Preporuke Evropske komisije: Više djece u vrtićima i nastavak reformi

Evropska komisija predložila je Crnoj Gori da u narednoj godini radi na podizanju stope obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i da nastavi sa reformom u osnovnim i srednjim školama, sa fokusom na ishode učenja, kao i da poboljša politke upisa za stručno i visoko obrazovanje.

U Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, konstatovano je da u ovom poglavlju postoji dobar nivo pripreme ali da Crna Gora u narednoj godini potrebno preduzeti nekoliko koraka.

Naveden je kao evidentan dobar napredak sprovođenja revidiranih nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja, da su revidirane politike upisa, ali da se uvođenje praktičnog učenja mora održavati i osigurati na svim nivoima obrazovanja.

U narednoj godini Crna Gora treba posebno da poveća stopu učešća predškolskog obrazovanja i nastavi kurikularne reforme u osnovnom i srednjem obrazovanju kako bi se naučile osnovne i transverzalne vještine i fokusiralo na ishode učenja, nastavilo jačanje upravljanja sektorom i poboljšale politike upisa za stručno obrazovanje i visoko obrazovanje, navodi se u preporukama Evropske komisije.

Ministar prosvjete Damir Šehović Izvještaj vidi kao dokaz truda koji je uložen u obrazovnu reformu i obrazovanje uopšte. On je Dnevnim novinama kazao da je posebno ponosan na činjenicu da se Izvještaj bavio svim onim segmentima koji su bili u fokusu nedavno sprovedene reforme u Crnoj Gori, što vidi kao pokazatelj da reforma jeste uključila prave oblasti i kritične tačke našeg obrazovnog sistema.

U Izvještaju se navodi i da je softver uveden radi sprečavanja i borbe protiv plagijata u visokom obrazovanju, ali da on tek treba da pokaže pozitivne rezultate, te da taj sektor ostaje oblast visokog rizika za korupciju.

Izvor: Dnevne novine

Leave a Reply