Prekinut postupak izdavanja dozvole za gradnju vrtića u Zagoriču

zagoric

Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma pre­ki­nu­lo je po­stu­pak za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju vr­ti­ća u Za­go­ri­ču sve dok Agen­ci­ja za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ne do­sta­vi sa­gla­snost na ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­votnu sre­di­nu.

Po­stu­pak je, ka­ko pi­še u do­ku­men­tu ko­ji je pot­pi­sao Da­ni­lo Gvo­zde­no­vić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor di­rek­to­ra­ta za gra­đe­vi­nar­stvo u Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, pre­ki­nut po za­htje­vu Mi­ni­star­stva pro­svje­te, objavio je Dan.

Gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za iz­grad­nju vr­ti­ća Mi­ni­star­stvo pro­svje­te za­tra­ži­lo je 31. ju­la. Obje­kat pred­škol­ske usta­no­ve pla­ni­ran je na ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li 568, ko­ju či­ne tri ka­ta­star­ske par­ce­le u oki­vi­ru iz­mje­na i do­pu­na DUP-a Za­go­rič.

“Po­stu­pa­ju­ći po za­htje­vu za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le za gra­đe­nje objek­ta pred­škol­ske usta­no­ve, ovo mi­ni­star­stvo je utvr­di­lo, a na osno­vu uvi­da pri­lo­že­nih spi­sa pred­me­ta, da u nji­ma ne­ma sa­gla­sno­sti Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne na ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu”, pi­še u do­ku­men­tu. 

Vrtić u Zagoriču jedan je od četiri koja će biti građena u Podgorici, odnosno od ukupno sedam na nivou države, iz kredita banke za razvoj Savjeta Evrope.

Zaduženje od deset miliona eura za gradnju i rekosntrukciju vrtića uslijedili je nakon peticije udruženja Roditelji koju je podržalo preko šest hiljada građana kojom je Vlade zatražena hitna gradnja novih vrtića kako bi se i na taj način uticalo na smanjenje broja djece u grupama.

Projektom je predviđena realizacija aktivnosti u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2017. godine. Datum zatvaranja projekta predviđen je za 30. jun 2018. godine. Od sredstava iz projekta gradiće se četiri vrtića u Podgorici, i to u naseljima Stari Aerodrom za smještaj 375 djece, Zagoriču za smještaj 200 djece, Blok VI za 216 djece i Tuzima za 243 djece, i po jedan u Ulcinju za 123 djece, Baru za 370 djece i Pljevljima za 67 djece. Ukupan kapacitet svih novih objekata biće oko 1600.

Comments

Leave a Reply