Igre koje razvijaju osjećaj za riječi, slogove i glasove

djevojcica_ucenje_pixabay

Možda ćete se iznenaditi, ali istraživanja su pokazala da samo dvije vrlo specifične vještine moraju biti razvijene da bi dijete razvilo svijest o pisanoj riječi, a to su fonološka svijest i poznavanje slova abecede. Fonološka svijest je vještina koja podrazumijeva djetetovu svijest o tome da su izgovorene riječi, koje ono čuje i koristi, sastavljene od glasova. Glavni dijelovi riječi su slogovi i fonemi. Slogovi su djelovi riječi sastavljeni od samoglasnika koji stoje uz jedan ili dva suglasnika. Na primjer, u riječi “tepih” su dva sloga “te” i “pih.” Fonemi, odnosno glasovi, najmanji su djelovi izgovorenih riječi. Važno je da se ne miješaju fonemi sa slovima. Foneme izgovaramo, a slova pišemo.

Istraživanja su pokazala da je rastavljanje riječi na slogove puno lakše za malu djecu nego rastavljanje na foneme i da su igre u vezi sa rimom generalno lakše nego igre koje zahtijevaju, na primjer od djeteta da “odbaci zadnji glas iz riječi.” U nastavku pročitajte predloge igara koje razvijaju osjećaj za riječi, slogove i glasove. Počnite s jednostavnim igrama, kao što su one koje se zasnivaju na slogovima, rimi i sintezi glasova. Kad ste sigurni da dijete s lakoćom rješava te zadatke, krenite na one koji uključuju rastavljanje riječi na glasove.

Učenje o početku, sredini i kraju

Ako se dijete čini nesigurno, vježbajte s njim prepoznavanje riječi na početku, u sredini i na kraju rečenice, sloga i glasa na početku, u sredini i na kraju riječi. Za početak uvjerite se razumije li dijete pojmove početka, sredine i kraja određenog niza. Recite mu: “Pokaži sliku koja je na kraju, sliku koja je u sredini i na kraju sliku koja je na početku.”

Riječi i rečenice

Dok govorite djetetu gdje su početak, sredina i kraj rečenice od tri riječi, recite mu da tapše dlanovima za riječi koje čuje u rečenici – dva puta za “Roki spava”, tri puta za “Ana je sretna”,  četiri puta za “Moja mačka je velika.” Podstaknite ga da pljesne za svaku riječ koju izgovori.

Rad na slogovima

Počnite s otkucavanjem slogova u riječi. Predložite djetetu da tapše slogove koje čuje (ili ih čak samo izgovara) u dvosložnim ili trosložnim riječima. Za igru spajanja slogova u riječi može vam poslužiti lutka. Objasnite djetetu da lutka vrlo sporo izgovara riječ i može li vam reći koju riječ lutka pokušava da kaže? Počnite s dvosložnim riječima, a jednom kad dijete to savlada, krenite na trosložne riječi. Provjerite zna li dijete koji je početni slog u riječima, a koji je posljednji.  Zatim provjerite može li dijete dovršiti dvosložnu riječ ako mu vi kažete prvi slog. Pronađite slike nekih predmeta koji imaju dvosložna imena, na primjer “maj-mun.” Pokažite djetetu sliku majmuna i recite: “Reći ću ti početak riječi, a ti je dovrši – ovo je “maj”, na što će dijete odgovoriti “mun.”

Vježbanje rime

Postoji mnogo jednostavnih, neformalnih igara koje možete igrati s djetetom i pomoći mu da razvije svijest o rimi. Recitujte pjesmice zajedno, čitajte knjige koje sadrže stihove koji se rimuju, izmišljajte smiješne, luckaste rime, recite djetetu da završi rečenicu s nekom riječju iz poznate pjesmicem kao što je, primjerice, “Eci peci pec, ti si mali…. ?” (odgovor: “zec”).

Mnogo određenija igra je pronalaženje riječi koje se jedna s drugom rimuju. Možete zajedno s djetetom pogledati sliku na kojoj je nacrtan most. Recite: “Evo mosta. Izmisliću riječ koja se rimuje s mostom, na primjer, kost. Izmisli ti neku riječ koja se rimuje s most i kost.”

Izvor:   Klinfo

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply