Ombudsman upozorava: Djecu sa mentalnim smetnjama nema ko da liječi

Foto: Ilustracija

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković utvrdio je u godišnjem Izvještaju o mentalnom zdravlju djece da u Crnoj Gori ne postoji institucija koja se bavi liječenjem psihičkih poremećaja kod najmlađih, niti kadar sa završenom specijalizacijom iz te oblasti.

U dokumentu se ističe da se dijagnostika i liječenje psihičkih poremećaja kod djece i adolescenata obavlja u zemljama regiona, a što je naslijeđena praksa iz prethodnog perioda.

“Iako ne postoje zvanični statistički podaci, poslednjih godina je evidentan trend porasta broja djece i adolescenata kojima je potrebna pomoć psihijatra, naročito onih traumatizovanih porodičnim i vršnjačkim nasiljem. Stoga je problem nepostojanja servisa iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije ne samo zdravstveni već i problem društva u cjelini“, ocijenio je Ombudsman.

U Izvještaju se navodi da su u proteklih sedam godina raspisane prve specijalizacije iz oblasti dječije psihijatrije, ali da se još sprovodi ambulantni tretman ove grupe poremećaja isključivo u Kliničkom centru (gdje aktuelno ordinira psihijatar za odrasle), dok u drugim zdravstvenim ustanovama nije dostupan.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju tretman pervazivnih duševnih oboljenja, pozitivan pomak ostvaren je otvaranjem Centra za autizam u Podgorici u prvom kvartalu ove godine.

„Pored ekonomskog troška, koji podrazumijeva dijagnostiku i liječenje u stranoj državi, najveću štetu zbog nedostatka ovog servisa trpi dijete kome nije omogućeno blagovremeno pružanje stručne pomoći, a sam proces liječenja i praćenjaje komplikovaniji jer je obavezno uslovljen njegovim odlaskom u drugu državu”, ističe ombudsman.

U Izvještaju upozoravaju da se djeca uzrasta od 16 do 18 godina sa psihičkim poremećajima koji zahtijevaju hospitalni tretman stacionarno zbrinjavaju na psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore.

“Iz razgovora sa postupajućim specijalistima iz oblasti psihijatrije (za odrasle) zaključili smo da se veliki broj maloljetnika obrati za pomoć i hitnu intervenciju, posebno u večernjim satima dežurstva. U tim situacijama se specijalisti suočavaju sa izazovima na koji način tretirati maloljetnika posebno u situacijama kada je dijete mlađe od 16 godina starosti ili kada je otežano uspostaviti adekvatnu komunikaciju/saradnju sa roditeljem/staraocem. Postupajući specijalisti se suočavaju sa profesionalnom, ali i moralnom dilemom jer pred sobom imaju dijete u stanju potrebe, a, sa druge strane, nemaju adekvatne uslove za njegovo zbrinjavanje. Institut za bolesti djece (Dječija bolnica) ne pruža ni privremenu hospitalizaciju djece sa mentalnim poteškoćama, jer nema uslova za postupanje sa ovom kategorijom pacijenata”, navodi se u Izvještaju.

Izvor: Dan

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply