Drogiraju se u podne ispred zgrade, u blizni osnovne škole

drogiranje

Da je si­tu­a­ci­ja sa po­ve­ća­nje­njem bro­ja za­vi­sni­ka od dro­ga alar­man­ta svje­do­či i uz­ne­mi­ru­ju­ća fo­to­gra­fi­ja, na ko­joj se vi­de dvi­je oso­be ko­je se dro­gi­ra­ju po­mo­ću špri­ca i igle, u ši­rem cen­tru gra­da, kod zgra­de Le­pa Ka­ta u Pod­go­ri­ci. Na fo­to­gra­fi­ji, snimljenoj oko 12 časova, vi­di se da se dva mla­di­ća dro­gi­ra­ju, i to usred bi­je­la da­na, dok pro­la­ze gra­đa­ni, u di­je­lu gra­da gdje se na uda­lje­no­sti od 100 me­ta­ra na­la­zi Osnov­na škola „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan”, objavio je Dan.

“Ova­kvih sce­na imamo na sva­kom ko­ra­ku, jer se ni­ko u dr­ža­vi ne ba­vi za­vi­sni­ci­ma, a to je bo­lest kao i sva­ka dru­ga. Pre­ma na­šem is­ku­stvu, bi­će sve vi­še ko­ri­sni­ka dro­ga”, upozorava direktor nevladine organizacije 4 life, Saša Mijović koji smatra da Vla­da i dr­ža­va mo­ra­ju da obez­bi­je­de bes­plat­no li­je­če­nje za za­vi­sni­ke.

U toj nevladinoj organizaciji kažu da uza­lud uka­zu­ju na sva­ko­dnev­ni po­rast bro­ja nar­ko­ma­na, ali državne in­sti­tu­ci­je, po­čev od mi­ni­star­sta­va zdra­vlja i unu­tra­šnjih po­slo­va, ni­šta ne pred­u­zi­ma­ju da sprije­če ka­ta­stro­fal­ne po­sle­di­ce. Mi­jo­vić dodaje da pre­ma po­da­ci­ma Do­ma zdra­vlja u Pod­go­ri­ci ima tri hiljade za­vi­sni­ka, ali da ih je du­plo vi­še jer ni­je­su evi­den­ti­ra­ni.

“Na­šoj or­ga­ni­za­ci­ji se sva­ko­dnev­no obra­ća­ju dje­ca od 14,15 i 16 go­di­na, ko­ja već po­či­nju da ko­ri­ste naježe dro­ge, po­čev od he­ro­i­na do ek­sta­zi­ja. Dro­gi­ra­nje je uze­lo ma­ha kod mla­đih oso­ba. Sko­ro nam je dje­čak od 14 go­di­na is­pri­čao da je na žur­ci osmog raz­re­da od 90 uče­ni­ka njih 50 kon­zu­mi­ra­lo ma­ri­hu­nu. Mo­že­mo da za­mi­sli­mo šta to zna­či za taj uz­rast i ako se ne kon­tro­li­šu i upo­zo­re šta će sa nji­ma bi­ti za neko­li­ko go­di­na”, is­ti­če Mi­jo­vić.

Prema informacijama 4Life-a ra­ste i broj dje­voj­či­ca ko­je kon­zu­mi­ra­ju dro­ge.

Mijović kaže da je mla­di­ma osnov­na dro­ga ma­ri­hu­a­na, dok na žur­ka­ma ko­ri­ste ve­o­ma opa­sne ek­sta­zi­je i MDM, ko­ja je no­va na tr­ži­štu.

Na ni­vou Cr­ne Go­re, tvrdi on, postoji iz­me­đu 10.000 i 15.000 ko­ri­sni­ka dro­ga, a te podatke 4Life temelji na svakodnevnoj prak­si.

Mijović smatra da je sta­nje za­bri­nja­va­ju­će, jer se 4Life-u prošle godine obra­ti­lo vi­še ko­ri­sni­ka dro­ga ne­go za osam pret­hod­nih, i to uz­ra­sta od 17 do 20 go­di­na.

“Upr­kos po­sto­ja­nju stra­te­gi­je i ak­ci­o­nog pla­na za pro­blem zlo­u­po­tre­ba dro­ga, in­sti­tu­ci­je se ne ba­ve rješa­va­njem sve ve­ćeg bro­ja za­vi­sni­ka”, na­vo­di Mi­jo­vić.

Izvor: Portal Analitika
 

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply