U Ministarstvu protiv zaštite materinstva kroz penzije

Država bi trebalo da preduzima mjere zaštite materinstva, ali to pitanje ne bi trebalo rješavati u penizijskom sistemu, smatraju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja komentarišući zahtjev Unije slobodnih sindikata da se majkama koje imaju troje i više djece dodijeli nacionalna penzija.

Pomoćnik ministra Jovo Pajović kazao je za Antenu M da do sada nije bilo inicijative za izmjenu zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koja bi se odnosila na predlog Unije slobodnih sindikata.

“ Svakako, da bi u skladu sa materijalnim mogućnostrima države trebalo preduzimati mjere zaštite materinstva. Ne smatramo , medjutim, da bi ga trebalo rješavati u penzijskom sistemu, obezbjeđivanjem prava na penziju radno sposobnim licima. Prava koja se obezbjedjuju u penzijskom sistemu su prava po osnovu starosti i invalidnosti, a ne po osnovu materinstva“, rekao je on.

Pajoviću nije poznato da se u uporednim iskustvima, ženama sa troje i više djece po tom osnovu priznaje pravo na penziju.

„Svakako da bi propisivanje takvog rješenja iziskivalo velika finansijska sredstva, ali nam nije poznato da, naročito u zemljama sličnog ekonomskog razvoja kao sto je Crna Gora, postoje rješenja da se pravo na penziju ostvaruje po osnovu rađanja djece“, dodao je pomoćnik ministra.

U cilju stimulisanja nataliteta u Crnoj Gori, kako je naveo Pajović, izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, iz decembra 2010.  propisano je da se osiguranici ženi za svako rodjeno dijete računa poseban penzijski staz u trajanju od 6 mjeseci po djetetu.

Unija slobodnih sindikata najavila je da će, u skladu sa rezolucijom o zaštiti materinstva i očuvanju stope nataliteta, tražiti od Vlade i Skupštine da se ženama sa više od 15 godina staža, koje imaju četvoro i više djece, i onima sa 25 godina staža sa troje djece, ukoliko to žele, dodijeli nacionalna penzija.Smatraju da ta penzija ne bi trebalo da bude manja od od dvije trećine prosječne neto zarade u Crnoj Gori, u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

Rezolucijom je predviđeno da visinu nacionalna penzije treba propisati posebnim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, po ugledu na nacionalne penzije koje se dodjeljuju poslanicima, istaknutim kulturnim stvaraocima ili vrhunskim sportistima, s tim da ona ne može biti niža od dvije trećine prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

 

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply