Jednoj radnici Centra za socijalni rad otkaz, drugoj novčana kazna

Jedna radnica Centra za socijalni rad Glavnog grada dobila je otkaz jer je neovlašćeno i samoinicijativno uputila pripravnicu na teren, u slučaju oduzimanja djece Tomašu Boškoviću sredinom juna. Rukovoditeljki Službe za djecu i mlade je, shodno težini povrede radne obaveze, izrečena disciplinska mjera – novčana kazna.

Iz Centra za socijalni rad su saopštili da je “pripravna radnica proglašena odgovornom u postupku izmještanja i daljeg zbrinjavanja maloljetnika, jer je neovlašćeno i samoinicijativno na teren uputila pripravnicu koja se nalazi na stručnom osposobljavanju u Centru”.

“Nije pribavila ni svu dokumentaciju od nadležnih organa, te na taj način i takvim postupanjem narušila ugled ove ustanove. Prema pripravnoj radnici je donijeta disciplinska mjera prestanak radnog odnosa u JU Centru za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi sa danom 19.07.2021”, saopšteno je je Centra.

Kako navode, cijeneći sve dokaze utvrđeno je da okrivljena izvršila povredu radne obaveze koja joj se stavlja na teret, tj. da nije organizovala i realizovala ostvarivanje prava, pružanje usluga i obezbjedjenje mjera zaštite korisnicima u svim fazama stručnog rada, čime je počinjena povreda radne obaveze.

“Sve radnje su za jednu od posljedica imale da okrivljena neovlašćeno uputi pripravnicu ovog Centra, koja nema licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova shodno članu 136 i 137 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, da pristupi postupku izvršenja naredbe za predaju djece majci dana 17.06.2021. godine. Ovakvim postupanjem je narušila i ugled ove ustanove, jer se postavlja opravdano pitanje od strane javnosti da li bi najosjetljivijoj kategoriji društva bila pružena bolja zaštita njihovih prava i bolja zaštita njihovih interesa da je postupalo za to stručno osposobljeno lice”, navodi se u saopštenju Centra.

Rukovoditeljki Sužbe za djecu i mlade je, shodno težini povrede radne obaveze, izrečena disciplinska mjera novčana kazna.

“Iz razloga što je dužnost rukovodioca ove Službe u skladu sa članom 9 Pravilnika o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada Centra za socijalni rad, da između ostalog, organizuje rad stručnih radnika u okviru Službe, koordinira rad Službe sa drugim Službama unutar Centra i sa institucijama u jedinici lokalne samouprave, u vezi sa konkretnim slučajem i da prati rad pripravnika i volontera koji su raspoređeni na rad u Službi – što u konkretnom slučaju nije određeno Olakšavajuća okolnost je što je rukovoditeljka stupila na dužnost 10. 06. 2021. godine, a događaj se desio 17.06.2021. godine, van radnog vremena, o čemu prethodno nije konsultovana od strane pripravne radnice, tako da nije upoznata da će pripravnica izaći na izvršenje sudskog rješenja. Takodje je uzeto u obzir da već u kratkom roku ima rezultate u svom radu”, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, postupak utvrđivanja odgovornosti protiv bivše voditeljke slučaja u predmetu T.B. i B. B. je i dalje u toku, s obzirom da je traženo pravo na usmenu raspravu, shodno Zakonu o radu, uz pravnu pomoć advokata.

“S obzirom na obustavu pružanja pravne pomoći odlukom advokatske komore br 383/21 od 20.05.2021. godine, o čemu je sačinjen zapisnik, postupak utvrdjivanja odgovornosti se i dalje vodi. Nakon okončanja ovog postupka javnost će biti blagovremeno upoznata. Slučaj maloljetnih lica T.B. i B.B. se vodi i dalje od strane našeg Centra za socijalni rad i pružaju se usluge socijalne i dječje zaštite u skladu sa zakonom i nadležnostima naše ustanove”, poručuju iz Centra za socijalni rad Podgorice.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply