Djeca dana obiježavaju dan svojih prava

U svijetu se danas obilježava Dan prava djeteta  koji treba da bude dan svjetskoj jedinstva i razumijevanja među djecom.

Najznačajniji dokument za prava djeteta je Konvencija o pravima djeteta, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine, a gotovo sve zemlje na planeti su se dogovorile da prava sadržana u njoj pretoče u svoje pozitivne zakone.

Svako ljudsko biće do 18 godina starosti ima sva prava iz ove Konvencije. Kao međunarodni dokument, Konvencija sadrži sveobuhvatni katalog prava djeteta, koja su nedjeljiva, dakle podjednako važna. Naša zemlja, Crna Gora je iskazala spremnost da preuzme obaveze da standarde koji su utvrđeni Konvencijom sprovodi u život i uskladi sa sopstvenim propisima.

Nema osnovnih prava i prava drugog reda, jer su sva prava djeteta međusobno  isprepletana i podjednako važna.

Važno je da djeci omogućimo da što ranije saznaju sve o svojim pravima jer će ih tako lakše i bolje štititi od onih koji ih svjesno ili nesvjesno krše. Mišljenje djeteta je važno kada je riječ o nekom dječjem pravu.

Dijete treba da zna da mu prava pripadaju, da mu ih niko ne dodjeljuje, ni roditelji, ni država, već da mu pripadaju samim rođenjem. Još jedno važno pravilo koje djecu treba da naučimo je da poštuje prava drugih, vršnjaka i odraslih. To istovremeno znači da ima odgovornost da svoja prava uživa sve dok time ne ugrozi nekog drugog i neko njegovo pravo. Dijete treba da shvati da ako želi da njegovo pravo bude poštovano, lako će naučiti da tu finu granicu ne pređe i ne ugrozi pravo drugoga.

DJEČIJA PRAVA SU TU DA ŠTITE DJECU! POMOZIMO IM DA IH NAUČE.

Konvencija o pravima djeteta sadrži 54 člana, a ovo su neka od osnovnih:

 • ·        Konvencija se odnosi na svu djecu, bez obzira na njihovu rasu, vjeru, sposobnosti; bez obzira šta misle ili kažu i bez obzira na tip porodice iz koje dolaze. (Član 2);
 • ·        Svako dijete ima urođeno pravo na život, a država ima obavezu da obezbijedi opstanak i razvoj djeteta. (Član 6);
 • ·        Dijete ima pravo da iskaže svoje mišljenje slobodno i da se to mišljenje uzme u obzir u pitanjima ili procedurama koje utiču na dijete. (Član 12);
 • ·        Dijete ima pravo da misli i vjeruje šta hoće, da ispovijeda svoju vjeru, sve dok to ne sprječava druge ljude da ostvaruju svoja prava. Roditelji bi trebalo da usmjeravaju svoju djecu u vezi sa ovim pitanjima. (Član 14);
 • ·        Dijete sa smetnjama u razvoju ima pravo na posebnu brigu, obrazovanje i obuku koji će mu pomoći da živi ispunjen i dostojanstven život i da ostvari najveći mogući stepen nezavisnosti i učestvovanja u društvu. (Član 23);
 • ·        Dijete ima pravo na obrazovanje. Disciplina u školama mora poštovati ljudsko dostojanstvo djece. Osnovno obrazovanje mora biti besplatno. (Član 28);
 • ·        Djeca manjinskih zajednica imaju pravo da nauče i koriste svoj jezik i običaje svojih porodica, bilo da su oni zajednički sa većinskim stanovnistvom u zemlji ili ne. (Član 30);
 • ·        Dijete ima pravo na odmor i igru, kao i učešće u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. (Član 31);
 • ·        Država mora zaštititi djecu od rada koji je opasan ili koji može ugroziti njihovo zdravlje ili obrazovanje. Država treba da odredi minimalnu starosnu granicu za zapošljavanje i propiše uslove za rad. (Član 32);
 • ·        Država mora zaštititi djecu od seksualne eksploatacije i zlostavljanja, uključujući prostituciju i angažovanje u pornografiji. (Član 34);
 • ·        Ako zakoni neke zemlje štite djecu bolje od članova Konvencije, onda se treba pridržavati tih zakona. (Član 41)

 

 

 

Leave a Reply