Inspekcija tvrdi da su vaspitači primani bez konkursa i saglasnosti Ministarstva

Foto: Vijesti

Uprava nikšićke javne predškolske ustanove “Dragan Kovačević” je tokom 2017. i 2018. zapošljavala bez raspisanog konkursa, ali i transformisala ugovore sa određenog na neodređeno radno vrijeme bez saglasnosti Ministarstva prosvjete, utvrdila je Inspekcija rada.

Zapisnik, koji je donijet u novembru prošle godine, je nešto kasnije proslijeđen podgoričkom Sektoru kriminalističke policije Uprave policije.

Direktorica JPU, Radmila Backović u izjavi Vijestima kazala da je sve rađeno po zakonima, i da su bili u obavezi da transformišu ugovore sa određenog na neodređeno vrijeme, a ne da raspišu konkurse i oglase slobodna radna mjesta. Ističe i da je za sve imala saglasnost Ministarstva prosvjete.

Inspekcija rada tvrdi drugačije.

“U periodu od 1. januara 2017. do dana nadzora, ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključilo je ukupno 70 zaposlenih, od čega 10 u 2017… Poslodavac, odnosno odgovorno lice donio je odluku od 9.11.2017. o izboru nastavnika predškolskog vaspitanja po objavljenom konkursu… ukupan broj 43 kandidata. Poslodavac donio je odluku 3.11.2017. o izboru kandidata za vršenje poslova medicinske sestre… Od Ministarstva prosvjete data je saglasnost za transformaciju ugovora o radu sa određenog na neodređeno vrijeme za ukupno 49 zaposlenih…”, navodi Inspekcija rada.

Ističu i da je “nadležnom organu subjekta nadzora ukazano na nepravilnosti… zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa dva vaspitača, bez prethodno raspisanog javnog konkursa (shodno odredbama 101 i 101a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju)… zaključivanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa šest zaposlenih (nenastavno osoblje)…”.

U zapisniku je konstatovano i da je zaključeno desetak ugovora na neodređeno vrijeme sa vaspitačima, transformacijom sa određenog na neodređeno vrijeme, a da za to prethodno nije pribavljena saglasnost, odnosno dokaz Ministarstva prosvjete o obezbijeđenim finansijskim sredstvima.

“O preduzetim radnjama i mjerama, subjekat nadzora je obavezan da pisano obavijesti inspektora u roku od sedam dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje nepravilnosti”, stoji u zapisniku.

Backović poručuje da su zaposleni kojima je transformisan radni odnos podnijeli i zahtjeve za transformaciju, a napominje da je dobijena saglasnost za transformaciju radnog odnosa od Ministarstva osobama kojima je radni odnos transformisan 2018.

“Da ustanova nije postupila po zahtjevima za transformaciju, koji su očigledno bili osnovani, ustanova i odgovorno lice bili bi prekršajno odgovorni u smislu člana 172 stav 1 tačka 7 i 28 Zakona o radu. Ustanova bi bila izložena znatnim materijalnim troškovima prouzrokovanim sudskim postupcima, bez izgleda za uspjeh u sporu”, kazuje ona.

Backović tvrdi da u postupku odlučivanja o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada, pa i po zahtjevu za transformaciju radnog odnosa sa određenog na neodređeno vrijeme, Zakonom nije propisana obaveza raspisivanja konkursa i oglašavanja popune slobodnih radnih mjesta.

Ministarstvo prosvjete nije odgovorilo na pitanja Vijesti da li su upoznati sa ovim nalazima Inspekcije rada i šta će tim povodom preduzeti.

I Građevinska inspekcija ih posjetila

Backović je nedavno posjetila i Građevinska inspekcija, koja je konstatovala da nijesu prijavljeni radovi, odnosno adaptacija jedinice vrtića na Viru.

Građevinska inspekcija konstatuje i da je radove trebalo prijaviti shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata.

“Ne radi se o rekonstrukciji, već o adaptaciji jedinice. Nijesmo znali da je i tu vrstu radova trebalo prijaviti, ali smo nakon posjete građevinskog inspektora naknadno dostavili prijavu za adaptaciju. Sva procedura u vezi sa ovim pitanjem je u potpunosti u skladu sa zakonima”, kazala je Backović.

Izvor: Vijesti

Comments

Leave a Reply