Nema adekvatne podrške za djecu žrtve zloupotrebe na netu

dijete i kompU Crnoj Gori još ne postoje efikasni mehanizmi prijavljivanja, otkrivanja, zaštite, kažnjavanja niti službe odgovorne za postupanje, podršku i pomoć djeci koja su žrtve zloupotreba na internetu, ocjena je Zaštitnika za ljudska prava na osnovu infomacija dobijenih od različitih državnih organa.

Na teritoriji Crne Gore u 2011. i prošloj godini su registrovana ukupno četri slučaja eksploatacije djece putem interneta i to dva slučaja prikazivanja pornografskog materijala djeci i proizvodnja i posjedovanje dječje porografije, jedan slučaj sextinga (slanje uznemirujućeg sadržaja) i jedan slučaj cyber bullinga (agresivnog ili nasilnog ponašanja).

Slučaj sextinga registrovan je u Nikšiću dok su ostali zabilježeni u Bijelom Polju. U sva četri slučaja žrtve su maloljetne osobe ženskog pola, a u slučaju sexting učinilac je takođe maloljetna osoba.

Iz Intitucije Zaštitnika su pojasnili da, na primjer, informacije Uprave policije ukazuju na postojanje velikog broja, uglavnom, usmenih prijava na različite zloupotrebe putem interneta (otvaranje lažnih profila na društvenim mrežama, zloupotrebe podataka, prijetnje, uvrede), ali da građani odustaju od pokretanja postupka kada saznaju za praksu djelovanja i procedure postupanja nadležnih organa.

Osim toga, i sami profesionalci ističu da kada je u pitanju zloupotreba sadržaja koji ima pornografsku konotaciju i djeca i roditelji se često srame zbog toga što u upravi policije prepoznaju kao jedan od razloga neprijavljivanja ove vrste zloupotrebe, pojašnjeno je na prezentaciji Izvještaja o zloupotrebi djece putem interneta Institucije Zaštitnika.

Istraživanja koja su institucije ombudsmana regiona spovele, pokazuju da ni u okruženju ne postoji znatno veći broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva zloupotrebe djece putem interneta u odnosu na Crnu Goru, što ukazuje da ovaj problem i fenomen društvo i sistem još nijesu prepoznali iako je u poslednje dvije godine Europol uhapsio više od 300 osumnjičenih pedofila koji su identifikovani u 30 zemalja, kao i da je prepoznato preko 200 djece žrtava koji su sklonjeni na sigurno mjesto.

Ombudsman podsjeća da se u pravnom sistemu Crne Gore zaštita djece od svih oblika zlostavljanja, zloupotrebe i iskorištavanja garantuje mnogim pravnim normama i da osim ustava i zakona na nivou  države postoji Strategija o zaštiti od nasilja koja reguliše pravce djelovanja.

U instituciji Ombudsmana smatraju da Strategija samo deklarativno garantuje djeci zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja ali ne sadrži precizno definisane aktivnosti na suzbijanju ove pojave zbog toga preporučuju da se to i uradi i ne samo kada je u pitanju internet već i svi oblici zlostavljanja i iskorištavanja.

Prihvatanjem međunarodnih dokumenata Crna Gora se obavezala da će svoje nacionalno zakonodavstvo uskladiti sa preporučenim standardima što je i urađeno kroz reformu krivičnog zakonodavstva. Krivični Zakonik kroz odredbu člana 211), inkriminiše različite nedozvoljene radnje koje obuhvataju zloupotrebe djece putem interneta..

U Instituciji Zaštitnika smatraju da bi, u cilju potpunog usaglašavanja Krivičnog zakonodavstva sa prihvaćenim međunarodnim obavezama, bilo neophodno uvesti novo krivično djelo kojim bi se inkriminisale radnje usmjerene na vrbovanje djeteta putem savremenih tehnologija.

Pages: 1 2

Leave a Reply