Odbijen svaki predlog roditelja na dva obrazovna zakona

Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su u ponedjeljak set zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, a kao ni Ministarstvo prosvjete nijesu prihvatili ni jedan predlog izmjena udruženja Roditelji na Opšti i Zakon o osnovnom obrazovanju koji su se odnosile na početak školovanja, obavezan produženi boravak, rješavanje problema vršnjačkog i svih ostalih vidova nasilja i neprimjerenog ponašanja, obaveze škole i roditelja, konsultovanja đaka i roditelja o drugom stranom jeziku…

Predstavnici udruženja Roditelji su amandmane koje su definisali na osnovu predloga roditelja iz cijele Crne Gore dostavljali i u toku javne rasprave, a nakon što nijesu prihvaćeni obratili su se i Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, čijoj su sjednici prisustvovali u ponedjeljak. Članovi Odbora saslušali su predloga ali ih nijesu prihvatili, saglasivši se sa objašnjenima Ministarstva prosvjete da su sva ta pitanja ili već dovoljno dobro uređena ili da ne postoje trenutno mogućnosti da se realizuju.

Udruženje je, između ostalog, predložilo da škole ubuduće imaju obavezu organizovanja produženog boravka, barem one koje imaju 500 i više djece,


da školovanje otpočinju djeca koja do početka školske godine napune šest godina,


da se stiktno zabrani prodaja u školama svega onoga što se ne odnosi na obrazovanje.


Predlog je bio i da, i situaciji u kojoj se 28 učenika prijavi da izučava od šestog razreda za drugi strani jezik jedan od navedenih u članu 25 Zakona, škola je dužna da organizuje nastavu.


Taj predlog je odbijen uz pojašnjenje da bi se na taj način ugrozila postojeća radna mjesta nastavnika jezika, za koje nije iskazano interesovanje.

Ministarstvo prosvjete je odbilo detaljnije definisanje i rješavanje problema neprimjerenog ponašanja i vršnjačkog nasilja jer tvrdi da je ono već dovoljno dobro opisano i zabranjeno u zakonu. Sadašnji član 9 Zakona na ovaj način rješava to pitanje: U ustanovi nije dozvoljeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje djece i učenika; fizičko kažnjavanje i vrijeđanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba djece i učenika ili zaposlenih i svaki drugi oblik diskriminacije u smislu zakona.

Udruženje Roditelji je predložilo uvođenje novog poglavlja koji se bavi ovom problematikom – ZABRANA NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA:

U ustanovi je zabranjeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje djece i učenika; fizičko kažnjavanje i vrijeđanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba djece i učenika ili zaposlenih.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumijeva se svaki oblik jednom učinjenog ili ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti djeteta i učenika ili zaposlenog.

Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja propuštanje ustanove ili zaposlenog da obezbedi uslove za pravilan razvoj djeteta i učenika.

Ustanova je dužna da odmah podnese prijavu nadležnom organu socijalnog staranja ako se kod djeteta ili učenika primijete znaci nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Pod fizičkim nasiljem, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se: fizičko kažnjavanje djece i učenika od strane zaposlenih i drugih odraslih osoba; svako ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog tjelesnog povrjeđivanja djeteta, učenika ili zaposlenog; nasilno ponašanje zaposlenog prema djeci, učenicima ili drugim zaposlenim, kao i učenika prema drugim učenicima ili zaposlenim.

Pod psihičkim nasiljem, u smislu stava 1. ovog člana smatra se ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva djeteta i učenika ili zaposlenog.

Pod socijalnim nasiljem, u smislu stava 1. ovog člana smatra se isključivanje djeteta i učenika iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti ustanove.

U ustanovi je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja iz stava 2. ovog člana od strane učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja ili odraslog, nad nastavnikom, vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim.

Zbog povrede zabrane iz stava 8. ovog člana protiv roditelja, odnosno staratelja djeteta ili učenika pokreće se prekršajni, odnosno krivični postupak.

Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje i zlostavljanje, sadržaj i načine sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslove i načine za procenu rizika, načine zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, propisuje Ministarstvo prosvjete.

Bliže uslove o načinima prepoznavanja neverbalnih oblika zlostavljanja djece i učenika od strane zaposlenog za vrijeme njege, odmora i rekreacije i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada, propisuje Ministarstvo prosvjete.

Predloženo je i da se doda poglavlje PRAVA I OBAVEZE RODITELJA:

  • Roditelj učenika ima pravo i obavezu da učestvuje u njegovom obrazovanju i da bude

redovno obaviješten o njegovim postignućima.

  • Roditelj učenika dužan je da upiše dijete u osnovnu školu u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju I brine se o redovnom pohađanju obaveznog dijela programa kao i ostalih oblika vaspitno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen.
  • Roditelj učenika je dužan da se brinuti da učenik redovno izvršava obaveze i u primjerenom roku da javi razlog izostanka učenika.
  • Ako roditelj zanemaruje svoje obaveze, škola je dužna da uputi pisani poziv za razgovor s razrednim starješinom i stručnim saradnicima škole.
  • Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom ustanove.
  • Ako roditelj učestalo zanemaruje obaveze, škola je dužna da o tome obavijestiti Ministarstvo prosvjete i nadležnu ustanovu socijalne zaštite koji su dužni da obavijeste školu o preduzeti mjerama.

kao i da se doda poglavlje PRAVA I OBAVEZE ŠKOLSKE USTANOVE:

Školske ustanove dužne su da:

– stvaraju uslove za zdrav mentalni i fizički razvoj i socijalnu dobrobit učenika,
– sprječavaju neprihvatljive oblike ponašanja,
– brinu o sigurnosti učenika,
– obezbijede uslove za uspješnost svakog učenika u učenju,
– brinu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavaju ljekare primarne zdravstvene zaštite i roditelje,
– prate socijalne probleme i pojave kod učenika i preduzimaju mjere za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u saradnji s ustanovama socijalnog staranja odnosno drugim nadležnim tijelima,
– vode evidenciju o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika,
– pružaju savjetodavni rad učenicima.

Obaveza zaštite prava učenika

1) Učitelji, nastavnici, stručni saradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su da preduzimaju mjere zaštite prava učenika I o svakom kršenju tih prava, posebno o oblicima fizičkog ili duševnog nasilja, polne zloupotrebe, zanemarivanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah obavijeste direktora školske ustanove koji je dužan da se tim povodom javi Ministarstvi prosvjete i ustanovi nadležnoj za socijalno staranje, odnosno drugom nadležnom tijelu.

2) Način postupanja učitelja, nastavnika, stručnih saradnika i direktora u preduzimanju mjera zaštite prava učenika I prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, propisuje Ministastarstvo prosvjete.

U Ministarstvu kažu da juče usvojeni set zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja kojima se obezbjeđuje sveobuhatnost, dostupnost, usklađenost i transparentnost u toj oblasti.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

  1. Jaooo,bas me cudi sto su odbijeni zahtjevi roditelja!!! Pa vi kao da jos uvijek ne znate da oni kad udju tamo znaju sve napamet kao pjesmicu i samo izrecituju. Ne smije cak ni redosled rijeci da se promijeni 🙂

  2. Ја бих волел да прочитам овај чланак. Већ дуго пратим вашу страницу и у последње веме ни једну објаву вашу не могу да отворим. Да ли неко то вама брише или блокира објаве ја незнам али мислим да није лепо. Поздрав!

Leave a Reply