Uključivanje očeva u školovanje djece

PIŠE: Milica Belada, dipl.psiholog, porodični psihoterapeut

700-00090539Proces obrazovanja djece u najvećem broju slučajeva za roditelje je veoma važan, naporan proces ispunjen mnogim brigama. Zavisno od sistema vrijednosti koji je zastupljen u porodici, kao i individualnih osobina djeteta ovaj proces je u većem ili manjem stepenu stesan. Roditelji, vodeći se svojim iskustvom, za svoju djece najčešće žele bolje obrazovanje u odnosu na ono koje sami imaju. Iako je ranije uključivanje roditelja u obrazovanje djece značilo značajno angažovanje majki, u poslednje vrijeme mnoga istraživanja su pokazala da je uloga očeva u ovom procesu veoma velika.

Nova slika očeva kao i kulturna i nova vaspitna očekivanja podrazumijevaju aktivnije uključivanje u odgajanje djece. Ovo podrazumijeva i proaktivnije uključivanje očeva od strane institucija koje se bave obrazovanjem djece, prvenstveno škola i vrtića. Dok je direktno uključivanje u obavljanje školskih obaveza vrlo poželjno, očevi se i na indirektan način mogu uključiti, kroz podsticanje akadamskog postignuća, ustaljivanje radne etike, omogućavanje intelektualnih i kulturnih aktivnosti i iskustava.

Iako su generalno očevi manje uključeni u školske aktivnosti svoje djece oni i svjesno i nesvjesno šalju poruke o odnosu prema školi. Istraživanje koje je sprovedeno u Mičigenu pokazalo je da djeca, naročito dječaci, imaju veće akademsko postignuće kada su očevi bili više uključeni u pružanju primarne njege. Drugi istraživači pokazuju da rano uključianje očeva u odgajanje djece utiče na razvoj jake radne etike, dobar odnos prema novcu i jasnu vezu između novca i obrazovanja, intelektualne vještine, pripremljenost za školu, odnos prema knjigama, rano učenje i sl. Prema publiakciji A Call to Commitment: Fathers’ Involvement in Children’s Learning, kada su očevi uključeni u obrazovanje djece, djeca bolje uče, imaju bolji uspjeh i imaju zdravije ponašanje. Čak i kada ne dijele istu kuću sa djecom, aktivno uključivanje očeva ima dugotrajne pozitivne efekte.

Kasnija istraživanja su pokazala da očevi sa nižom školskom spremom pokazuju manje spremnosti da se aktivno uključe u obrazovanje svoje djece u odnosu na očeve koje imaju više nivoe obrazovanja. Očevi koji imaju niža mjesečna primanja često imaju velike nade za svoju djecu i žele da njihova djeca postanu uspješna kada odrastu. To je slučaj i kada očevi imaju nižu stručnu psremu. Zna se i da je očeva uloga ključna ukoliko roditelji žele da njihovo dijete bude dobar čitalac, da lako ovlada ovom vještinom i ima dobre čitalačke navike. Ovo se u najvećem stepenu gradi angažovanjem očeva kroz čitanje priča pred spavanaje.

Očeva uloga je od ranije bila prepoznata kao uloga onoga ko obezbjeđuje sredstva za život. Međutim, obavljajući tu aktivnost očevi daju i emocionalnu podršku majkama. Ako se nakon radnog dana očevi uključe u određene aktivnosti i to barem jedan zajednički obrok sa djecom, čitanje pred spavanje ili superviziju domaćih zadataka majke će biti u mogućnosti da se posvete nekim drugim obavezama ili prosto mogu imati vrijeme da se posvete sebi. Reforma obrazovanja u stvari počinje u kući.

U knjizi A Call to Commitment: Fathers’ Involvement in Children’s Learning autori govore o tome da djeca čiji su očevi aktivno ukjučeni u obrazovanje pokazuju više radoznalosti, više hrabrosti da istažuju svijet oko sebe i više kapaciteta za rješavanje problema. Očevi na taj način, kroz učenje po modelu, pokazuju svojoj djeci da odrasli muškarci preuzimaju odgovornost, ukazuju na važnost postignuća i produktivnosti.

Uključivanje očeva u školske obaveze djece rezultira time da djeca generalno imaju manje neuspjeha u školi. Međutim, angažovanje očeva u obrazovanje djece nema samo uticaj na stvaranje dobrih školskih navika već i na razvoj socijalnih vještina. Angažovanje očeva podstiče djecu da budu nezavisni i da njeguju takmičarski duh koji povećava nivo postignuća. Na taj način je društveni život djece stabilniji, sa manje nasilja, zavisnosti ili druge vrste patologije. Djeca sa pozitivnim uticajem oca uspješno će se boriti sa izazovima u školi, imaće zdravije odnose sa vršnjacima i drugim odraslim osobama.

Literatura:

1. Olsen, G., Fuller M.L., (2008) Home-School Relations: Working Successfully with Parents and Families, Pearsons education

2. A Call to Commitment: Fathers’ Involvement in Children’s Learning,(2000) U.S. Department of Education and U.S. Department of Health and Human Services

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply