Besplatni udžbenici i dječiji dodatak za sve u programima nove većine

Političke partije, okupljene u koalicijama, koje bi trebalo da formiraju novu većinu u Skupštini Crne Gore, dio svojih programa posvetile su i promjenama u oblasti socijalne politike i obrazovanja. Sudeći prema najavama iz URA, Demokrata i Demokratskog fronta, jedinstveni su u stavu da sva djeca u Crnoj Gori moraju dobiti dječiji dodatak, kao i besplatne udžbenike.    

U programu Građanskog pokreta URA se navodi da će sva djeca primati dječji dodatak, a oni koji su u stanju materijalnih i drugih potreba primaće 50 odsto veću naknadu nego do sada.

“Formiraćemo i alimentacioni fond kako bismo pomogli djeci, osigurali plaćanje alimentacije i zaštitili djecu i samohrane roditelje od nebrige drugog roditelja”, navodi se u programu, uz najavu da će definisati i stroge mjere i zakonske norme kojima će se boriti protiv svih oblika porodičnog nasilja.

Oblast prosvjete mora, kako smatra ta politička partija, doživjeti korjenite promjene i potpun preobražaj.

“Rekonstruisaćemo obrazovni sistem utičući na njegova tri ključna elementa: kvalitet nastavnika, opremljenost škola i funkcionalnost školskih programa”, navodi se u programu.

Da bi postigli zacrtani cilj, iz URA najavljuju hitne intervencije u oblasti predškolskog vaspitanja, sa povećanjem broja vrtića i cijenama koje će svima biti dostupne. Neophodnim smatraju da se omogući da vrtići rade u dvije smjene, kako bi se izašlo u susret zaposlenim roditeljima, kao i stimulisati nastavnike za posebno postignute rezultate, što bi se odrazilo i na platu.

Među najavljenim aktivnostima je i vraćanje nadležnosti nastavničkom vijeću da biraju direktora po kriterijumima stručnih i profesionalnih referenci, kao i ugleda u zajednici, kao i ograničavanje mandata na tri godine, sa mogućnošću reizbora.

U oblasti zdravstva, u programu URA između ostalog najavljuju da će posebna briga biti posvećena reproduktivnom zdravlju žena i podsticanju nataliteta uz obuzdavanje neodržive prakse selektivnih pobačaja.

Prema programu i najavljenim mjerama, Demokrate – Demokratska Crna Gora će se, između ostalog,  zalagati za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite svih građana, veća ulaganja u obrazovanje, kao i za obezbjeđenje poštovanja prava na besplatno osnovno obrazovanje.

Kao svoj zadatak Demokrate vide stvaranje ekonomski sigurne i srećne porodice, a u programu nude pružanje finansijske podrške hraniteljskim porodicama i svima koji su u procesu potpomognute oplodnje. U njihovim planovima je i izgradnja vrtića i produženih boravaka, uz poštovanje evropskih standarda i mogućnost da ih koriste sva djeca, kao i izgradnja dnevnih centara za djecu sa invaliditetom.

“Demokratska Crna Gora nudi i pomoć porodicama koje su u stanju socijalne potrebe, izmjenom postojećih zakonskih rješenja, jačanje institucija sistema koje bi svojim autoritetom sprovodile društveno odgovorniju politiku u cilju suzbijanja i sprečavanja diskriminacije i nasilja po osnovu pola”, stoji u programu, uz napomenu da Demokrate neće tolerisati nasilje nad ženama, djecom, starim i iznemoglim licima.

Oni smatraju da je potrebno mijenjati zakone kako bi se nasilje u porodici tretiralo kao krivično djelo, a ne kao prekršaj. Posebne sankcije trebalo bi uvesti za svaki vid nasilja prema djeci, bilo u porodici, školi i uopšte društvu.

Demokrate smatraju da se mora definisati nacionalna strategije za kompletni obrazovni sistem u državi. Oni ocjenjuju da je neophodna izgradnja novih vaspitno-obrazovnih institucija, kao i modernizacija postojećih. Ulaganje u obrazovanje za njih, kako tvrde, nije potrošnja nego investicija, pa treba izdvojiti više novca za školsku opremu i bolji standard zaposlenih. Oni će, ističu, obezbijediti striktnu primjenu ustavnog načela o besplatnom osnovnom obrazovanju i na taj način rasteretiti finansije roditelja.

“Više nikada politika i politička pripadnost neće uticati na izbor školskog kadra, već će se birati prema stručnim i organizacionim sposobnostima”, dio je programa Demokrata.

U oblasti socijalne politike, Demokrate su predvidjele da svako dijete ima pravo na dječiji dodatak, a posebno bi, smatraju, trebalo podsticati porast nataliteta. Iz ove političke partije najavljuju podršku materijalno ugroženim porodicama sa djecom, djecom ometenom u razvoju, kao i djeci bez roditeljskog staranja.

Iz Demokratskog fronta u svom političkom programu najavljuju izmjene zakonske regulative u oblasti socijalne politike – Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakona o zapošljavanju, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Porodičnog zakona. Oni smatraju da bi trebalo uspostaviti jasne kriterijume za smještaj u hraniteljske porodice, edukovati potencijalne hranitelje i promovisati hraniteljstvo kao dobru praksu. U programu su naveli da bi porez na dodatnu vrijednost po stopi od 0% trebalo da se odnosi i na odjeću i obuću namijenjenu djeci predškolskog uzrasta, na dječju hranu i higijenske potrepštine za djecu.

Što se tiče djelovanja u oblasti porodice, DF će se zalagati za uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu, kao i za jedan besplatan obrok u osnovnim školama.

“Treba omogućiti zapošljavanje jednog člana porodice, u kojima niko nije zaposlen, kao i dati subvencije poslodavcima koji prednost pri zapošljavanju daju samohranim roditeljima, uz uslov da se radi o stupanju u stalni radni odnos. Mora se omogućiti samohranim roditeljima, čije je dijete u predškolskom ili osnovnoškolskom uzrastu, skraćeno radno vrijeme od šest radnih sati i slobodan vikend. U saradnji sa lokalnim samoupravama će se realizovati projekat kojim će se omogućiti adaptacija svih neiskorišćenih prostorija u zgradama, i time samohranim roditeljima, koji su podstanari, obezbijediti besplatno stanovanje”, navodi se u programu DF-a.

Samohrane roditelje treba, smatraju u DF-u, zaštititi od dobijanja otkaza dok dijete ne završi osnovnu školu.

DF će se zalagati za jednokratnu pomoć za svako novorođenče u visini prosječne plate u Crnoj Gori, a nezaposlenim porodiljama se mora omogućiti mjesečna nadoknada od 200 eura u trajanju od 12 mjeseci. Treba obezbijediti proširenje postojećih prostornih kapaciteta, i izgradnju novih vrtića.

“Radno vrijeme vrtića se mora prilagoditi radnom vremenu roditelja i obezbijediti kvalitetan produženi boravak za djecu koja idu u prva četiri razreda osnovne škole”, smatraju u DF-u, uz najavu da bi trebalo omogućiti besplatne udžbenike za prva četiri razreda osnovne škole, sa tendencijom da se svake naredne godine obuhvati još jedan razred.

Djeci iz jednoroditeljskih porodica bi, u DF-u smatraju, trebalo obezbijediti besplatne udžbenike za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

“Porodicima sa više od troje djece obezbijediti besplatne udžbenike za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a samohrani roditelji moraju imati prednost pri dodjeli i popust pri kupovini stana”.

I U DF-u, kao i u Demokratskoj Crnoj Gori, zalažu se za osnovanje alimentacionog  fonda za djecu razvedenih roditelja koji izbjegavaju plaćanje alimentacije.

U program su navel ii da se mora istrajati na zaštiti majki sa troje i više djece tako što će se dodatno unaprijediti postojeći zakon i uskladiti sa evropskim standardima u toj oblasti.

“Obezbijediti nezaposlenim majkama novčanu naknadu od 200 eura za vrijeme trudnoće, kao i adekvatnu podršku tokom trajanja porodiljskog odsustva. Obezbijediti dvogodišnje porodiljsko odsustvo majkama koje su rodile treće i svako sljedeće dijete. Dati samohranim majkama mogućnost porodiljskog odsustva dok dijete ne navrši tri godine. Smatramo da je u eri savremenih tehnologija lakše nego ikada prije raditi od kuće, te u tom pravcu stimulisati poslodavce da ženama, koje odaberu tu opciju, to i omoguće. Treba osnovati i fond za naknadu štete žrtvama nasilja, a to su najčešće žene”, naveli su iz Demokratskog fonda.

DF takođe planira izmijene Opšteg zakona o obrazovanju.

“Mora se omogućiti školovanje na svom maternjem jeziku, kao i da obrazovanje bude dostupno svima, bez obzira na materijalni položaj. Značajno bi trebalo povećati broj državnih vrtića, sa mogućnošću rada i u popodnevnim i večernjim časovima, čime bi se omogućio boravak djeci, čiji roditelji rade u smjenama”, naveli su u programu DF-a.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply