Nezakonito ogranizovali izlete i škole u prirodi

Foto: Vijesti/Boris Pejović

Turistički inspektori su utvrdili da je više osnovnih škola nezakonito organizovalo izlete i programe Škole u prirodi, među kojima je i nikšićka “Ratko Žarić” koja je dozvolila i organizovanje više izleta nezakonito.

Prema dokumentaciji u koju su Vijesti imale uvid, Turistička inspekcija utvrdila je da ova škola samoinicijativno i bez raspisanog tendera u martu realizovala program ŠUP, za 64 đaka, bez tendera, ali i bez ugovora sa odmoralištem na Lovćenu, autoprevoznikom… Na isti način organizovani su, pokazuje dokumentacija, i izleti za Herceg Novi i Igalo, a dio đaka ove škole je posjetio i Trebinje, i to kao izviđači.

Osim što je problamatično sa aspekta nepoštovanja zakona, ovakav način organizacije izleta i programa ŠUP otvara i pitanje bezbjednosti djece, ali i eventualne odgovornosti u slučaju bilo kakve nezgode tokom putovanja, odnosno boravka đaka van roditeljskog doma.

Informacije Vijesti potvrdila je i Uprava za inspekcijske poslove.

“Nadzorom je utvrđeno da su organizovani izleti i druga putovanja bez posredovanja turističke agencije, i lica koja su se bavila ovom organizacijom kažnjena su prekršajnim nalogom“, saopštili su iz UIP.

Oni su precizirali da je nadzor obavljen u nikšićkoj OŠ „Ratko Žarić“, ali i podgoričkoj OŠ „Radojica Perović“.

Direktor nikšićke OŠ „Ratko Žarić“ Vlastimir Medojević kazao je da izlet u Trebinje nije organizovala škola, već izviđački odred. Precizirao je i da je ŠUP organizovana na zahtjev Savjeta roditelja, za šta postoji dokumentacija, i da škola nije sankcionisana.

Prema dokumentaciji koja je Vijestima dostavljena iz škole, krupnih propusta je bilo u organizacijama izleta u Trebinje.

“Izlet je nastavnica samoinicijativno organizovala. Na izlet su pošla 82 učenika, i to raspoređena u dva autobusa, sa 55 i 32 sjedišta, Zeković prevoz Nikšić, a sa kojima škola nije imala sklopljen ugovor. Novac od učenika sakupljala je nastavnica, šest eura po đaku, a za primljeni novac nije izdala nikakav dokument…”, stoji u dokumentaciji.

Nastavnica biologije je, stoji u dokumentima, izjavila da je u Trebinje đake vodila u svojstvu vođe izviđačke grupe.

Isti autoprevoznik (Zeković prevoz) je, takođe bez ugovora, vozio 100 đaka na izlet u Herceg Novi, odnosno Igalo.

“Prevoz plaćen 440 eura gotovinski. Ista nastavnica samoinicijativno organizovala izlet. Išlo je 100 učenika, plaćali su po šest eura, a nema dokumentacije koja prati ove finansijske transakcije…Nastavnica priznaje da izleti nijesu dio školskog plana i programa. Direktor Vlastimir Medojević tvrdi da nije znao da je za izlet u Trebinje uziman novac od učenika, a navodi da su se izvodili neradnim danima”, navodi se u izvještaju o inspekcijskom nadzoru.

Program ŠUP organizovali su, stoji u dokumentaciji, samoinicijativno Savjet roditelja i učiteljice, bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke.

“Direktor Medojević je postupio suprotno Zakonu o javnim nabavkama time što je omogućio Savjetu roditelja i odjeljenskim starješinama da samoinicijativno i bez raspisanog javnog tendera odlazak đaka u ŠUP. Realizovana je ŠUP učenika četvrtog razreda od 10. marta do 13. marta za 64 đaka, po cijeni od 95 eura, planira se odlazak učenika drugog, trećeg i petog razreda od 23. do 28. maja, prijavilo se oko 200 učenika, a cijena je 135 eura”, ističe se u dokumentaciji.

U pratnji đaka tokom ŠUP u martu bila su četiri nastavnika – razredne starješine.

“Zahtjev roditelja i aktiva direktoru je bio da se ŠUP isključivo organizuje na Ivanovim koritima. Uplate su roditelji ponaosob uplaćivali na račun odmarališta Lovćen – Bečići. Škola nema zaključen ugovor o pružanju turističkih usluga, nemaju ugovor sa prevoznikom Lalatović. Uprava škole ne posjeduje ni eventualnu dokumentaciju Savjeta roditelja”, konstatovali su inspektori.

Inspektori su naglasili da su učiteljice, odnosne razredne starješine, za zapisnik izjavile da su po osnovu dnevnica “dobijali 20 eura po učeniku koje su vodile u ŠUP, a taj novac im je uplatilo odmaralište na bankovni račun”.

To znači da su učiteljice za tri do četiri dana primile skoro cijelu platu. Uredba o naknadi troškova zaposlenima u javnom sektoru predviđa da zaposlenom pripada dnevnica za službeno putovanje van mjesta u kojem je zaposlen, ali se dnevnica umanjuje u zavisnosti od toga da li je obezbijeđen prevoz, smještaj, hrana,…

Uredba prepoznaje dnevnicu za zaposlene u javnom sektoru, kojem pripadaju i prosvjetni radnici, ali ne i dnevnicu po đaku. Inspektori naglašavaju da je nelegalno obavljanje turističke djelatnosti, protivno članu 9. Zakona o turizmu, kojim je, između ostalog, propisano da poslove turističke agencije ne može da obavlja pravno lice.

“Turistička inspekcija je izvršila nadzor kod osnovnih škola “Radojica Perović” iz Podgorice i “Ratko Žarić” iz Nikšića, u dijelu organizovanja izletničkih programa i škola u prirodi. Nadzorom je utrvrđeno da su organizovani izleti i druga putovanja bez posredovanja turističke agencije, i lica koja su se bavila ovom organizacijom kažnjena su prekršajnim nalogom. Napominjemo da smo nakon tih nadzora poslali i obavještenje svim direktorima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, u kojem navodimo njihove obaveze i odgovornosti u dijelu organizacija ekskurzija, izleta i škola u prirodi”, kazali su iz UIP.

Na izlet na Vučje su išla i djeca drugog razreda OŠ “Radojica Perović”, a direktorica Mirjana Bošković tvrdi da škola nije imala nikakve veze sa tim.

“Škola nije organizovala taj izlet, a istovremeno su išla i djeca iz drugih ustanova. To je organizovalo privatno lice”, kazala je Bošković.

To privatno lice, saznaju Vijesti, je platilo prekršajnu kaznu na osnovu naloga Turističke inspekcije, a radi se o predstavniku Odbojkaškog kluba Morača.

Savović: Dnevnice u skladu sa odgovornošću

Predsjednik podgoričkog Sindikata prosvjete Slobodan Savović kazao je da sve nezakonito treba sankcionisati. Savović tvrdi i da su ekskurzije i ŠUP “prevaziđeni modeli učenja, koji su izgubili smisao”.

Komentarišući visine dnevnica, i činjenicu da škole uglavnom i tenderom traže agenciju koja će obezbijediti dnevnice po učeniku, Savović kaže da “24-časovna odgovornost prema djeci treba da bude plaćena”. Zbog toga smatra da su dnevnice opravdane.

“Meni su ekskurzije jako traumatična iskustva. Djeca se povređuju, završavamo u bolnicama a roditelji vrlo često i tuže škole za eventualne povrede pozivajući se na institut objektivne odgovornosti”, kazao je on.

Nakon posljednjih inspekcijskih nalaza, glavna turistička i glavna prosvjetna inspektorka Svetlana Šljivančanin i Lucija Adžić, proslijedile su školama obavještenje o poštovanju propisanih obaveza prilikom organizacije školskih putovanja.

“Turistička inspekcija je tokom prošlog mjeseca vršila nadzor turističkih agencija, a s tim u vezi i nadzor osnovnih škola, čiji nastavnici vrše organizaciju ekskurzija, izleta i škola u prirodi za učenike. Naime, ovakva putovanja su se organizovala bez posredovanja turističke agencije, što znači da su se ovi poslovi obavljali nelegalno”, kaže se u obavještenju.

Inspektorke su navele da je Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“ br. 2/18, 4/18 i 13/18) propisano da poslove turističke agencije može da obavlja: privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji organizuje ili posreduje u prodaji ili realizovanju usluga putovanja i koji ima licencu izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U obavještenju se navodi i da je pomenutim zakonom propisano da poslove turističke agencije ne može obavljati fizičko lice.

Nadalje, navodi se, ovaj zakon propisuje i obavezu zaključivanja ugovora o organizaciji putovanja za djecu, između turističke agencije i ustanove u čije ime se organizuju putovanja, a sastavni dio ovog ugovora je i spisak učenika.

“Ukoliko se prilikom organizovanja školskih ekskurzija, izleta i drugih oblika putovanja, postupa suprotno odredbama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, propisne su novčane kazne: za pravno lice 2.000 eura i za odgovorno lice u u pravnom licu 500 eura. Podsjećamo Vas i na obavezu poštovanja Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisana obaveza raspisivanja tendera za realizaciju ekskurzija, odnosno škola u prirodi”, stoji u obavještenju.

Navodi se da je članom 19 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 64/02 i 49/07, Službeni list Crne Gore”, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17) propisano da Škola razvija razne oblike slobodnih aktivnosti – vannastavne aktivnosti (sportske, kulturne, umjetničke i dr.). Program slobodnih aktivnosti utvrđuje se godišnjim programom rada škole. Članom 82 stav 1 tačka 12 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 64/02, 31/05 i 49/07, Službeni list Crne Gore”, br. 4/08, 21/09, 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13 i 47/17) propisano je da direktor ustanove zastupa i predstavlja ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.

“U vezi sa navedenim ukazujemo na uočene nepravilosti i obavezu da se u budućem radu u vezi sa predmetnim pitanjem postupa u skladu sa pozitivnim propisima”, poručuju inspektorke u obavještenju.

Ovakav vid organizovanja ŠUP i sličnih izleta mogao bi ugroziti i bezbjednost samih učesnika, a za nauk bi trebalo da posluži slučaj podgoričke OŠ “Vladimir Nadzor” od prije osam godina, kada se više od 100 đaka otrovalo u vili “Lara” u Čanju u maju 2011.

Vijesti su u novembru prošle godine objavile da je Ustavni sud zaključio da je podgorički Viši sud povrijedio pravo na pravično suđenje djeci koja su se otrovala, donoseći dvije potpuno različite odluke o zastari krivičnog postupka protiv vlasnika vile „Lara“ Vasilija Gvozdenovića.

Prihvatajući žalbu roditelja djece, Ustavni sud je postupak protiv Gvozdenovića vratio tom sudu na ponovno odlučivanje.

Izvor: Vijesti

Bebo2

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply