Raspisani konkursi za upis djece u vrtić

vrtic22Javne predškolske ustanove u Crnoj Gori raspisale su danas konkurse za upis djece u narednu školsku godinu u primarne cjelodnevne i kraće programe, a JPU “Đina Vrbica” iz Podgorice za popodnevni program od 15 do 22 sata koji prvi put realizuje.

U konkursima JPU“Đina Vrbica”, “Irena Radović” iz Danilovgrada i Solidarnost iz Ulcinja se navodi da se u primarni cjelodnevni program upisuju djeca jaslenog uzrasta do 3 godine i vrtića od tri godine do polaska u školu.

“Đina Vrbica”

Djeca koja su već pohađala vrtić upisuju se tako što njihovi roditelji od danas preuzimaju, popunjavaju i predaju zahtjeve za upis u jedinicu u kojoj dijete boravi, i istovremeno potpisuju ugovor o regulisanju međusobnih prava i odnosa.

Za djecu koja se prvi put upisuju u ustanovu kao i ona koja su ispisivana ranije, roditelji predaju ispunjeni zahtjev i propratnu dokumentaciju na šalteru u vaspitnoj jednici Poletarac 1, u ulici “Radosava Burića” na Zabjelu. Oni će istovremeno preuzeti i predati zahtjev za upis djece i potpisivati ugovor. Od propratne dokumentacije je potrebno dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih i rješenje o usmjerenju u poseban obrazovi program za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Ukoliko dijete koje se prvi put upisuje u ustanovu i ono koje je bilo ispisano ne može da bude raspoređeno u jedinicu u koju su roditelji naznačili da žele da dijete boravi, biće rasporpođeno u neku od drugih, a u skladu sa prostornim kapacitetima ustanove.

Kraći program odnosno program pripreme djece za školu upisuju djeca od pet godina do polaska u školu, a nijesu uključena u primarni cjelodnevni program. Za ovaj program roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji se dobija u ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih. Program pripreme za školu u okviru JPU “Đina Vrbica”biće organizovan u jedinicama Zvončić, Bubamara, “Jelena Ćertković” 1, “Đina Vrbica” i Poletarac 1.

Za upis djece koja do kraja 2016. godine pune šest godina, a nijesu upisana u prvi razred osnovne škole potrebno je da roditelj dostavi i odluku Komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

U  popodnevni program se upisuju djeca do 3 godine do polaska u školu a koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program. Uz zahtjev za upis prilaže se izvod iz matične knjige rođenih, a taj program će se realizovati u Poletarcu 2.

Konkurs je otvoren do 1. juna.

“Ljubica Popović”

Ova ustanova konkursom je predvijedla upis u primarni-cjelodnevni program od 6 do 18 časova i kraći odnosno program pripreme djece za osnovnu školu koji traje 2 sata, od 17 do 19.

Djece koja su boravila u ustanovi do dana objavljivanja konkursa biće upisivana tako što roditelj preuzima i predaje zahtjev za upis u vaspitnoj jedinici u kojoj dijeti boravi i istovremeno potpisuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza za školsku 2016/17. godinu.

Djece koja se prvi put upisuju i djece koja su do dana objavljivanja konkursa ispisana, upisivaće se u zgradi uprave u ul. Arh. Milana Popovića br.1. Roditelji će istovremeno preuzimati i predavati zahtjev za upis djece i potpisivati ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Roditelji djece koja se prvi put upisuju dužni su, uz zahtjev za upis djeteta, da dostave i izvod iz matične knjige rođenih, rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program, za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Ukoliko se djeca koja se prvi put upisuju i djeca koja su bila ispisana ne mogu rasporediti u vaspitnu jedinicu koju su roditelji naznačili u zahtjevu za upis, biće raspoređena u druge vaspitne jedinice, u skladu sa prostornim kapacitetima.

U kraći program upisuju se djeca od 5 godina do polaska u školu koja nijesu uključena u primarni-cjelodnevni program. Za upis djece u ovaj program roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji dobija u ustanovi i izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

Program pripreme djece za osnovnu školu realizovaće se u vaspitnim jedinicama „Ljubica Popović“, Pčelica, Suncokrili, Sunce i Bajka.

Za upis djece koja do kraja ove godine pune 6 godina života, a nijesu se upisala u prvi razred osnovne škole, neophodno je da se dostavi i odluka Komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Zahtjevi za upis, sa potrebnom dokumentacijom, primaće se svakog radnog dana od 8 do 13 sati. Konkurs je otvoren do 1. juna.

“Irena Radović”

I JPU “Irena Radović” iz Danilograda upisuje djecu u primarni cjelodnevni program od 6 do 17 sati, poludnevni program od 7 do 13, i kraći odnosno program pripreme za osnovnu školu od 17 do 19 sati.

Roditelji čija djeca već borave u ustanovi, preuzimaće i predavati zahtjev za upis u onoj jedinici u kojoj dijete boravi i istovremeno potpisivati ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Za djeca koja se prvi put upisuju ili su ispisana roditelji predaju zahtjev od 8 do 13 časova u vaspitnoj jedinici “Irena Radović” u ulici “Lazara Đurovića” bb, Danilograd. Uz zahtjev koji se dobija na šalteru se predaje i izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o zaposlenju roditelja, za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice potrebna je potvrda iz Centra za socijalni rad, za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugih dokaza koji potvrđuju taj status, a za djecu sa smetnjama u razvoju rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.

Ugovori se se zaključivati nakon objavljivanja rezultata konkursa na oglasnim tablama, i to 10 dana od dana objavljivanja.

U kraći program upisuiju se djeca od pet godina do polaska u školu koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program, a za upis je potrebno dostaviti popunjeni zahtjev i izvod iz matiče knjige rođenih. Za upis djece koja do kraja 2016. godine pune šest godina, a nijesu upisana u prvi razred osnovne škole potrebno je da roditelj dostavi i odluku Komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Konkurs je otvoren do 1. juna.

JPU Solidarnost      

Ova JPU upisiuje djecu u primarni cjelodnevi program od 6:30 do 17 sati, poludnevni program od 7:30 do 12:30 i od 12:30 do 17:30 i kraći program pripreme djece za školu koji traje od 17 do 20 sati.

Djeca se mogu upisivati do 1. jula svakog radnog dana od 7 do 13 sati.

Za upis je potrebno priložiti zahtjv koji se dobija u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisiju u ustanovu, potvrda o zaposlenju roditelja, potvrda od Centra za socijalni rad da porodica prima MOP, za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status i za djecu sa smetnjama odnosno teškoćama u razvoju rješenje o usmjerenju u posebi obrazovni program.

Program pripreme djece za osnovnu školu realizovaće se u jedinici Centralni vrtić Ulcinj.

U kraći program upisuju se djeca od pet godina do polaska u školu koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program, a za upis je potrebno dostaviti popunjeni zahtjev i izvod iz matiče knjige rođenih. Za upis djece koja do kraja 2016. godine pune šest godina, a nijesu upisana u prvi razred osnovne škole potrebno je da roditelj dostavi i odluku Komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Ukoliko se prijavi veći broj djece od broja raspoloživih mjesta vodi se računa o kriterijumima koji se odnose na zaposlenje roditelja (jedan ili dva), visina ličnog primanja za prethodni tromjesečni period, samohrani roditelji, porodice sa dvoje ili više djece predškolskog uzrasta.

Upis djece bez roditeljskog staranja, one čiji su roditelji ostvarili pravo na MOP prema propisima o socijalnoj zaštiti i djeca iz najosljetljivije grupe stanovništva upisivaće se bez ovih kriterijuma.

Ugovori će biti potpisivani prije uključivanja djeteta u jedinicu, a o rezultatima konkursa roditelji treba da se interesuju u matičnoj jednici JPU.

 

 

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply