Spisak saradnika roditeljskog portala

PEDIJATRI

VjeraDr Vjera Janković, rođena u Podgorici,1964. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1983. godine. diplomirala 1990. Ljekarski staž obavila u Domu zdravlja Voždovac i na Univerzitetskim klinikama u Beogradu. Do specijalizacije radila u Domu Zdravlja Podgorica – Školski dispanzer. Specijalistički staž iz pedijatrije obavljala u Institutu za bolesti djece, KBC Podgorica i na Univerzitetskoj Dječijoj klinici,Tiršova u Beogradu.Specijalizaciju završila 1999. godine i do odlaska u privatnu praksu radila u Predškolskom dispanzeru Dom zdravlja Podgorica. U toku specijalizacije i kao specijalista pohađala pedijatrijske škole koje su se jednom godišnje organizovale od strane Beogradskog i Podgoričkog fakulteta a u cilju evaluacije dotadašnjeg rada i inovacija po svjetskim standardima u domenu pedijatrije. Aktivni je učesnik nekoliko Kongresa pedijatrije. Završila je i više kurseva pedijatrije u organizaciji UNICEF – a,između ostalih i kurs iz Urgentne pedijatrije. Na kursu “10 Koraka do uspješnog dojenja” bila i sama predavač. Pohađala seminare van naše zemlje u Ðenovi i Salszburgu.U Danskoj, na Evropskom kongresu pedijatara 2010. imala autorski rad. Majka je Danila i Filipa.

Dr Nina Pejović Mandić, ninaođena 1964. godine, osnovnu i srednju skolu pohadjala u Podgorici, maturirala u Sjedinjenim Američkim Državama. Medicinski fakultet upisala u Zagrebu 1984. godine, diplomirala 1990 godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završila u Beogradu 2000. godine. Ljekarski staž obavila u Kliničkom Centru Crne Gore, a potom do započinjanja privatne prakse, kao klinički ljekar i specijalista pedijatar, radila u Institutu za bolesti djece Kliničkog Centra Crne Gore. Završila više kurseva iz pedijatrije u organizaciji UNICEF-a. Autor više stručnih i naučnih radova. Na stručnim usavršavanjima boravila u Italiji i Austriji. U Španiji, na Evropskom kongresu pedijatara 2006. i u Danskoj 2010. imala autorske radove. Majka Radoša, Andrije i Ane.

PSIHOLOG

sanjaSanja Obradović, dipl. psiholog, REBT psihoterapeut. Srednju medicinsku školu ”Dr Branko Zogović”, završila u Beranama. Školske 2002/2003. godine upisala Psihologiju (u trajanju od četiri godine) na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirala sa temom “Zadovoljstvo poslom sezonskih radnika” – kadrovska psihologija. 2008/2009. godine upisala edukaciju za psihoterapeuta na Racionalno Emocionalno Bihevioralnoj terapiji, u trajanju od četiri godine. Obavila kurs iz Transakcione psihoterapije. Prošla brojne višednevne seminare za psihologe. Od 2008. godine zaposlena u Zavodu za zapošljavanje, Biro rada Bijelo Polje. Radi na poslovima savjetnika za profesionalnu orijentaciju. Radila sljedeće poslove: u individualni i grupni rad sa mladima-informisanje i savjetovanje; individualni i grupni  rad sa teže zapošljivim licima kao i sa kategorisanom omladinom, procjena osoba koje posjeduju neki oblik invaliditeta, savjetovanje i informisanje osoba koje se teže zapošljavaju,; selekcije i klasifikacije, vođenje intervjua… Stekla dobro iskustvo u radioničarskom tipu rada, vodila radionice za nezaposlena lica, trening samoefikasnosti, radionice sa učenicima i studentima. Učestvovala u osmišljavanju i izradi lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom, kao i u loklanom planu akcija za mlade. Od 2010. godine bavi se savjetodavnim radom sa osobama kojima je potrebna psihoterapijska pomoć.

milica beladaBelada Milica, diplomirani psiholog. Osnovnu i srednju školu završila na Cetinju školske 2002/2003 godine. 2003. godine upisala Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsjek psihologija, gdje je stekla zvanje Diplomirani psiholog 2008. godine. Na istom fakultetu završila post diplomske studije na smjeru Menadžment ljudskih resursa i stekla zvanje Diplomirani psiholog – master. Tokom 2008 godine upisala edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterapeute u Beogradu u trajanju od 4 godine. 2011. godine stekla zvanje sistemskog porodičnog terapeuta i trenutno radi pod supervizijom. Ima 80 sati rada na ličnom razvoju kroz jednogodišnju edukaciju iz oblasti Transakcione analize. Od 2007. godine zaposlena u Zavodu za zapošljavanje CG, Biro rada Bar, kao savjetnik za profesionalnu orijentaciju. Radi na poslovima individualnog I grupnog profesionalnog informisanja I savjetovanja učenika, studenata, zaposlenih I nezaposlenih lica, kao I profesionalne selekcije I procjene nezaposlenih lica. Posjeduje sertifikat za trenera i ima petogodišnje iskustvo u radioničarskom tipu rada. Pohađala nekoliko treninga iz oblasti karijerne orijentacije I rada sa nezaposlenim licima. Bila saradnik tokom realizacije projekta lokalni plan akcije za mlade. Objavila sam desetak članaka u stručnim  časopisima.

DEFEKTOLOG

nedavolkovNeda Đukić, diplomirani defektolog, specijalista tiflologije i magistar iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Završila Fakultet za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju (Defektološki fakultet) Beograd.Oko 8 godina svakodnevno radi sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju ali i drugim problemima. Napisala niz autorskih djela i bavi se naučno-istraživačkim radom. Posljednje četiri godine radi samostalno u okviru svoje struke i pored toga radi radionice za roditelje na različite teme vezane za informisanje, edukaciju i pomoć u svakodnevnim aktivnostima sa djecom. Prevodilac je za Gestovni jezik, tumač za Brajevo pismo, psihoterapeut, trener za Bijeli štap za slijepe, reedukator psihomotorike, mentor/trener za rad u radionici….

 

 

 

fizioterapeutiFIZIOTERAPEUTI

Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Područje djelovanja Udruženja je izrada i primjena planova razvoja iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije, socijalne i profesionalne rehabilitacije djece i odraslih.

 

 

 


Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply