Kako da dijete uspešno savlada čitanje?

Two smiling little children reading book on the desk, isolated on white

Procenat djece koji teško savladava ili ne savladava čitanje sve je veći. Na koji nači sa djetetom možete da vježbate ovu vještinu?

Problemi u čitanju, poput miješanja grafema (slova), njihovog izostavljanja ili dodavanja jednog ili više slova na početku ili na kraju riječi, usporen tempo čitanja i teško razumijevanje pročitanog, sve su češći među školskom djecom. Ne postoji određeno pravilo po kom dijete pravi greške u čitanju. One su raznovrsne i teško je pronaći dvoje djece koje ih na isti način prave.

Čitanje je povezano i sa problemima sa pažnjom, problemima u psihomotornom razvoju i drugim problemima zbog kojih je najbolje obratiti se stručnom timu (logoped, psiholog, reedukator psihomotorike). Međutim, postoje neke vježbe koje možete probati kod kuće, a koje su sastavni dio vježbi koje logoped radi sa djetetom.

Čitanje kratkih riječi

Ovo je prva i osnovna vježba čitanja. Reči su sastavljene od četiri slova, odnosno od dva sloga. Riječi se napišu pojedinačno na odvojene papiriće. Slogovi se napišu različitim bojama. U našem slučaju, npr. to su crvena i plava kod riječi koje se sastoje od četiri slova. Boje kojima će slogovi da se pišu nisu bitne, bitno je samo da se slogovi razlikuju kako bi djetetu bilo lakše da pročita zadatu riječ. Ono o čemu treba da vodimo računa je da boje nisu slične i da nisu previše svijetle.
Papiri sa riječima se stave na jedno mjesto (u kutiju, kovertu ili na gomilicu na stolu). Dijete ima zadatak da uzima jedan po jedan papir i naglas da pročita riječ. Kada dijete savlada čitanje kratkih riječi (od četiri slova, dva sloga), dužina riječi se postepeno povećava tako što dijete treba da čita riječi sastavljene od pet slova, zatim šest i tako redom.

Čitanje rečenica

Isto kao kod čitanja riječi, počinjemo sa čitanjem kraćih rečenica (sastavljenih od dvije riječi). Na početku su riječi sastavljene od manjeg broja slova. Postepeno se povećava broj slova u riječi, kao i broj riječi od kojih je sastavljena rečenica. Rečenice se pišu na odvoje papiriće kako djetetu ne bi ostale rečenice odvlačile pažnju. Kao što se kod riječi slogovi pišu različitim bojama, ovdje se riječi pišu različitim bojama.

Sastavljanje rečenica od ponuđenih riječi

Riječi se ispišu na odvojene papire, a dijete ima zadatak da sastavi rečenicu od ponuđenih riječi. Riječi su ispisane istom bojom i veličinom slova. Prvo se rečenice sastoje od dvije ili tri riječi, u zavisnosti od djetetovih mogućnosti, a zatim se broj riječi povećava. Osim što riječi mogu da budu napisane na papirićima, riječi mogu da budu ispisane na papiru pa dijete, osim što treba da sastavi rečenicu, treba da je i napiše pa je to ujedno vježba i za pisanje.

Sastavljanje riječi od ponuđenih slogova

Dijete prvo ima zadatak da od dva sloga sastavi riječ, a zatim od više slogova. Postoje dvije varijante ove vježbe. Prva je da se slogovi pišu na jednom papiru. Sa jedne strane prvi slog, a sa druge strane drugi slog (ako se riječ sastoji od dva sloga). Dijete ima zadatak da linijom spoji dva sloga koji daju određenu riječ. Druga verzija je da se slogovi ispišu odvojeno na papirićima i da dijete sastavi papiriće i na taj način dobije određenu reč. Kada sastavi riječ, dijete može da je zalijepi na papir.

Sastavljanje riječi od ponuđenih slova

Peta vježba je slična četvrtoj samo što se umjesto slogova koriste slova. Dijete ima zadatak da od ponuđenih slova sastavi riječ. Najbolje je prvo početi od kraćih riječi koje se sastoje od dva slova, a zatim povećavati, zavisno od djetetovog napretka. Kada sastavi riječ, dijete ima zadatak da dobijenu riječ zalijepi na papir i pročita je naglas.

Probajte da ove vježbe prilagodite sposobnostima djeteta. Vježba treba da iziskuje malo napora ali da ne bude previše teška za dijete kako ne bi stvorilo otpor ka vježbama.

Izvor: Zelena učionica

Leave a Reply