Završen projekat pravnog Savjetovališta za roditelje

Press_27-03-13Udruženje Roditelji završilo je projekat Pravnog savjetovališta za roditelje u ostvarivanju i informisanju o pravima iz radnog odnosa, koji je počeo u septembru prošle godine i trajao je šest mjeseci.

Projekat je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, i zahvaljujući njihovoj inicijalnoj podršci za pokretanje ovakve vrste pomoći roditeljima u Udruženju je shvaćena njena važnost i neophodnost. Zbog toga je udruženje Roditelji, a prevashodno na osnovu odluke članice, pravnice i advokatice Milice Kadović odlučilo da na ovaj način i dalje pomaže zainteresovanim roditeljima, na volonterskoj osnovi, najavljeno je na danas održanoj konferenciji za novinare.

Svi roditelji kojima su bile potrebne infomacije iz oblasti radnog prava, ali i savjeti u vezi konkretnog problema mogli su da se obrate pravnicima Savjetovališta putem web stranice zaposleni.roditelji.me (ispunavanjem posebnog kontakt formulara i postavljanjem pitanja), kao i putem telefona, i u direktnom kontaktu i da dobiju besplatnu pomoć.

Izvršna direktorica Udruženja, Kristina Mihailović kazala je da je svakodnevno je stizao veliki broj pitanja, i najveći dio njih se odnosio na informisanje o pravima iz radnog odnosa i pozitivnih propisa. Interesano je da su sva pitanja postavile žene, što govori o tome koliko je u ovom segmentu status žene nezavidan i sa koliko se i nedoumica i problema srijeću zbog toga što jesu ili žele da postanu majke.

Pitanja su se odnosila na procedure za otvaranje porodiljskog bolovanja, obaveze prema firmama, potrebnoj dokumentaciji, način obračunavanja iznosa zarade u toku bolovanja, uticaj pripravničkog staža na porodiljsko, kao i šta se dešava kada ugovor na određeno isktekne u toku porodiljskog odsustva.

Majke je interesovalo i da li nakon porodiljskog mogu da koriste odmore, da li imaju pravo na bolovanje nakon tog perioda, da li kao trudnice na Birou rada imaju pravo na neku vrstu pomoći, ali i koji roditelji imaju pravo na skraćeno radno vrijeme.

Obraćale su nam se i majke kojima su poslodavci prijetili otkazom zbog bolovanja, koje su proglašavane tehnološkim viškom, kojima su poslodavci prijetili otkazom zbog odlaska na trudničko odustvo u slučaju rizične trudnoće ili procedure vantjelesne oplodnje.

Pravnica u Savjetovalištu Milica Kadović je objasnila da se nakon svega može ukazati na postojanje određenog broja problema koji su se ponavljali.

“Prije svih, potvrdili smo procjenu koju smo imali na samom početku ovog projekta, a odnosi se na postojanje straha od prijavljivanja nepravilnosti nadležnim organima, a koje se vrše od strane poslodavaca”, kazala je ona.

Strah kod zaposlenih se odnosi na činjenicu da ukoliko bi pokrenule bilo koji postupak koji bi osigurao ostvarivanje njihovih prava, postojala bi mogućnost raskida Ugovora o radu ili pojave mobinga. U prilogu tome je i činjenica da se veliki broj žena obratilo sa pitanjem, a da se pri tom nisu predstavile ili su se predstavile nadimkom ili nepotpunim ličnim imenom (imenom bez prezimena).

Kadović smatra da bi zbog toga bila veoma značajno da nadležni državni organi odnosno Inspekcije rada postupaju po anonimnim prijavama istovjetno kao i kada su u pitanju ostale prijave.

Drugi veliki problem koje zaposlene trudnice i porodilje imaju je što su nakon okončanja porodiljskog bolovanja u velikom broju slučajeva ostajale bez posla. Činjenica je da se radilo o ugovorima o radu na određeno vrijeme i da je razlog prestanka radnog odnosa istek ugovora, međutim, ono što unosi sumnju jeste da se u tim slučajevima radi o radnim mjestima koja se nalaze u Sistematizaciji radnih mjesta i koja su poslodavcu potrebna, pa se takvo postupanje može svesti na neki lični razlog, a koji opet ne mora biti vezan za nezadovoljstvo radom zaposlene ili sl. jer ista nije imala ni mogućnosti da bude zaposlena koja ne ostvaruje očekivane rezultate upravo jer se nije nalazila faktički na radu.

Treći problem se odnosio na neisplaćivanje zarade u toku trajanja trudničkog ili porodiljskog bolovanja, ili je zarada isplaćivana ali u manjem iznosu od Zakonom predviđenog. Naime, Zakonom je regulisano da poslodavac ima pravo na refundaciju troškova na ime zarade zaposlene koja se nalazi na trudničkom ili porodiljskom bolovanju u bruto iznosu, ukoliko je izvršio isplatu zarade zaposlenoj i uplatio doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje.

“Kroz ovaj projekat utvrdili smo da postoje slučajevi gdje su zaposlene bile  uskraćene za ovo pravo u potpunosti ili djelimično. Ova pojava je ukazala da se na radi samo o povredama Zakona o radu, već da se radi i o povredema Zakona kojim je regulisana poreska politika, kao i Krivičnog zakonika”, navela je Kadović.

Poslednji, ali pri tome ne i najmanji problem, se odnosi na pritiske koje zaposlene trpe kako bi prije svega bile spriječene da uopšte i ostvare pravo na trudničko i kasnije porodiljsko bolovanje, na način što se u tim situacijama u glavnom odlučuju da ne stvaraju ili ne proširuju porodicu.

Sa dijelom žena koje su se obraćale Savjetovalištu razgovarano je u okviru fokus grupe, a nakon zatražene pomoći i informacija. Zaključci razgovora u okviru fokus grupe slični su rezultatima ankete urađene na početku projekta, i pokazuju da se veliki broj roditelja osjeća diskriminisano na poslu zbog statusa roditelja.

Majke su ocijenile da im teško uskladiti roditeljske i poslovne obaveze, nekima se to dešava češće, nekima ponekada, a sve su procijenile da se zakonski propisi koji garantuju prava trudnica i žena sa malom djecu u Crnoj Gori ne sprovode u praksi učinkovito.

Većina pitanja koja su stizala u toku projekta, kao i odgovori pravnika su objavljeni na web stranici i to će i dalje biti praksa, kako bi svi zainteresovani i ubuduće na jednom mjestu mogli da pronađu sve potrebne informacije u vezi sa ovom temom. Osim toga, objavljena je i konkretna studija slučaja, koja detaljno opisuje kroz šta je prošla jedna majka zaposlena u tivatskom preduzeću kada je odlučila da ostane u drugom stanju. Dio pitanja i studija slučaja, kao i rezultati istraživanja koje je sprovedeno na početku realizacije projekta biće dostavljeni Inspekciji rada.

U istraživanju koje je urađeno u septembru i oktobru na portalu Roditelji.me o problemima i situacijama sa kojima se roditelji suočavaju na poslu zbog tog statusa, trećina ispitanika ocijenila da je bila diskriminsana.

 

Leave a Reply