Gradiće novu školu, a uvode i teritorijalni princip

Mi­ni­star­stvo pro­svje­te najavilo je da će graditi novu školu u podgoričkom naselju Tološi, kako bi se rasteretile postojeće dvije škole u bloku V i VI, u kojima je ove godine već u prvim danima upisa prvaka kvota ispunjena. Iz Ministarstva su najavili i da će izmjenama obrazovnih zakona, za koje je u toku javna rasprava, biti predviđeno te­ritori­jal­no raz­gra­ni­če­nje, ko­je će do­pri­ni­je­ti lak­šem upi­su dje­ce.

Dio ro­di­te­lja iz Bloka V i VI, koji su željeli da buduće prvake u škole koje su im teritorijalno najbliže – “Radojica Perović” i “Štampar Makarije” nije u tome uspio jer su u njima mjesta popunjena. Oni tvrde da je pro­mi­je­njen na­čin upi­sa prvaka ove godine, jer im je iz “Štampar Makarije” objašnjeno da su se pri zakazivanju testiranja rukovodili spiskovima iz obližnjih vrtića, a onima iz MUP-a koji se odnose na mje­sto pre­bi­va­li­šta.

Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te na­vo­de da se upis pr­va­ka spro­vo­di po pro­ce­du­ri kao i pret­hod­nih go­di­na.

“Tač­no je da mo­ra­mo da pro­ši­ri­mo ka­pa­ci­te­te u od­re­đe­nim dje­lo­vi­ma gra­da, ali već je u pro­ce­du­ri pri­pre­ma za iz­grad­nju ško­le u To­lo­ši­ma. Iz­grad­nja te ško­le ras­te­re­ti­će OŠ „Ra­do­ji­ca Pe­ro­vić” i „Štam­par Ma­ka­ri­je”. Što se ti­če ško­le u To­lo­ši­ma, u to­ku je pro­ce­du­ra ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa za idej­ni pro­je­kat, na­kon či­je iz­ra­de će bi­ti po­kre­nu­ta pro­ce­du­ra za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta”, sa­op­šte­no je iz PR slu­žbe mi­ni­star­stva dnevnm listu Dan.

Oni na­vo­de da će u okvi­ru po­sto­je­ćih škol­skih ka­pa­ci­te­ta, od­no­sno obje­ka­ta po­sto­je­će dvi­je ško­le („Ra­do­ji­ca Pe­ro­vić” i „Štam­par Ma­ka­ri­je”), tra­ži­ti rje­še­nje za pre­va­zi­la­že­nje ne­do­stat­ka pro­sto­ra za po­če­tak na­sta­ve u sep­tem­bru.

“Već se ra­di na obi­la­sku ško­la od stra­ne struč­nih li­ca iz mi­ni­star­stva. Upis je u to­ku, ali za­sad u dru­gim pod­go­rič­kim ško­la­ma ni­je bi­lo si­tu­a­ci­je po­put ove. Iz­mje­na­ma za­ko­na, ko­je se tre­nut­no na­la­ze na ras­pra­vi, pred­vi­đe­no je te­ri­o­tri­jal­no raz­gra­ni­če­nje, ko­je će do­pri­ni­je­ti lak­šem upi­su dje­ce”, is­ti­ču iz Mi­ni­star­stva.

Nezadovoljni roditelji žalili su se prethodnih dana i Udru­že­nju Ro­di­te­lji koje se zatim obraćalo Ministarstvu prosvjete. Iz Udruženja su podsjetili da već sada u Zakonu o osnovnom obrazovanju postoji član član, ko­ji pro­pi­su­je da je or­gan dr­žav­ne upra­ve nad­le­žan za po­slo­ve ma­tič­ne evi­den­ci­je gra­đa­na du­žan da do kra­ja fe­bru­a­ra sva­ke go­di­ne do­sta­vi ško­li spi­sak dje­ce do­ra­sle za ško­lu iz na­se­lja ko­ja pri­pa­da­ju pod­ruč­ju ško­le, što ukazuje na teritorijalni princip koji se prethodnih godina već primjenjivao, kao i ove godine u svim drugi školama.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Tolosi i blok 6 i 9 imaju “Radojicu Perovic”,blok 5 “Stampar Makarije” ,naselje Gornja i Donja Gorica ,Krusevac,City kvart gdje su vecinom mladi ljudi sa djecom nemaju ni skolu ni vrtic ni dom zdravlja,to je taj savremeni nacin zivota na Podgoricki nacin..skole,vrtici i domovi zdravlja ne donose profit u tome je problem vec samo trosak za drzavu .

Leave a Reply