Stomatološka zdravstvena zaštita i za porodilje do prvog rođendana djeteta

zubar

Novi Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji je parlament usvojio 28. decembra 2015. godine, a počeće da se primjenjuje od januara 2016. godine, stomatološka zdravstvena zaštita je dio obaveznog osiguranja ne više samo za trudnice, kako je to do sada bio slučaj, već i za žene u periodu do godinu dana nakon trudnoće.

Kako se navodi u Zakonu, ova vrsta zdravstvene zaštite na primarnom i sekundarnom i tercijalnom nivou obezbjeđuje se u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Da bi ostvarile ovo pravo žene moraju imati izabranog stomatologa, koji ima ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje.

Doktor se može izabrati u područnim filijalama Fonda za zdravstveno osiguranje u svim opštinama ili u stomatološkoj ambulanti čije usluge žele da koriste, a sa kojom je Fond zaključio ugovor.

Postupak izbora je jednostavan:

  • Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa.
  • Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
  • Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem Izjave o izboru doktora stomatologa.
  • Niko nema pravo da osiguranom licu sugeriše ili bira stomatologa jer je to  njegovo isključivo pravo.
  • Izbor doktora stomatologa vrši se najmanje na godinu dana.
  • U propisanim slučajevima osigurana lica mogu izvršiti promjenu izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godine dana.
  • Izbor doktora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starateljstvom, vrši roditelj ili staratelj.
  • Izuzetno, studenti,  žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim  propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokaz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)

SPISAK ORDINACIJA SA KOJIMA FOND ZDRAVSTVA IMA ZAKLJUČENE UGOVORE

 

Comments

Leave a Reply