Apel još tri organizacije da se ne ograničava refundacija

stop trudnicaNevladine organizacije Centar za ženska prava, SOS Nikšić i ANIMA iz Kotora izrazile su danas javni protest protiv člana Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji omogućava da se naknada za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva poslodavcu refundira samo do iznosa prosječne zarade u državi.

“U vremenu kad se Crna Gora zvanično opredijelila  za poštovanje principa rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, usvajanje ovakvog zakonskog rješenja bi značilo ne samo korak unazad u postizanju ovih ciljeva, nego i dokaz nedostatka političke volje da se stvore suštinski uslovi za njihovu primjenu”, navodi se u njihovom saopštenju.

Tri nevladine organizacije su na taj način podržale zahtjev Udruženja Roditelji da se ovo rješenje hitno povuče iz procedure.

Sa njihove adrese stigla je i podrška predlogu i amandmanu Akcije za ljudska prava da se ta odredba Predloga Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti uskladi sa važećim Zakonom o radu kojim je izričito predviđeno da za vrijeme porodiljskog odsustva zaposlena žena ima pravo na naknadu u visini zarade koju bi ostvarila da radi u skladu sa zakonom i ugovorom o radu, kao i da uživa pravo na posebnu zaštitu za vrijeme trudnoće i porođaja.

Centar za ženska prava, SOS i ANIMA zatražile su da se Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti uskladi sa osnovnim odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim se uređuju mjere za eliminisanje diskriminacije po osnovu pola i stvaranje jednakih mogućnosti za učešće žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, kao i za ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.

U njihovom saopštenju se podjeća na preuzetu obavezu države Crne Gore da sistematski i neprekidno primjenjuje sve odredbe Konvencije o zabrani svih oblika diskriminacije žena i preporuke sadržane u iznesenim zaključnim stavovima CEDAW Komiteta od  21. oktobra, 2011.  kao prioritetnim zadacima za državu potpisnicu do podnošenja sledećeg periodičnog izvještaja, u oktobru 2015. godine.

Udruženje Roditelji zatražilo je ove sedmice od Ministarstva rada i socijalnog staranja  da odustane od ograničavanja iznosa zarade porodiljama koji se refundira poslodavcima u toku porodiljskog odsustva, kako je predviđeno Predlogom zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Predlogom zakona, koji je u skupšinskoj proceduri, predviđeno je da država može da ne refundira poslodavcima puni iznos zarade zaposlene žene na porodiljskom odsustvu ako je ona veća od prosječne zarade u državi u prethodnoj godini.

Udruženje Roditelji se obratilo i svim poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu i od njih zatražilo da amandmanski djeluju kako bi ovakvo rješenje bilo eliminisano.

U udruženju Roditelji podržavaju Ministarstvo rada i socijalnog staranja da pooštri kontrolu poslodavaca i kompanija zbog primjećenog fiktivnog zapošljavanja, i kažu da je upravo adekvatna provjera rješenje, a nikako ukidanje prava za sve i diskriminisanje većine porodilja i njihovih poslodavaca koji svoje obaveze poštuju i ispunjavaju.

Leave a Reply