Ulcinjski parlament nije se saglasio sa ustupanjem zemljišta za gradnju vrtića

ulcinjskiparlament

Pro­je­kat iz­grad­nje vr­ti­ća u Ul­cinj­skom po­lju ozbilj­no je do­ve­den u pi­ta­nje jer lokalni parlament ni­je dao saglasnost da Op­šti­na ustu­pi oko 2.900 kva­dra­ta ze­mlji­šta za potre­be grad­nje te vas­pit­no-obra­zov­ne in­sti­tu­ci­je.

Na pret­hod­nom za­sje­da­nju Skup­šti­ne op­šti­ne Ul­cinj, za od­lu­ku o pre­no­su pra­va raspo­la­ga­nja nad ne­po­kret­no­sti­ma u Ul­cinj­skom po­lju Vla­di Cr­ne Go­re, od 17 odborni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je 15 je gla­sa­lo za, dok su dva od­bor­ni­ka bi­la uz­dr­ža­na.

Opo­zi­ci­ja je boj­ko­to­va­la sjed­ni­cu, a ka­ko je za na­ve­de­nu od­lu­ku po­treb­na kvalifikova­na ve­ći­na od 17 od­bor­ni­ka, ona ni­je pro­šla, prenosi Dan.

No­vi vr­tić treba da bude izgrađen sred­stvi­ma Raz­voj­ne ban­ke Sa­vje­ta Evro­pe, od koje je Vlada prije dvije godine dobila deset miliona eura kredita za nove objekte i u Podgorici, Baru i u Pljevljima.

Zbog če­ga vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ni­je ima­la je­din­stven stav o in­ve­sti­ci­ji u obra­zo­va­nje naj­mla­đih, Danu nije mogao da ob­ja­sni pred­sjed­nik Skup­šti­ne Fu­ad Ha­dži­be­ti. On je ka­zao da za tu od­lu­ku ni­ko ni­je bio de­cid­irano pro­tiv, i da je ona do­bi­la po­dr­šku i u nad­le­žnim skup­štin­skim od­bo­ri­ma.

“Na gla­sa­nju su dvo­ji­ca ko­le­ga bi­li uz­dr­ža­ni, ali ja ne znam o ko­me se ra­di i za­što je bi­lo uz­dr­ža­nih. Sva­ko ima pra­vo da gla­sa po svom na­ho­đe­nju, ta­ko da se po­tvr­di­lo da ne mi­sli­mo svi isto. Bio sam za tu od­lu­ku i žao mi je što ni­je pro­šla, ali sma­tram da se upr­kos sve­mu mo­že pro­na­ći ne­ko rje­še­nje da se pro­je­kat ipak re­a­li­zu­je”, ka­zao je Hadži­be­ti.

Pre­ma po­slov­ni­ku Op­šti­ne, iz­me­đu dva gla­sa­nja o is­toj stva­ri mo­ra pro­ći naj­ma­nje šest mje­se­ci, ta­ko da se lo­kal­ni par­la­ment o toj od­lu­ci mo­že iz­ja­šnja­va­ti tek sre­di­nom ju­na na­red­ne go­di­ne.

Gradnja vrtića iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope nije počela ni u jednoj opštini, a najbliži tome je bio Bar, koji je raspisao i tender za radove na izgradnji  sa opremanjem ali je poništen zbog nezakonitosti koje su naknadno utvrđene na tenderu.

Gradnja svih vrtića je prema prvobitnom planu trebalo da počne do kraja ove godine, a završetak svih radova na svim objektima je najavljen za kraj 2018. godine.

Početak radova na tri vrtića na Starom Aerodromu, u Blogu 6 i u Zagoriču u Podgorici trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine prema posljednjim najavama, i oni će biti blagovremeno potpuno komunalno opremljeni, sa svom infrastrukturom predviđenom planskim dokumentom.

Prema odluci gradske Skupštine iz 2013. godine, glavni grad se obavezao da za Ministarstvo prosvjete obezbijedi građevinsko zemljište i naknadu za komunalno opremnje za izgradnju četiri vrtića.

Comments

Leave a Reply