Anketa u vrtićima dio projekta o rezultatima promjena

djeca u vrticuPIŠE: Gordana Popović

Roditeljima djece u podgoričkim javnim predškolskim ustanovama u januaru je podijeljena ankete sa pitanjima koja se odnose na uslove u vrtićima, na koja je, kako kažu, bilo teško dati odgovor, a nije se moglo ni zaključiti ko je njen autor, niti koja je njena svrha.

Nekoliko roditelja se obratilo portalu Roditelji navodeći da su im podijeljeni uputnici za koje im nije bilo jasno ko ih sprovodi, s obzirom na to da nije bilo zaglavlja koje bi to pojasnilo. Nijesu znali ni zašto se upitnici dijele u januaru, kad je mnogo manji broj djece koja pohađaju dežurne vrtiće. Požalili su se da je na neka pitanja bilo nemoguće odgovoriti, jer su se odnosila na način rada vaspitača i planiranje programa rada sa djecom, u koje roditelji nemaju uvid.

Od roditelja se, između ostalog, tražilo da ocijene na koji način vaspitači planiraju okruženje za učenje koje donosi dobrobiti svakog djeteta, koliko su vaspitači osposobljeni da realizuju ciljeve reforme, koje aktivnosti se najčešće dešavaju u radnim sobama vrtića, a jedno od pitanja je i koliko često vaspitači podstiču djecu da samostalno pronađu informaciju.

Portal Roditelji je došao do infomacije da istraživanje sprovodi Filozofski fakultet iz Nikšića, u okviru projekta Efekti promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori, koji im je odobren na Konkursu za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata za period od 2012. do 2014. godine, Ministarstva nauke u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta i drugim Vladinim resorima.

Rukovodilac projekta Tatjana Novović kazala je da uzorak istraživanja čine predškolske ustanove u tri regije – centralnoj, sjevernoj i južnoj, odnosno, vaspitači i roditelji iz  Podgorice, Nikšića, Cetinja, Herceg Novog, Bara, Budve, Bijelog Polja, Pljevalja i Berana.

„U pitanju je slučajni uzorak, a u svrhu reprezentativnosti vodili smo računa o distrubiciji instrumenata u sve vaspitne jedinice u predškolskim ustanovama u centralnom, sjevernom i primorskom dijelu Crne Gore“, rekla je ona.

Prema njenim riječima, anketa je „samo jedan iz baterija instrumenata“, a sa njenom distribucijom počeli su u oktobru.

Na pitanje u kojim su vrtićima dijelili upitnike u oktobru, s obzirom na to da svi roditelji koji su se obratili Udruženju tvrde da su ih dobili u januaru, Novović je kazala da su ankete u Podgorici „zaista distribuirane dijelom u ovom periodu, ali će ih dobiti i roditelji u toku februara“.

„Do početka marta moramo, shodno projekatskom planu, završiti istraživanje na terenu i krenuti sa obradom podataka. Ustanove u Baru, Budvi, Herceg Novom, Nikšiću, Beranama, Pljevljima i Bijelom Polju su nam već dostavile ankete“, navela je ona.

Komentarišući primjedbe roditelja na sadržaj pitanja, Novović je kazala da, u skladu sa koncepcijom predškolskog vaspitanja kao otvorenog sistema, u kojem se realizuje i otvoreni kurikulum, značajno mjesto zauzimaju roditelji, kao aktivni učesnici u vaspitno-obrazovnom procesu.

Prema njenim riječima, budući da je jedan od temeljnih principa, iz koga proizilazi reformisani predškolski sistem, partnerstvo sa porodicom i društvenom sredinom, pretpostavka je da su roditelji upoznati sa značajem i načinom organizovanja sredine za učenje usmjerene na dijete.

„Što se tiče tipa pitanja, mi smo napravili sondažnu provjeru, pa nam se čini da je upitnik uglavnom jasan. Ali, potpuno sam saglasna sa tim da je važno da dobijemo realnu i cjelovitu sliku o stanju u predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, i vjerujemo da ćemo, koristeći više instrumenata, uspjeti da napravimo intenzivniji i ekstenzivniji uvid u aktuelni predškolski kontekst. U februaru ćemo i napraviti nekoliko fokus grupa sa roditeljima, tako da ćemo dobiti prilično bogatu empirijsku evidenciju“, navela je Novović.

Ona je kazala da će istraživanje biti završeno do kraja marta naredne godine, a da će njegovi rezultati biti objavljeni i zvanično prezentovani nakon završetka Projekta, u skladu sa usvojenim planom i obavezama koje pripadaju rukovodiocu i istraživačkoj ekipi.

Leave a Reply