znanja i vještina, napredno korišćenje Excel-a za vođenje finansija. Poznavanje drugih programa je prednost. 

–          Pouzdana, organizovana osoba timskog duha.

Izabrani kandidati/kandidatkinje biće angažovani nakon probnog perioda od mjesec dana.

Glavne obaveze i odgovornosti:

– Evidencija i arhiviranje dokumentacije od značaja za poslovanje organizacije (djelovodnik, knjiga primljenih računa, knjiga primljenih faktura, evidencija ugovora, dnevnik blagajne itd.)

– Poslovi platnog prometa i prateća evidencija (upravljanje glavnim i projektnim računima organizacije);

– Blagajnički poslovi (prijem, izdavanje i čuvanje gotovine, plaćanja, evidentiranje i čuvanje blagajničke dokumentacije);

– Planiranje i realizacija budžetskih linija za tekuće poslovanje i projekte organizacije

– Praćenje i kontrola trošenja sredstava u skladu sa finansijskim planovima

– Realizacija nabavki, u skladu sa PRAG-om i drugim relevantnim procedurama; kontakt sa dobavljačima i podugovaračima;

– Poslovi ugovaranja usluga i proizvoda;

– Priprema i dostavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa zahtjevima nadležnih organa u Crnoj Gori i donatora u zemlji i inostranstvu, uključujući blagovremeno dostavljanje finansijske dokumentacije računovođstvenoj agenciji;

– Komunikacija sa svim interesnim grupama od značaja za poslove administracije i finansija (Poreska uprava Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, banke, donatori, revizorske institucije, organi nadležnih za povrat PDV-a itd.)

– Kontakt i priprema poslovne dokumentacije za računovođstvenu agenciju

– Sprovođenje procedura za oslobađanje od PDV-a;

– Pružanje podrške prilikom realizacije događaja;

– Ostali poslovi iz sektora administracije i finansija.

Dokumena za prijavu:

– Poslovna biografija kandidata/kinje.

– Minimum jedna preporuka.

Zainteresovani kandidati treba da proslijede potrebnu dokumentaciju na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 30. oktobra 2022. godine sa naslovom: Oglas za službenika/cu za finansije i administraciju.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply