Sjutra se očekuju rang liste u većini JPU

vrticidjeca

Javne predškolske ustanove koje su 18. maja raspisale konkurs za upis djece u školsku 2015/2016. godinu, i zatvorile ga 2. juna, trebalo bi sjutra da objave rang liste mališana. One se odnose na djecu koja se prvi put upisuju ili su u toku ove školske godine ispisana iz ustanove.

Ugovore o međusobnim pravima i obavezama između JPU i roditelja djece koja se prvi put upisuju, ili su u toku ove školske godine ispisana iz ustanove, če biti moguće potpisati deset dana nakon objavljivanja konačne liste rezultata upisa na oglasnim tablama ustanova.

Prema Pravilniku o bližem načinu, postupku i kriterijumima upisa djece u ustanovu koja realizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje, u slučaju da je broj prijavljene djece veći od broja slobodnih mjesta u ustanovi, prioritet će imati zaposleni roditelj (jedan ili oba), samohrani roditelj i porodica sa dvoje i više djece predškolskog uzrasta. Ovi kriterijumi se ne odnose na djecu bez roditeljskog staranja i djecu čiji su roditelji ostvarili pravo na materijalno obezbjeđenje porodice.

Ako su oba roditelja zaposlena taj se kriterijum vrjednuje sa 4 boda, ako je samo jedan onda jednim bodom, samohrani roditelj sa 2 boda, kao i porodica sa dvoje i više djece predškolskog uzrasta.

Kada više djece ostvari isti broj bodova, prednost pri upisu u ustanovu ima dijete koje je već pohađalo ustanovu (2 boda), čiji su roditelji podnijeli zahtjev za upis troje i više djece (1 bod) i blizina mjesta stanovanja (1 bod).

Na utvrđenu rang listu roditelj može podnijeti prigovor direktoru ustanove tri dana od njenog objavljivanja, a on o njoj treba da se izjasni tri dana od dana dostavljanja prigovora. Roditelj djeteta koji nije zadovoljan odlukom direktora ima pravo žalbe upravnom odboru ustanove pet dana od dana prijema odluke. Upravni odbor odlučuje u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe i njegova odluka je konačna.

Za djecu koja ne mogu biti upisana u ustanovu utvrđuje se lista čekanja. Djeca se mogu upisivati i tokom godine ukoliko bude slobodnih mjesta, npr. zbog odustajanja upisanog djeteta, povećanja kapaciteta ustanove ili slično, i to prema redosljedu utvrđenom na listi čekanja.

U septembru (na početku školske godine), ili onda kada se dijete uključuje u vaspitnu jedinicu, roditelj treba da dostavi ljekarsko uvjerenje za dijete i da potpiše izjavu o ovlašćenim licima koja mogu preuzimati dijete iz vrtića.

Ustanova može premjestiti dijete iz jedne u drugu vaspitnu jedinicu ukoliko to zahtijevaju uslovi rada i njena organizacija. Dijete može biti premješteno i na zahtjev roditelja, ako u drugoj vaspitnoj jedinici postoje uslovi za prijem djeteta.

Pravilnikom o određivanju visine troškova ishrane djece koje plaćaju roditelji u javnoj predškolskoj ustanovi predviđene su tri cjenovne kategorije.  Zakonom o predškolskom obrazovanju je definisano da se mjesečna naknada koju roditelji plaćaju za javne predškolske ustanove odnosi samo na troškove ishrane, odnosno roditelji plaćaju samo te troškove.

Porodice čiji članovi domaćinstva imaju (po članu) mjesečni prihod veći od minimalne zarade u zemlji plaćaju troškove ishrane djece po tržišnoj cijeni. Roditelji čija je zarada na nivou minimalne ili čak i niža, treba da plate 90 odsto troškova ishrane od tržišne cijene, a 80 odsto oni koji primaju polovinu minimalne zarade zaposlenog i manje.  Troškove ishrane za djecu iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, djecu bez roditeljskog staranja kao i djecu iz najosjetljivijih grupa stanovništva, plaća centar za socijalni rad na čijoj je teritoriji prebivalište djeteta, odnosno roditelja.

Roditelji koji imaju dvoje i više djece koja istovremeno borave u ustanovi plaćaju troškove ishrane po tržišnoj cijeni za prvo i drugo dijete, a za treće 50 odsto, dok se četvrto i svako naredno oslobađa plaćanja.

Da bi se ostvarili ovi „popusti“ roditelji moraju da dostave dokumenta na osnovu kojih se može utvrditi iznos njihove zarade, a u suprotnom plaćaju tržišnu cijenu.

Troškovi ishrane koje plaćaju roditelji obračunavaju se na osnovu petodnevne radne sedmice, odnosno na mjesečnom nivou 21 radnog dana.

Comments

Leave a Reply