Večeras u Rožajama počinje dječiji festival Zlatna Pahulja

zlatna pahulja

In­ter­na­ci­o­nal­ni fe­sti­val mu­zič­kog stva­ra­la­štva za dje­cu Zlat­na pa­hu­lja počinje večeras u Rožajama.

Na kon­kurs za iz­bor kom­po­zi­ci­ja, ko­ji je bio ras­pi­san po­lo­vi­nom av­gu­sta, pri­ja­vi­lo se vi­še od 60 kom­po­zi­to­ra. Se­lek­ci­o­na ko­mi­si­ja na če­lu sa Ja­smi­lom Hot, di­rek­to­ri­com Mu­zič­ke ško­le u Bi­je­lom Po­lju, iza­bra­la je 18 kom­po­zi­ci­ja ko­je će se ču­ti pr­ve ve­če­ri fe­sti­va­la od 20 sati, ka­da će na­stu­pi­ti tak­mi­ča­ri iz Cr­ne Go­re. Dru­ge fe­sti­val­ske ve­če­ri će na sce­nu stu­pi­ti iz­vo­đa­či iz ino­stran­stva, a pri­ja­vlje­no je oko 20 uče­sni­ka iz re­gi­o­na i evrop­skih ze­ma­lja.

Za osmi­šlja­va­nje i iz­ra­du sce­ne zadužen je Sta­ni­sla­v Ni­ki­če­vi­ć, a sce­na­ri­o je po­vje­re­n De­ja­nu Đo­no­vi­ću pre­ma či­joj ide­ji će fe­sti­val vo­di­ti po­zna­ti dječ­ji stva­ra­lac Mi­nja Su­bo­ta.

Na pr­voj ve­če­ri fe­sti­va­la na­stu­pi­će Iva Nik­če­vić sa nu­me­rom Ba­ba Sa­nje Pe­rić, za ko­ju mu­zi­ku ura­dio Mir­sad Ser­ha­tlić. Ta­ma­ra Vu­ja­čić iz Pod­go­ri­ce, iz­vo­di pje­smu Bang Bang, za ko­ju mu­zi­ku i tekst pot­pi­su­je Fi­lip Ća­bak, dok će Iskra Ze­ko­vić iz Ce­ti­nja, ot­pje­va­ti kom­po­zi­ci­ju Bu­o­na no­te ko­ju u ci­je­lo­sti pot­pi­su­je Mom­či­lo Ze­ko­vić. Du­et Di­ja­na Za­bi­ja­koi iz Ba­ra i Ma­ša Pa­o­vić iz Pod­go­ri­ce, iz­ve­šće kom­po­zi­ci­ju Ča­ra­pi­ce Sa­nje Pe­rić, za ko­ju je mu­zi­ku sa­sta­vio Sla­ven Kne­zo­vić. Sa nu­me­rom Ka­ka­du, ko­ju u ci­je­lo­sti pot­pi­su­je Bo­ro Maj­da­nac, na­stu­pa Pod­go­ri­čan­ka La­na Kr­sma­no­vić.

Pje­smu Kap po kap iz­vo­di Ba­ran­ka, Ele­na To­ma­no­vić. Tekst i mu­zi­ku za nje­nu nu­me­ru na­pi­sao je Og­njen Cve­kić, dok će Iva Vu­jo­še­vić ot­pje­va­ti kom­po­zi­ci­ju Dra­ga­na Ra­du­lo­vi­ća Oči­sti­mo svi­jet, za ko­ju je mu­zi­ku sa­sta­vi­la Ana Kle­pić. Kom­po­zi­ci­ju Ocje­ne De­ja­na Đo­no­vi­ća, za ko­ju je mu­zi­ku radio Ve­se­lin Fren­ki Bo­gi­će­vić, in­ter­pre­ti­ra Pod­go­ri­čan­ka, Kse­ni­ja Bo­gi­će­vić. Nu­me­ru Od ško­le gu­bim glas, ko­ju pot­pi­su­je Ni­ko­la Ra­du­no­vić, iz­vo­di Ce­ti­nja­nin Da­ni­lo Ra­du­no­vić, dok će sa pje­smom Pi­ta­li­ca Bo­ška Mir­ko­vi­ća, za ko­ju mu­zi­ku pot­pi­su­je Alek­san­dar Sa­ša Ga­jić, na­stu­pi­ti Bje­lo­polj­ka Dže­mi­la Tur­su­mo­vić.

Nu­me­ru Pro­blem Ne­ma­nje Mi­haj­lo­vi­ća, in­ter­pr­ti­ra Ka­ta­ri­na Će­ra­nić iz Pod­go­ri­ce. Kom­po­zi­ci­ju Ro­di­te­lji Sa­nje Pe­rić, za ko­ju mu­zi­ku pot­pi­su­je Pe­đa Ne­delj­ko­vić, iz­vo­di Iva­na Po­po­vić iz Pod­go­ri­ce. O Ro­žaj­skim pa­hu­lja­ma Zdrav­ka Đu­ra­no­vi­ća, pje­va Ar­nes Kli­ca iz Ro­ža­ja. Nik­ši­ća­nin Lu­ka Bo­jo­vić iz­vo­di kom­po­zi­ci­ju Sni­je­žna kra­lji­ca za ko­ju je tekst sa­sta­vio Ne­nad Ter­zić a mu­zi­ku Dra­ga­na Rak­če­vić. Pje­smu Sva­đa u ZOO vr­tu Vi­da Vic­ka Vu­ke­li­ća, pre­ma mu­zi­ci La­da Le­ša pje­va Ja­na Tri­fu­no­vić iz Pod­go­ri­ce.

U ra­tu sa ro­da­ma Đo­ka Be­a­to­vi­ća iz­vo­di Pod­go­ri­čan­ka La­ra Be­a­to­vić, a Var­lji­vi ok­to­bar Sve­tla­ne Cve­ti­ča­nin, za ko­ju je mu­zi­ku sa­sta­vio Zo­ran Cvet­ko­vić, in­ter­pre­ti­ra Dža­na La­me­že­vić iz Bi­je­log Po­lja, dok će po­sljed­nji na sce­nu stu­pi­ti Re­lja Ćet­ko­vić iz Pod­go­ri­ce sa nu­me­rom Ži­ve­la Ana Ne­delj­ka Po­pa­di­ća, za ko­ju je mu­zi­ku ura­di­la Ve­sna Velj­ko­vić.

Or­ga­ni­za­to­ri Fe­sti­va­la su Op­šti­na Ro­ža­je i Cen­tar za kul­tu­ru a po­kro­vi­telj Mi­ni­star­stvo kul­tu­re i TVCG.

Leave a Reply