Maloljetnici lome i uznemiravaju stanare u Bloku6

Sta­na­ri dvo­ri­šnog di­je­la zgra­da u Uli­ci “Đo­ka Mi­ra­še­vi­ća” iz Podgorica od bro­ja 1-13 odlučili su ponovo da pišu Cen­tru bez­bjed­no­sti i za­htje­va­ju da ih sva­ko­dnev­no od 18 do 21 čas obi­la­ze pa­tro­le po­li­ci­je ka­ko bi spri­je­či­li oku­plja­nje gru­pe od de­se­tak ma­lo­ljet­ni­ka ko­ji na­ru­ša­va­ju jav­ni red i mir, uz­ne­mi­ra­va­ju sta­na­re, lo­me grad­ski i pri­vat­ni in­ven­tar. Na to ih je na­veo ne­mi­li do­ga­đaj koji se desio nedavno ka­da je ta gru­pa oko 18 ča­so­va kre­nu­la da lo­mi jav­nu ra­svje­tu, mobilijar na dje­či­jem igra­li­štu, da va­de kol­če­ve iz tek za­sa­đe­nog dr­ve­ća na­kon če­ga uma­lo ni­je do­šlo do fi­zič­kog ob­ra­ču­na iz­me­đu njih i jed­nog od sta­na­ra ko­ji je po­ku­šao da to sve spri­je­či.

“Kom­ši­ja je čak i zvao po­li­ci­ju ko­ja je iza­šla na li­ce mje­sta i sa­či­ni­la za­pi­snik. To je za­i­sta ne­vje­ro­vat­no šta se ra­di u ovom na­šem dvo­ri­štu i šta sve pre­ži­vlja­va­mo sva­ko­dnev­no. To je gru­pa pro­ble­ma­tič­nih ma­lo­ljet­ni­ka ko­ji su se u po­sled­nje vri­je­me dr­znu­li i da pro­vo­ci­ra­ju sta­na­re, raz­bi­ja­ju pro­tiv­po­žar­ne ste­pe­ni­ce, uba­cu­ju kroz pro­zo­re i bal­ko­ne sva­šta… Pri­je dva da­na kad im se je­dan sta­nar u­spro­sta­vio oni su htje­li i da ga bi­ju. Ima­ju alat i ski­da­ju me­tal­ne po­klop­ce sa ra­svje­te, pra­ve krat­ke spo­je­ve, ka­me­njem ga­đa­ju svje­tilj­ke i ta­ko ih lo­me. Iz­gle­da da naj­bo­lje ra­de u mra­ku, a i do­bro su or­ga­ni­zo­va­ni pa kad ne­ko vi­di ili ču­je po­li­ci­ju, za čas ne­sta­nu. Pa­le va­tru, i pra­ve stra­ho­vi­tu bu­ku da ni­ko ne mo­že nor­mal­no da za­spi ili bo­ra­vi u sta­nu. Pro­šle go­di­ne su po­lo­mi­li svo dr­ve­će ko­je je Ze­le­ni­lo za­sa­di­lo, sko­ro su nam opet po­sa­di­li sta­bla i ko zna do kad će to tra­ja­ti ako ne­što ne uči­ni­mo”, pri­ča­ju sta­na­ri.

Oni na­vo­de da ima­ju do­sta dje­ce u ula­zi­ma te da se ro­di­te­lji vi­še ne osje­ća­ju bez­bjed­no ni da pu­ste dje­cu sa­me na­po­lju.

“Tu nam je i pri­vat­ni vr­tić či­ja di­rek­to­ri­ca ula­že sve da dje­ci obez­bi­je­di pri­sto­jan pro­stor na otvo­re­nom za igru, ko zna ko­li­ko su joj pu­ta lo­mi­li in­ven­tar, ona opet ku­pi no­ve lju­lja­ške, a za dru­ge spra­ve je sa­da sva­ku noć pri­nu­đe­na da uno­si u po­drum i sva­ko ju­tro iz­no­si. Čak su joj jed­nom i obi­li pro­sto­ri­je, od­ni­je­li te­le­vi­zor, ra­ču­nar…. ne znam je­su li i za to za­du­že­na ista dje­ca ali si­gur­no je da se to­me jed­nom mo­ra sta­ti na kraj jer ne mo­že­mo da ži­vi­mo od da­nas do sju­tra. Po­sled­njeg pu­ta su čak i alat za­bo­ra­vi­li, pa­li­cu i me­tal­nu šip­ku u ran­cu”, po­ru­ču­ju sta­na­ri.

Ka­ko su is­ta­kli, jed­nom su već po­čet­kom go­di­ne sla­li pri­ja­ve pro­tiv NN li­ca i ob­ja­šnja­va­li svoj pro­blem ka­da im je re­če­no da će in­spek­tor za ma­lo­ljet­nič­ku de­li­kvan­ci­ju obe­ćao pred­u­ze­ti ope­ra­tiv­ne mje­re ali to je sve krat­kog da­ha, mi tra­ži­mo ne­što traj­ni­je.

“Po­no­vi­će­mo za­htjev ako ne sva­ki dan bar sva­ki dru­gi dan ša­lju pa­tro­le u tom kri­tič­nom pe­ri­o­du ka­ko bi pre­ven­tiv­nim mje­ra­ma po­ku­ša­mo spri­je­či­ti oku­plja­nje is­pred zgra­de, uz­ne­mi­ra­va­nje sta­na­ra i na­no­še­nje ma­te­ri­jal­ne šte­te grad­skom in­ven­ta­ru”, najavil su sta­na­ri.

Izvor: Dan

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

  1. Ovo je problem godinama.tuda prolazim kad idem na trim stazu i uvjek je ljeti bukvalno 30 djece od 12 do 17god.piju pivo,puse i ako ih ko od prolaznika pogleda samo sto ne biju..a dje su im mrceni roditelji da vide sta im rade djeca u pubertetu kad ih najvise treba kontrolisat.

Leave a Reply