Budući nastavnici da podrže obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

UNICEF Montenegro – Duško Miljanić

UNICEF i nekoliko organizacija u čijem su fokusu prava djeca sa invaliditetom i teškoćama u razvoju i njihove porodice, pozvali su na angažovanje studenata koji se školuju za nastavničku profesiju, posebno onih sa master studija, da podrže proces učenja ovih učenika.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Specijalna Olimpijada Crne Gore, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Naša inicijativa, Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore Nardos i lokalna udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i UNICEF pozivaju da se đacima sa smetnjama u razvoju pomogne u učenju u njihovim domovima, u učionicama, na časovima u prirodi i tokom onlajn nastave za vrijeme pandemije COVID-a-19.

Ovaj zajednički apel potekao je sa sastanka koji je UNICEF prošle sedmice organizovao sa svim ovim organizacijama, a čija je tema bila situacija u kojoj se nalaze djeca sa smetnjama u razvoju.

Svi učesnici sastanka ocijenili su veoma pozitivnim napore Ministarstva prosvjete u pogledu podrške djeci sa smetnjama u razvoju tokom prethodnog polugodišta. Istovremeno, ukazali su na dodatne akcije koje treba preduzeti u narednom periodu kako bi se djeci sa smetnjama u razvoju omogućio pristup kvalitetnom obrazovanju.

„Niko nije bliži djeci sa smetnjama u razvoju i niko bolje ne poznaje izazove sa kojima se suočavaju i njihova moguća rješenja, od same djece i njihovih porodica. Njihovo uključivanje u planiranje, razvoj, praćenje i evaluaciju usluga, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, najbolji je način da država osigura da se njihova prava ostvaruju. UNICEF će nastaviti da pruža podršku ovom procesu u Crnoj Gori“, istakao je Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Predstavnici djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, prepoznali su da se svi roditelji suočavaju s izazovom pružanja dodatne podrške školovanju tokom pandemije, kao i da je ovaj problem još veći za njih. Ukazano je na to da značajno povećanje obima posla tokom pandemije ne omogućava nastavnicima da uvijek pruže dodatnu individualnu podršku svakom učeniku sa smetnjama u razvoju, a asistenti u nastavi pružaju tehničku pomoć tokom pohađanja nastave.

Stoga, apeluje se na svaku školu da napravi procjenu koliko je dodatnog kadra, tj. studenata-budućih nastavnika, potrebno angažovati, a koji će kroz redovne kućne posjete djeci sa smetnjama u razvoju i onlajn sesije, uz eventualnu tehničku podršku asistenata u nastavi, podržati učenje ove djece tokom pandemije u skladu s uputstvima zdravstvenih stručnjaka i nastavnika. Zajednički apel upućuje se univerzitetima, Ministarstvu prosvjete, školama i lokalnim vlastima da omoguće volontersko angažovanje studenata – budućih nastavnika, koji će na ovaj način puno naučiti kroz praksu i istovremeno doprinijeti kvalitetnijem, inkluzivnom obrazovanju tokom pandemije COVID-19.

Za redovan rad s djecom sa smetnjama u razvoju takođe su neophodni fizioterapeuti, psiholozi, defektolozi i drugi profili stručnjaka, koje roditelji ne mogu zamijeniti tokom pandemije. Nedostatak njihove podrške, čak i u kratkom periodu, može dovesti do ozbiljnog pogoršanja života ove djece.

„Dnevni centri, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, lokalne vlasti, predškolske ustanove i škole moraju sarađivati u svakoj opštini, kako bi se osiguralo da svako dijete sa smetnjama u razvoju dobije odgovarajuću podršku tokom pandemije. Pozivamo na intenzivnu međusektorsku saradnju na lokalnom i nacionalnom nivou, jer je to neophodno kako bi se izbjeglo ozbiljno pogoršanje života djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“, poručila je Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i predstavnica Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak Nade u Pljevljima.

Svi roditelji i mladi sa smetnjama u razvoju istakli su koliko je rano otkrivanje smetnji presudno, jer vodi pružanju prijeko potrebne zdravstvene, psihosocijalne i obrazovne podršku podrške djetetu što je ranije moguće. Zdravstveni sektor ima ključnu ulogu u ovom zadatku, ali je njegova bliska saradnja sa svim ostalim sektorima neophodna kako bi se osiguralo da usluge porodicama djece sa smetnjama u razvoju prate životni ciklus djeteta od ranog djetinjstva.

„Rano otkrivanje smetnji u razvoju i podrška od ranog djetinjstva prave dugoročno ogromnu razliku u  životima ove djece. Zato apelujemo na Ministarstvo zdravlja i sve domove zdravlja da blisko sarađuju s predškolskim ustanovama, centrima za socijalni rad, dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju u lokalnim zajednicama kako bi se osiguralo da djeca sa smetnjama u razvoju dobiju odgovarajuću podršku od ranog djetinjstva“, poručio je Savo Knežević iz Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore Nardos.

Na sastanku je bilo riječi i o potrebi da se više podrži stručno obrazovanje mladih sa smetnjama, jer ono omogućava da se mnogi od njih zaposle nakon srednje škole i postanu produktivni članovi porodice i lokalne zajednice.

„Stručno obrazovanje posebno je važno za djecu s intelektualnim smetnjama u razvoju, jer im omogućava bolju budućnost nakon srednje škole. S ekonomskog gledišta, ovo je dobro za zemlju, jer mnogi zanati izumiru iako još uvijek postoji potražnja za tim uslugama. Stoga, apelujemo na stručne škole i privatni sektor da podrže stručno obrazovanje i zapošljavanje mladih sa smetnjama u razvoju“, poručio je Milisav Korać iz Nacionalnog saveza udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Naša inicijativa.

Iz Udruženja mladih s hendikepom Crne Gore podsjetili su na preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i potrebu da se u okviru obrazovnog sistema obezbijedi njihovo poštovanje u potpunosti.

„Pozivamo na reformu obrazovanja od integrisanog ka inluzivnom, u skladu s preporukama Komiteta UN o pravima OSI, kojima bi se diskriminatorni sistem usmjeravanja djece s invaliditetom u obrazovni proces, a kroz koji ne prolaze njihovi vršnjaci, izmijenio, a svakom djetetu u okviru obrazovnog sistema pružila odgovarajuća podrška, u skladu s individualnim interesovanjima i specifičnim potrebama“, saopštila je Anđela Radovanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Konačno, jedna od ključnih tačaka o kojoj se razgovaralo na sastanku odnosila se na hitnu potrebu uspostavljanja lokalnih i nacionalnih baza podataka djece sa smetnjama u razvoju. Ovo je neophodno za planiranje i pružanje adekvatnih usluga njima i njihovim porodicama u svakoj opštini. Pandemija COVID-a-19 samo je učinila ovaj zahtjev još hitnijim.

„Podatak o tome koliko ima djece sa smetnjama u razvoju u svakoj opštini i koju vrstu smetnji imaju, preduslov je pružanja odgovarajuće podrške za ostvarivanje njihovih prava i bavljenje različitim aktivnostima, poput inkluzivnog sporta, u lokalnim zajednicama od ranog djetinjstva. Pozivamo lokalne i nacionalne vlasti da im ovo bude prioritet u narednom periodu”, poručio je Ivan Radović iz Specijalne Olimpijade Crne Gore.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply