Sve više maloljetnika u sukobu sa zakonom

U Crnoj Gori su prošle godine prijavljene 262 maloljetne osobe koje su počinile neko krivično djelo, što je najveći broj u posljednjih pet godina.

To su podaci iz godišnjih izvještaja Uprave za statistiku – MONSTAT, u kojima se navodi i da su od ukupnog broja prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela 4,2 odsto, odnosno 11 ženskog pola. Među maloljetnim počiniocima bilo je 95,8 odsto ili 251 osoba muškog pola.

Kao maloljetni učinioci krivičnih djela smatraju se lica koja su u vrijeme izvršenja krivičnog djela imala navršenih 14, a nisu navršila 18 godina.

Podaci su, kako navode u MONSTATU, dobijeni na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju osnovna i viša tužilaštva i osnovni i viši sudovi.

Ova statistika se osim na prijavljene, takođe odnosi i na broj optuženih i osuđenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela.

Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je prošle godine 106, dok je broj pravosnažno osuđenih bio 91. Od ukupnog broja optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela, 104 od 106 su bili muškog pola. Od ukupnog broja osuđenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela – 91, 89 ih je muškog pola.

U strukturi krivičnih djela koja su učinila maloljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine. Tako je u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica, njih 41,6 odsto prijavljeno za krivična djela protiv imovine, optuženih 39,6 odsto u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica, a isto toliko i osuđenih u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica.

Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela, prijavljenih maloljetnih lica bilo je 29, što predstavlja 11,1 odsto u odnosu na ukupan broj prijavljenih.

Optuženih u ovom dijelu bilo je 17, što predstavlja 16 odsto u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica, a osuđenih je bilo 14, što predstavlja 15,4 odsto u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica.

Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela je, na primjer, u 2019. godini iznosio 219. Dok je broj prijavljenih maloljetnih učiniliaca bio veći, optuženih je bilo više nego prošle godine – 139, kao i pravosnažno osuđenih – 137.

Isti trend primijećen je i godinu ranije, pa je ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2018. godini iznosio je 217. Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 145, a broj pravosnažno osuđenih iznosio 140.

Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2017. godini iznosio je 243, a te godine je optuženih bilo 133 a pravosnažno osuđenih 128.

Kada je u pitanju 2016. godina, ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela iznosio je 235. Optuženih je bilo 144, a broj pravosnažno osuđenih iznosio 140.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply