Trećina roditelja diskriminasna na poslu zbog roditeljstva

Udruženje Roditelji sprovelo je tokom septembra i oktobra istraživanje o problemima i situacijama sa kojima se roditelji suočavaju na poslu zbog tog statusa, u kojoj je trećina ispitanika ocijenila da je bila diskriminsana.

Anketa je rađena na portalu Roditelji.me u sklopu Projekta pravne pomoći roditeljima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, koji je podržala američka ambasada u Podgorici.

Na pitanje: Da li ste ikada bili diskriminisani na poslu ili dok ste tražili zaposlenje zbog toga što ste trudni, planirate trudnoću, u braku ste, imate dijete sa teškoćama u razvoju ili ste samohrani roditelj?- 33 odsto anketiranih je odgovorilo potvrdno, dok je čak tri četvrtine ispitanika reklo da poznaje nekoga ko je bio dikriminisan zbog navedenih razloga.

Čak 42 odsto ispitanika se izjasnilo da su kao zaposlena ili osoba koja traži posao, a zbog navedenih statusa, bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji.

Najviše su, prema rezultatima istraživanja, roditelji ili oni koji planiraju roditeljstvo, bili diskriminsani uslovima zapošljavanja i izborom kandidata za obavljanje  određenog posla – 37 odsto. Gotovo četvrtina, 23 odsto, je bila diskriminisana uslovima rada i ostalim pravima iz radnog odnosa, 16 odsto napredovanjem na poslu, 11 odsto je bilo diskriminsano u odnosu na dalje profesionalno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje, dok je čak 13 odsto bilo suočeno sa otkazom ugovora o radu.

Čak 63 odsto ispitanih je odgovorilo odrično na pitanje: Da li se u firmama u kojima ste radili i/ili radite primjenjuje pozitivna diskriminacija (pravljenje razlike, isključivanja ili davanja prvenstva u odnosu na određeni posao) osobama sa statusom roditelja, buduće porodilje, majke, supruge, samohranog roditelja, roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju?

Gotovo 60 odsto anketiranih je kazalo da u firmama u kojima rade ili su radili, aktima poput pravilnika nisu predviđene odredbe o zaštiti i pomoći trudnicama, zaposlenima koji su na porodiljskom i roditeljskom odustvu ili odsustvu zbog njege djeteta, ili da se one ne poštuju.

Više od 40 odsto isptanika nije imalo pravo na odmor ukoliko su bili na porodiljskom odsustvu, odnosno ga nisu koristili nakon povratka na posao, dok je svega 4 odsto ispitanika odgovrilo potvrdno na pitanj: Da li ste Vi ili Vaš supružnik koristili pravo, nakon isteka porodiljskog odsustva, na polovinu radnog vremena dok Vaše dijete ne napuni tri godine života, a djetetu je bila neophodna pojačana njega?

Roditelji se, prema istraživanju, u značajnim procentima suočavaju i sa uznremiravanjem i mobingom na poslu, kršenjem propisa u vezi sa iznosom plate tokom trudnoće i porodiljskog odsustva ili odbijanjem poslodavaca da zaključe i produže ugovor o radu.

Istraživanje je obavljeno tokom septembra i oktobra na uzorku od 309 ispitanika. Oko 90 odsto ispitanika su ženskog pola, u najvećem procentu  starosti do 40 godina.

Udruženje Roditelji počelo je u septembru realizaciju novog projekta, koji predviđa pravno savjetovalište za roditelje, prvenstveno majke u okviru kojeg im pomaže i savjetuje ih kako da ostvare prava koja su im zagarantovana Zakonom o radu.

Za ovaj projekat udruženje Roditelji je dobilo podršku vrijednu 15 hijada USD na konkursu Demokratske komisije za male grantove američke Vlade.

U online ali i savjetovalištu koje funkcioniše na principu direktnog kontakta pravnici se bave situacijama u kojima, između ostalog poslodavac:

  • otpusti ženu kada ostane u drugom stanju;
  • odbija da zaposlenoj na porodiljskom isplati zakonom zagarantovani iznos zarade;
  • prijeti otkazom ili neprodužavanjem ugovora ukoliko se ranije na vrati sa porodiljskog odsustva;
  • svojim djelovanjem i radnom atmosferom koju kreira utiče na povećanje stepena nesigurosti kod zaposlenih koji planiraju da budu roditelji ili to već jesu.

Projekat osim što želi da utiče na smanjenje diskriminacije između majki i žena koje nijesu roditelji, pomaže i očevima s obzirom da su i oni imaju posebna prava u skladu sa tim statusom u Zakonu o radu. Primarna cilja grupa projekta su roditelji, ali i njihova djeca koja takođe trpe u ovakvim situacijama.

Roditelji koje se nađu u ovakvim situacijama rijetko se odlučuju da zaštite svoja prava i govore javno o tome. To se dešava najčešće zbog toga što nijesu upoznati sa svojim pravima I što ne postoji dovoljno insitucionalne podrške koja im može pomoći u rješavanju problema.

U toku projekta udruženje Roditelji će do kraja februara sprovesti nekoliko aktivnosti, osim anketa,  u cilju informisanja ali i pružanju podrške ženama da javno govore o ovoj vrsti problema i da se bore za svoja prava. Taj cilj udruženje će pokušati da ispuni i tako što će na sajtu zaposleni.roditelji.me pisati o konkretnim situacijama u kojima se budućim i sadašnjim majkama krše prava i na taj način ukazati nadležnima i poslodavcima na neophodnost dosljedne primjene Zakona o radu. Sve te konkretne situacije u kojima su opisani konkretni poslodavci i zaposleni udruženje će ujedno prosljeđivati i Inspekciji rada da i oni budu upoznati.

Download/Preuzimanje: [Download not found]

 

Leave a Reply