Klubovi roditelja, djece i nastavnika kao jedan od modela protiv vršnjačkog nasilja

Udruženje Roditelji organizovalo je u toku novembra obuku za stručne i prosvjetne radnike iz šest opština pod nazivom Treningom i udruživanjem protiv vršnjačkog nasilja: tehnike, modeli i akcije koje se mogu preduzeti u školama.

Obuka je dio projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama, koji od marta 2018. godine realizuje udruženje Roditelji, u saradnji sa NVO Juventas, Unijom srednjoškolaca Crne Gore, Centrom za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, uz institucionalno partnerstvo Ministarstva provjete i finansijsku podršku Evrpske unije I kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Početkom godine je organizovana obuku za stručne i prosvjetne radnike iz Podgorice, Nikšića, Bara, Berana, Kotora i Cetinja o vršnjačkom nasilju, a posljednjim treningom je obuhvaćeno još nekoliko opština, posebno onih koje su se opredijeli da izrade lokalne akcione planove za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja.

Menadžerka kreativnih komunikacija Danijela Knežević i psihoterapeutkinja/trenerica Darija Petović Bambur sa prosvjetnim i stručnim radnicima iz škola, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija su radile na komunikaciji i procesu komuniciranja i modelima koji su se u praksi pokazali kao učinkoviti u djelovanju protiv vršnjačkog nasilja.

Posebna pažnja je bila posvećena načinima formiranja, funkcionisanja i konkretnog djelovanja klubova djece, nastavnika i roditelja u školama, koji bi mogli da budu dobar zajednički mehanizam saradnje ne samo u prevenciji i postupanju protiv vršnjačkog nasilja nego i drugih tema važnih za obrazovanje.

Polaznici su podstaknuti da osmisle konkretne akcije za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja u svojoj sredini. Upravo je praktični dio dobio i najviše ocjene u evaluaciji obuke.

Konkretne ideje vezane za rješavanje konflikata i prijavljivanje nasilja”, jedan je od komentara u evalucionom listiću.

Sve je bilo korisno, itekako će mi sve koristiti u daljem profesionalnom i ličnom razvoju”, napisao je još jedan polaznik obuke.

Negativni brainstorming je definitivno nešto što je novo, a korisno. Vjerujem da će za djecu biti vrlo zanimljivo i važno za mentalni razvoj”, ocijenila je jedna prosvjetna radnica.

Kroz projekat je do sada urađena Analiza institucionalnog i zakonodavnog okvira, istraživanje o stavovima djece, nastavnika i roditelja o vršnjačkom nasilju, a pripremljen je i Nacionalni plan prevencije i djjelovanja protiv vršnjačkog nasilja koji će javnosti biti predstavljen početkom decembra.

Leave a Reply