Ombudsmanu se najčešće žalili na liječenje djece sa smetnjama u razvoju

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je tokom prošle godine primio 21 pritužbu, koje su se odnosile na povrede prava na zdravstvenu zaštitu i osiguranje, a najučestalije primjedbe odnosile su se na organizovanje i ostvarivanje zdravstvene zaštite djece sa smetnjama u razvoju.

U Izvještaju o radu Omudsmana Šućka Bakovića ističe se da u Crnoj Gori nedostaju specijalisti za liječenje djece, posebno sa smetnjama u razvoju.

“Djeca i roditelji su u 2018. godini isticali nemogućnost ostvarivanja logopedskog, psihološkog i defektološkog tretmana u kontinuitetu i u skladu sa preporučenom dinamikom. Naime, mnoga djeca koja imaju intelektualne i govorno-jezičke smetnje ove i slične tretmane ostvarivala su na klinikama izvan Crne Gore”, piše u Izvještaju.

Navodi se da nakon osnivanja Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju, djeca su izgubila mogućnost da ove usluge ostvaruju van Crne Gore i upućena su na ovaj centar.

“Roditelji ističu da u okviru Centra nije moguće ostvariti ni kvalitativno, ni kvantitativno kontinuirani tretman zbog preopterećenosti, odnosno nedostatka specijalista koji pružaju terapijske usluge”, piše u izvještaju.

Izvor: Dan

Leave a Reply