Fenix pripremio uputstvo o pravima iz socijalne i dječije zaštite

fenix

Udruženje Roditelja oboljele od dječjeg kancera, Fenix pripremilo je tekst sa informacijama o pravima koja imaju iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje tih prava. Pozivaju roditelje da sva dodatna pitanja postave u komentaru teksta na stranici Fenixa, a oni će zatim pokušati da što prije dođu do odgovora.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć

Svi građani Crne Gore, kao i stranci sa stalnim nastanjenjem ili privrevenim boravkom, imaju pravo da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć. To mogu učiniti lično ili preko svog zakonskog zastupnika, što je slučaj sa maloljetnom djecom, u čije ime zahtjev podnose roditelji. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Centru za socijalni rad, odnosno Centru na čijoj teritoriji opštine imaju prebivalište. Dodatak za njegu i pomoć iznosi 63,50eura.

 Dokumentacija potrebna za ostvarivanje ovog prava, u slučaju maloljetne djece je:
1.Izvod iz matične knjige rođenih potencijalnog korisnka (ovjerena kopija ili original);
2.Kopija lične karte podnosioca zahtjeva, dakle jednog od roditelja;
3.Potvrda iz MUP-a o prebivalištu u opštini, na čijoj teritorji se nalazi Centar za socijalni rad, kome se zahtjev upućuje. Ovo je neophodno u slučaju kada je lična karta podnosioca zahtjeva iz jednog grada, a podnosilac živi u drugom gradu.
4.Medicinska dokumentacija (izvještaj ljekara specijaliste koji nije stariji od 6 mjeseci, dok ostala dokumentacija može biti starija) Roditelji mogu priložiti kopije otpusnih listi, izvještaja ljekara specijalista, i ostalih medicinski nalaza.
Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć
– Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se medicinske indikacije za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.
– Član 2 Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje podrazumijevaju bolesti ili povrede kod kojih period liječenja traje duže od šest mjeseci.
– Član 3 Medicinske indikacije za ostvarivanje dodatka za njegu i pomoć su:
1. Oštećenja lokomotornog sistema:
a) Eksartikulacija noge u kuku 80%;
b) Gubitak obije potkoljenice s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze 100%;
c) Gubitak jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge 100%; d)Atlantoaksijalna dislokacija kao komplikacija reumatoidnog artritisa 80-100% (prema reumatološko neurološkom statusu);
e) Ankiloza svih prstiju šake, ako su takve promjene u nepovoljnom položaju 90 %.
2. Oštećenja i bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema:
a) Epilepsija s učestalim napadima i težim psihičkim promjenama bolnički evidentirane 90% (EEG,CT/NMR, neuropsihologijsko testiranje od strane neurologa,psihijatra i psihologa);
b) Najteži slučajevi bulbarne paralize 100 %;
c) Potpuna motorna oduzetost jedne strane tijela – hemiplegija 100%;
d) Paraplegija 100 %;
e) Kvadriplegija 90 %;
f) Brahijalna diplegija 100%;
g) Cerebralna paraliza s ataksijom /osoba nepokretna 100 %;
h) Cerebralna paraliza s diparezom/osoba nepokretna 100%;
i) Multipla skleroza – EDDS 6,5-10 100%;
j)Urođene malformacije centralnog nervnog sistema teškog stepena (EEG,CT/NMR, neuropsihologijsko testiranje od strane neurologa , psihijatra, psihologa) 100% prema neurološkom i psihičkom statusu.
3. Duševne bolesti i psihički poremećaji:
a) Trajni poremećaji ličnosti nakon vaskularnih ili drugih oštećenja centralnog nervnog sistema prema težini kognitivnih oštećenja teškog stepena, potvrđeno CT ili MR mozga sa teškim atrofijama ili velikim brojem vaskularnih promjena, MMSE ocjena 7 i manje od 7, 100% (EEG,CT/NMR, neuropsihologijsko testiranje od strane neurologa, psihijatra, psihologa);
b) Klinički utvrđeni mentalni poremećaji sa psihozom (shizofrenija, sumanuti i shizoafektivni poremećaj) sa stalno prisutnim simptomima koji dovode do izraženih poteškoća u obavljanju dnevne rutine, i izrazitih poteškoća u socijalnom funkcionisanju, uz redovno ambulantno liječenje u trajanju više od tri godine uz više hospitalizacija 100 %.
4. Oštećenja organa i organskih sistema:
a) Plućne fibroze s izraženim znacima trajnog opterećenja desnog srca 100%;
b) Profesionalne pneumokonioze i profesionalne bronhijalne astme s trajnim oštećenjem respiratorne funkcije teškog stepena i sa izraženim znacima trajnog opterećenja desnog srca ako se neosporno dokaže da je oštećenje desnog srca posljedica profesionalne plućne bolesti 100%;
c) Trajno smanjenje funkcije pluća sa znacima opterećenja desnog srca 100%;
d) Gubitak jednog plućnog krila s promjenama na suprotnom hemitoraksu sa znacima opterećenja desnog srca 100%;
e)Transplatacija pluća 100%.
5. Bolesti i oštećenja gastrointestinalnog sistema:
a) Suženje jednjaka uz potrebu stalnog bužiranja 90%;
b)Trajne fistule široke, visoko na tankom crijevu, s teškim pojavama denutricije 100%;
c)Trajna gastrostomija s poremećajem opšteg stanja 100%.
6. Oštećenja sluha i govora:
a) Gluvoća – gubitak sluha veći od 93 % po Fowleru s komunikacijskim teškoćama 100%;
b) Obostrano teško oštećenje sluha od 90 % do 93% po Fowleru s komunikacijskim teškoćama 90%;
c) Afazija s aleksijom, agrafijom i akalkulijom ( moždani udar, tumori mozga i infekcije) globalna afazija 100%;
d) Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja (komunikacijski poremećaji osoba u vegetativnim stanjima) 100%;
e) Neurodegenerativni jezično – govorni poremećaji (kod miješanih demencija) 80%.
7. Oštećenje vida:
a) Potpuna paraliza sva tri živca pokretača oka na oba oka s obostranom kompletnom ptozom obrva 100%;
b) Gubitak oba oka, potpuni gubitak vida oba oka ili vrlo veliko smanjenje vida (manje od 0.05) 100%;
c) Gluvosljepoća (težina I) 90%.
8. Bolesti oštećenja srca i krvnih sudova:
a) NYHA IV;
b) Stanje poslije transplatacije srca ili srca i pluća.
9. Neoplazme: – Zloćudne neoplazme limfnog i hematopoeznog tkiva dječije dobi 100%.
Pravo na ličnu invalidninu
Pravo na ličnu invalidninu mogu ostvariti svi državljani Crne Gore, kao i lica koja imaju status stranca sa prvremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Lična invalidnna iznosi 108.80 eura. Ovo pravo mogu ostvariti i korisnici prava na dodatak za njegu I pomoć.
Za ostvarivanje ovog prava potrebna je ista dokumentacija kao i za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć. Dakle, potrebno je sledeće:
1. Izvod iz matične knjige rođenih za potencijalnog korisnika (ovjerena kopija ili original);
2. Kopija lične karte podnosioca zahtjeva, dakle jednog od roditelja;
3. Potvrda iz MUP-a o prebivalištu u opštini, na čijoj teritorji se nalazi Centar za socijalni rad, kome se zahtjev upućuje. Ovo je neophodno u slučaju kada je lična karta podnosioca zahtjeva iz jednog grada, a podnosilac živiu drugom gradu 4. Medicinska dokumentacija (izvještaj ljekara specijaliste koji nije stariji od 6. mjeseci, dok ostala dokumentacija može biti starija;) Roditelji mogu priložiti kopije otpusnih list, izvještaja ljekara specijalista, i ostalih medicinski nalaza.
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu su:
1. Ekstrapiramidni sindromi i plegični sindromi:
a) Parkinsonizam i drugi ekstrapiramidni sindromi i ataktički sindromkoji dovodedo potpune zavisnosti od pomoći drugog lica, odnosno od zavisnosti od mehaničke ventilacije 100%;
b) Kvadriplegija 100%;
c) Triplegija 100%;
d) Cerebralna paraliza sa tetraparezom /osoba nepokretna 100%.
2. Intelektualne teškoće i poremećaji iz autističnog spektra:
a) Umjerene intelektualne teškoće (IQ od 35-49) 90%;
b) Teže i teške intelektualne teškoće (IQ od 0-34) 100%;
c) Poremećaji iz autističnog spektra 100%.
3. Oštećenje mišića i neuromuskularne bolestikoja dovode do potpune zavisnosti od pomoći drugog lica, odnosno od zavisnosti od mehaničke ventilacije 100%:
a) Bolesti motornih neurona:
a.a) Amiotorična lateralna skleroza;
a.b)Spinalne amiotorfije;
a.c)Bulbospinalna amiotrofija Kennedy;
a.d)Postpoliosindrom.
b) Bolesti perifernih nerava, periferne neuropatije:
b.a.) Naslijedne periferne neuropatije;
b.b)Peronealna mišićna atrofija, M. Charcot Marie Tooth, hereditarna;
b.c)Senzomotorna neuropatija;
b.d) Neuropatija Dejerine-Sottas;
b.e)Neuropatija Refsum;
b.f) Amiloidna neuropatija;
b.h) Neuropatija kod akutne intermitentne porfirije;
b.i) Familijarna paraliza pojedinih perifernih živaca zbog pritiska;
b.j)Postpolio sindrom.
c) Stečene periferne neuropatije:
c.a) Postinfekcijski poliradikuloneuritis GuillainBarreStrohl;
c.b)Multifokalna motorička neuropatija s blokom provođenja;
c.c) Neuropatije kod plazmocitoma, kolagenoza, sarkoidoze;
c.d) Paraneoplastične periferne neuropatije;
c.e) Dijabetska neuropatija;
c.f) Uremijska neuropatija;
c.g) Alkoholna neuropatija;
c.h) Toksične neuropatije;
c.i) Postinfekcijske neuropatije;
c.j) Posttraumatske neuropatije;
c.k) Kanalikularne neuropatije;
c.l) Kompresivne neuropatije.
d) Bolesti neuromuskularne spojnice: d.a) Nasljedni kongenitalni miastenični sindromi, d.b) Miastenija gravis, d.c) Lambert-Eaton miastenični sindrom, d.d) Botulizam;
e) Primarne bolesti mišića:
e.a) Mišićne distrofije: – Duchenne-ov oblik, – Beckerov oblik, – Pojasni oblik, – Facioskapulohumeralni oblik, – Emery-Dreifuss mišićna distrofija, – Distalni oblik mišićne distrofije, – Okulofaringealni oblik, – Miotonična distrofij
e.b) Ostali oblici miopatija: Kongenitalne miopatije,Mitohondrijalne miopatije,Metaboličke miopatije, Endokrine miopatije,Toksične miopatije;
e.c) Sindrom hiperekscitabilnosti perifernih nerava-neuromiotonija,
e.d) Poremećaj funkcije jonskih kanala:Kongenitalna miotonija,Kongenitalna paramiotonija,Periodične paralize;
e.e) Artrhrogryposis multiplex congenita;
e.f) Upalne miopatije:Polymyositis, Dermatomyositis, Dermatoneuromyositis;
e.g) Bolesti središnjeg nervnog sistema s neuromuskularnim manifestacijama:Stiff personsyndrome,Tetanus, Neuroleptični maligni sindrom,Spinocerebelarna ataksija, Hereditarna spastička paraplegija.
4. Gluvoslepoća: – gluvosljepoća (težina II,III,IV)100%.
5. Hromosomske aberacije, urođene malformacije i rijetke bolesti:
a) Sy Down 60%-100%;
b) Sy Turner 50%-100%;
c) SyPrader Willy 60%-100%;
d) SyAngelman 60%-100%;
e) Sy Dandy-Walker60%-100%;
f) Sy Charge 60%-100%;
g) Sy Cornelia de Lange 60%-100%;
h) SyEllisVanCreveld 60%-100%;
i) Sindromfragilnog X 60%-100%;
j)SyJoubert 60%-100%;
k) Ostalehromosomskebolesti 60%-100%;
l) Osteohondrodisplazije 100%;
m) Osteogenesisimperfekta 100%;
n) Epidermiolisisbullosa 100%.
6. Neoplazme: – Maligne neoplazme – inoperabilne,sa udaljenim metastazama, terminalne faze 100%.
Pravo na dječiji dodatak
Ukoliko maloljetno lice ostvari pravo na dodatak za njegu i pomoć, ostvaruje pravo na dječiji dodatak, u iznosu od 25.50 eura. Iznos dječijeg dodatka za korisnike lične invalidnine je 31.80.eura.
Dokumentacija neophodna za ostvarivanje ovog prava je:
1.Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija ili original);
2.Kopija lične karte podnosioca zahtjeva, dakle jednog od roditelja;
3.Kopija rješenja kojim se priznaje pravo na dodatak za tuđu njegu i pomoć/ličnu invalidninu.
Kako je pravo na dječiji dodatak izvedeno prvo, ono se ostvaruje dok postoji osnov za to, odnosno sve dok traje pravo na dodatak za njegu I pomoć ili ličnu invalidninu. Ukoliko dijete ostvari i pravo na dodatak za njegu I pomoć i ličnu invalidninu, dječiji dodatak ostvaruju po povoljnijem uslovu.
4.Pravo na subvencije za vodu i struju Pravo na subvencije za vodu i struju pripada korisnicima prava na dodatak za njegui pomoć, kao I korisnicima prava na ličnu invalidninu.Ovo pravo se može ostvariti u periodu trajanja prava na dodatak za njegu I pomoć ili ličnu invalidninu.Dokumentacija neophodna za ostvarivanje prava na subvenciju za vodu je: 1.Izvod iz matične knjige rođenih korisnika(ovjerena kopija ili original); 2. Kopija lične karte podnosioca zahtjeva, dakle jednog od roditelja; 3. Kopija rješenja kojim se priznaje pravo na dodatak za njegu i pomoć/ličnu invalidninu; 4. Posljednji ček, kao dokaz o ostvarenom pravu;
5. Posljednji račun za vodu. Ista dokumentacija je potrebna za ostvarivanje prava na subvenciije za struju, s tim što se umjesto računa za vodu, prilaže posljednji račun za struju.Postoji formular koji podnosilac zahtjeva treba da ispuni u Centru za socijalni rad. Račun za vodu se umanjuje za 50% od ukupnog iznosa računa, a račun za struju za 40%.
Pravo na povlastice na putovanje
Pravo na povastice na putovanje ostvaruju korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu. Nakon što se ostvari neko od pomenutih prava, predaje se zahtjev mjesno nadležnom Centru za socijalni rad, za ostvarivanje prava na povlastice na putovanje.
Zahtjev za ostvarivanje prava na povlastice u putovanju sadrži sledeće:
1.Izvod iz matične knjige rođenih korisnika (ovjerena kopija ili original);
2. Kopija lične karte podnosioca zahtjeva, dakle jednog od roditelja;
3. Kopija rješenja kojim se priznaje pravo na dodatak za njegu i pomoć/ličnu invalidninu.
Korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć i korisnik lične invalidnine, ima pravo na 12 povlašćenih vožnji u toku jedne kalendarske godine. Ovo pravo se ostvaruje sve dok korisnik ostvaruje pravo na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu.
Pravo na povlastice na putovanje ima i pratilac korisnika prava na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu. Pratilac se određuje tako što roditelj potpisuje izjavu u Centru za socijalni rad. Nakon što se korisniku prizna pravo na povlastice na putovanje, poslije svake vožnje u roku od 60 dana, predaje se zahtjev mjesno nadložnom Centru za socijalni rad, za refundaciju troškova puta.
Novac se refundira u punom iznosu cijene autobuske karte. Taj zahtjev se predaje u pisanoj formi, uz matične brojeve korisnika prava i negovog pratioca, i karte, kao dokaz o ostvarenom putovanju, ukoliko su korišćena sredstva javnog prevoza. Ukoliko su korisnik i njegov pratilac putovali vlastitim autom, umjesto karata predaje se potvrda kao dokaz o ostvarenom putovanju. Tu potvrdu izadaje Centar za socijalni rad iz grada, u koji su putovali korisnik i njegov pratilac.
Pravo na naknadu roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine
Ovo pravo ostvaruju oni roditelji ili staratelji koji imaju dijete koje je korisnik lične invalidnine ili dvoje djece, koji su korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć. Ovo pravo se ostvaruje u iznosu od 192 eura.
Dokumenta neophodna za ostavrivanje ovog prava su:
1.Rješenje o postavljanju staratelja (ovo vazi za punoljetna lica);
2.Kopija lične karte podnosioca zahtjeva;
3.Potvrda iz MUP-a o prebivalištu u opštini, na čijoj teritoriji se nalazi Centar za socijalni rad, kome se zahtjev upućuje. Ovo je neophodno u slučaju kada je lična karta podnosioca zahtjeva iz jednog grada, a podnosilac živi u drugom gradu.
4.Izvod iz matične knjige rođenih za korisnika dodatka za njegu i pomoć ili korisnika lične invalidnine; 5.Kopija rješenja o ostvarenom pravu na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu.

Leave a Reply